Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V rámci tzv. zákonného povinného pojištění motorového vozidla tovární značky BMW „POV Premium“ mám u pojišťovny Slavia připojištění poškození čelního skla, střet se zvěří apod. V rámci POV Premium je v ceně pojištění i poškození vozidla vandalismem do částky 30.000 Kč (spoluúčast ve výši 2.500 Kč).

10.8.2020 jsem zjistil, že v době od cca 11.30 hodin dne 08.08.2020 do cca 10.10 hodin dne 10.08.2020 došlo k poškození – promáčknutí plechu na předním levém blatníku a na víku motorového prostoru mého vozidla BMW, které bylo zaparkováno u okraje komunikace v ulici kde bydlím, kde se běžně parkuje. Zjistil jsem, že k poškození mělo dojít při nějaké potyčce dvou osob, ke které došlo v blízkosti místa kde jsem parkoval. Dotazem v blízkém servisu Peugeot jsem zjistil, že náklad na opravu karoserie a laku vozidla budou činit částku cca 8.000 – 10.000 Kč, náklady na opravu ve značkovém servisu vozidel zn. BMW jsem nečinil, neboť značkový servis nemám v blízkém okolí, ale je mi známo, že v tomto servisu by byly náklady na opravu minimálně o polovinu vyšší. Věc jsem oznámil Policii ČR a následně dne 13.8.2020 i pojišťovně Slavia, následně druhý den byla provedena fotodokumentace poškození určeným pracovníkem likvidace škod, který pracuje pro pojišťovnu. Pojišťovně jsem na základě jejích požadavků poskytl písemnosti, které pojišťovna vyžadovala. Následně jsem pojišťovně zasílal další zprávy, dle vývoje událostí. Policie svým prověřováním zjistila pachatele, který poškození vozidla způsobil tím, že napadl druhou osobu, kterou kopem na tělo poslal na mé zaparkované vozidlo. V rámci policejního šetření jsem se jako poškozený připojil k trestnímu řízení o náhradu způsobené škody ve výši 12.000 Kč, což jsem pojišťovně rovněž sdělil. Z pojišťovny se mnou vždy po zaslání nějaké písemnosti komunikoval jen automat… Později jsem učinil telefonický dotaz na stav řešení věci pojišťovnou – hovořil jsem jen s pracovníkem call centra, konkrétního pracovníka – likvidátora pojistné mé konkrétní pojistné události mi nespojili. Další asi 3 týdny se nic nedělo až do dne 7.12.2020, kdy jsem obdržel po více než třech měsících od nahlášení škody zprávu od likvidátora pojišťovny - viz tato zpráva:
"Dobrý den,
Vzhledem k tomu, že je pachatel vandalismu je známý, je třeba aby jste se připojil k trestnímu řízení, kde můžete uplatnit svůj nárok na náhradu škody.
S pozdravem Martin Kozlovský.
likvidátor LPU"
Vzhledem k tomu, že se domnívám, že postup pojišťovny v dané věci není správný – pojistné jsem řádně v minulosti hradil a uhradil jsem jej i na období 2020 – 2021, tedy jsem uhradil řádně i službu připojištění proti vandalismu, domnívám se, že pojišťovna nepostupuje v dané věci právně správně. Dle mého by měla poskytnout plnění pojistného a částku vyplaceného plnění pak v rámci trestního řízení uplatnit sama v rámci trestního řízení vůči pachateli.
Pokud by tomu tak nebylo, pak by dle mého laického názoru jakékoliv pojištění – připojištění postrádalo jakýkoliv smysl… V pojistných podmínkách DPP VAN 02/2016, které se týkají připojištění proti vandalismu, není nikde uvedeno, zda pojišťovna poskytuje plnění s ohledem na to, zda je pachatel známý, či neznámý. V článku č. 1 – bod č. 5 je uvedeno : Jediná podmínka je uvedena, že případ musí být nahlášen Policii ČR. V článku č. 9 bod č. 2 je uvedeno: Pojistné plnění bude vyplaceno až po obdržení rozhodnutí o ukončení nebo přerušení vyšetřování Policií ČR. Vyšetřování orgánu Policie ČR již bylo ukončeno a věc byla předána státnímu zástupci s návrhem na obžalobu. S ohledem na výše uvedené bych rád znal Vás právní názor na postup pojišťovny Slavia v dané věci. Zda je postup pojišťovny správný, když mne odkazuje abych si škodu řešil sám, když v rámci pojištění mám připojištěno poškození vandalismem do částky 30.000 Kč, kdy v pojistných podmínkách není nikde uvedeno – vymíněno, že se pojištění týká jen případů poškození, které je způsobeno jednáním neznámého pachatele. Pokud je můj právní názor správný a pojišťovna by mi měla poskytnout plnění pojistného, jak bych měl dále postupovat, jakým způsobem mám k tomuto pojišťovnu vyzvat. Předem děkuji a přeji hezký den. S pozdravem Leoš.

 

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě jsem poněkud na rozpacích, co Vám vlastně "poradit", neboť se mi zdá, že v podstatě žádnou radu nepotřebujete. Váš právní názor totiž považuji za zcela správný - netřeba k němu cokoli dodávat.
Odpověď, které se Vám od pojišťovny dostalo, svědčí o její snaze vyhnout se poskytnutí pojistného plnění (což je pohříchu častý postup mnoha pojišťoven). Neobsahují-li pojistné podmínky žádné ustanovení o tom, že zjištění totožnosti pachatele vandalismu představuje výjimku z povinnosti poskytnout pojistné plnění, je pojišťovna povinna Vám vzniklou škodu nahradit. Sama pak bude oprávněna připojit se k probíhajícímu trestnímu řízení se svým nárokem na náhradu škody.
Tento mechanismus (tedy: pojišťovna nahrazuje škodu formou poskytnutí pojistného plnění a sama se pak připojuje k trestnímu řízení a vymáhá regresně to, co zaplatila pojištěnému, po pachateli) je ostatně významnou přidanou hodnotou každého škodového pojištění (kdy pojištěný obdrží pojistné plnění prakticky ihned a pojišťovna následně absolvuje dlouhé trestní, popř. i občanskoprávní soudní řízení).
Na Vámi popsaný případ se vztahuje § 2820 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Vzniklo-li v souvislosti s ... nastalou pojistnou událostí osobě, která má právo na pojistné plnění ... proti jinému právo na náhradu škody ... přechází tato pohledávka včetně příslušenství ... okamžikem výplaty plnění z pojištění na pojistitele, a to až do výše plnění, které pojistitel oprávněné osobě vyplatil ...
Osoba, jejíž právo na pojistitele přešlo, vydá pojistiteli potřebné doklady a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí ..."
Pokud jste tedy splnil veškeré podmínky pro vznik práva na výplatu pojistného plnění, je pojišťovna povinna Vám pojistné plnění poskytnout. V takovém případě nemůžete být pojišťovnou odbyt odkazem na možnost se připojit k probíhajícímu trestnímu řízení.
V současné chvíli Vám lze doporučit, abyste se na pojišťovnu obrátil s písemnou výzvou k okamžité výplatě pojistného plnění. Tuto výzvu můžete zaslat v listinné podobě (a to doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou), měla by však postačit rovněž elektronická podoba (tedy e-mail s doručenkou, popř. nascanovaná listinná výzva s Vaším vlastnoručním podpisem v příloze e-mailu s doručenkou).
V této výzvě identifikujte smluvní strany (tedy pojišťovnu a sebe), identifikujte pojistnou smlouvu, resp. připojištění (uvedením data uzavření pojistné smlouvy a jejího čísla), stručně popište současný stav, vyjádřete své přesvědčení o tom, že veškeré podmínky pro výplatu pojistného plnění byly z Vaší strany splněny a vyzvěte pojišťovnu, nechť Vám poskytne pojistné plnění v ujednané výši, a to na bankovní účet, který ve výzvě uvedete (popř. na ten bankovní účet, který je za tímto účelem uveden v pojistné smlouvě). Pro vyplacení pojistného plnění stanovte pojišťovně přiměřenou lhůtu (dva až tři týdny by měly dle mého názoru postačovat). V této výzvě můžete pojišťovnu rovněž upozornit na výše citované ustanovení občanského zákoníku. Závěrem pojišťovnu upozorněte, že nebude-li ochotna dostát svým smluvním povinnostem, jste připraven podniknout další právní kroky.
Váš další postup pak bude odvislý od toho, jakým způsobem na tuto výzvu pojišťovna zareaguje.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.