Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Pobírám náhradu za ztrátu na výdělku. Byl jsem veden na úřadě práce ČR (ÚP) jako uchazeč o zaměstnání. Z důvodu nedostavení se na ÚP jsem byl vyřazen. Pojišťovna, která mi vyplácí náhradu mi z tohoto důvodu (nemám žádný příjem ze závislé činnosti ani nejsem veden jako uchazeč o zaměstnání), odmítá vyplatit náhradu za ztrátu na výdělku po dobu vyřazení na ÚP. Má na to pojišťovna právo? Jestliže ano, dle jakého zákona? Děkuji, Havel.

ODPOVĚĎ:
Dle znění Vašeho dotazu předpokládám, že Vámi zmiňovanou pojišťovnou je pojišťovna Vašeho bývalého zaměstnavatele, která Vás odškodňuje z důvodu pracovního úrazu, který jste u tohoto zaměstnavatele utrpěl, resp. z důvodu nemoci z povolání, mající původ v práci u tohoto zaměstnavatele (z tohoto předpokladu budu ve své odpovědi vycházet).
Závěr pojišťovny o dočasném zániku Vašeho práva na výplatu náhrady za ztrátu na výdělku po dobu Vašeho vyřazení z evidence uchazečů o práci je přinejmenším diskutabilní. Pro provedení důkladnější právní analýzy by bylo nutné seznámit se s konkrétní argumentací, o kterou pojišťovna svůj postup opírá (z dotazu nelze dovodit, jaká ustanovení zákoníku práce či jiných právních předpisů pojišťovna v rámci své argumentace použila).
Obecně platí, že předmětem tzv. renty, kterou Vám pojišťovna doposud vyplácela, je náhrada za ztrátu na výdělku (nikoli tedy náhrada jakéhokoli příjmu, například podpory v nezaměstnanosti). Účelem této renty je tedy kompenzovat zaměstnanci zhoršení schopnosti vydělávat si na živobytí vlastní prací (či kompenzovat úplnou ztrátu této schopnosti), a to v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání. Tento základní předpoklad zůstal ve Vašem případě nedotčen, tzn. že Vaše schopnost vydělávat si na živobytí vlastní prací je v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání stále snížena či úplně vyřazena, a to v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání (tedy zcela bez ohledu na to, zda v současné době jste či nejste veden v evidenci uchazečů o práci).
Dle § 271b/1 zákoníku práce platí, že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu.

Je sice pravdou, že „náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání ...“ (jak uvádí § 271b/3 zákoníku práce), z tohoto ustanovení však dle mého názoru není možné dovodit, že by vedení v evidenci uchazečů o práci bylo podmínkou pro výplatu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může pojišťovna přestat vyplácet náhradu za ztrátu na výdělku po vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání ÚP?
  • Nevyplácení náhrady za ztrátu na výdělku (renty) od pojišťovny po vyřazení z evidence ÚP - jak se bránit?