Počet stránek ve webu: 40.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ve stručnosti popíši můj problém s vyplácením škody od pojišťovny, více informací bude obsahovat moje kompletní komunikace  s pojišťovnou, kterou posílám v příloze. Dne 2.10.2018 došlo na mém zahradním pozemku k požáru dřevěné kolny, ve kterém jsem měl uskladněno zahradní, dílenské a bazénové vybavení.

Požár zavinil soused, který vysypal na svůj kompost žhavý popel z pálení větví a oheň se následně rozšířil na můj pozemek, kde došlo k úplnému zničení dřevěné kolny a věcí v ní uložených.
Vzniklá škoda byla hrazena pojišťovnou Kooperativa, a. s. z mého pojištění rekreačního objektu, kde byl limit plnění na movitých věcech dle pojistné smlouvy 22 500 Kč.
Výši škody, která přesáhla limit plnění 22 500 Kč jsem uplatnil z pojištění odpovědnosti viníka požáru.
Pojišťovna v Likvidační zprávě, na základě mnou předložených podkladů vyčíslila Celkovou výši škody z tohoto pojištění na částku
148 648,69 Kč. Výslednou výši škody, po započtení opotřebení stanovila na 74.069 Kč. Tuto částku mně vyplatila.
S tímto pojistným plněním jsem vyjádřil opakovaně nesouhlas, z důvodů které jsou uvedeny v mé komunikaci s pojišťovnou.
V posledním doporučeném dopise pojišťovna navíc sčítá pojistné plnění z mého pojištění s plněním z pojištění z odpovědnosti.
Prosím o právní radu, jak mám postupovat dále v komunikaci s pojišťovnou a zda je můj požadavek na úhradu skutečné škody oprávněný.
V případě, kdy pojišťovna bude trvat na svém nynějším stanovisku o vyplacené náhradě škody z pojištění odpovědnosti, jestli připadá
v úvahu žaloba o náhradu skutečné škody a jaký se dá očekávat výsledek.
Nebo zda požadovat neuhrazenou výši škody po viníkovi požáru.
S viníkem požáru bylo ze strany Hasičského záchranného sboru zahájeno přestupkové řízení, do kterého jsem se připojil s nárokem
na náhradu ve výši neuhrazené škody.
Děkuji, Šimon

 

ODPOVĚĎ:
V obecné rovině je Váš požadavek na náhradu skutečné škody samozřejmě oprávněný. V tomto ohledu se opíráte o § 2952 občanského zákoníku, dle něhož se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Dle Vámi postoupené korespondence s pojišťovnou soudím, že sporným není, zda Vám svědčí právo na náhradu skutečné škody, nýbrž nedochází ke shodě v otázce, jak vysoká tato skutečná škoda je.
Pojišťovna nepochybně správně aplikuje § 2969/1 občanského zákoníku, dle něhož se při určení výše škody na věci vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.
Sporným tedy není Vaše právo na náhradu škody jako takové, nýbrž výše této škody; odlišným je Váš názor a názor pojišťovny na míru zohlednění opotřebení zničených movitých věcí.
Co se týče Vašeho dalšího postupu v komunikaci s pojišťovnou, nejsem si jist, zda je nějaký další postup vůbec možný. Z Vámi postoupené korespondence vyplývá, že pojišťovna řekla pro danou chvíli své poslední slovo, přičemž své stanovisko nehodlá měnit (a to přinejmenším do chvíle, kdy jí předložíte relevantní důkazy o míře opotřebení zničených movitých věcí, což je pro Vás, jak předpokládám, podmínkou prakticky nesplnitelnou).
Vaše další právní kroky Vám proto doporučuji směřovat nikoli vůči pojišťovně, nýbrž vůči škůdci (Vašemu sousedovi). Ten je totiž škůdcem, tedy osobou, která za škodu na Vašem majetku odpovídá.
Bylo rozhodně správným krokem, pokud jste se přihlásil s nárokem na náhradu škody do probíhajícího přestupkového řízení. Lze však očekávat, že správní orgán o Vašem právu na náhradu škody nerozhodne (jelikož se bude jednat o důkazně náročnou otázku) a odkáže Vás na občanskoprávní soudní řízení.
Předpokládám proto, že ve výsledku budete nucen podat k místně příslušnému okresnímu soudu žalobu na náhradu škody, a to proti Vašemu sousedovi. Pojišťovna by se pak měla stát vedlejším účastníkem soudního řízení, a to samozřejmě na straně žalovaného (Vašeho souseda), neboť její právní zájem se bude shodovat se zájmem Vašeho souseda.
Podstatný problém ve Vašem případě představuje fakt, že veškerá svá žalobní tvrzení (například tedy tvrzení o menší míře opotřebení jednotlivých movitých věcí) budete nucen řádně prokázat. Z tohoto důvodu se můžete snadno dostat do tzv. důkazní nouze, tedy do stavu, kdy nebudete schopen nabídnout soudu takové důkazy, které by ho přesvědčily o pravdivosti Vašich tvrzení. Na druhou stranu je pravdou, že za důkaz může posloužit (byť v omezené míře) i Váš výslech (soud by Vás tedy vyslechl a k Vám uvedeným skutečnostem by přihlédl).
Rozhodnete-li se proto podniknout další právní kroky, doporučuji Vám advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz 
S pomocí advokáta se můžete pokusit o mimosoudní vyřešení nastalého sporu (Vašemu sousedovi by tedy byla zaslána tzv. předžalobní výzva). Nebude-li mimosoudní vyřešení sporu možné, nezbude Vám, než podat na Vašeho souseda žalobu.
Budete-li procesně úspěšný, bude Váš soused povinen zaplatit Vám doplatek náhrady škody, v jeho zastoupení by pak měla náhradu škody poskytnout pojišťovna. Pokud se podaří nastalý spor vyřešit mimosoudně a doplatek náhrady škody Vám poskytne přímo Váš soused, bude se moci následně obrátit na pojišťovnu (jako její klient) a jednat s ní o regresním nahrazení toho, co Vám poskytl (což však již nebude Vaší starostí).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Spor o výši náhrady škody s pojišťovnou - jak vymáhat vyplacení plné způsobené škody od pojišťovny?