Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je pravda, že pokud řidič senior (65 let) způsobí s automobilem nehodu a nemá provedenu zdravotní prohlídku, tak pojišťovna sice zaplatí za škodu v rámci platného povinného ručení vozidla, ale poté bude uplatňovat regresi vůči řidiči a ten bude muset škodu zaplatit?

Mohlo by se tak stát, že v případě, že škoda by byla několikamilionová (např. těžší nehoda a usmrcení), tak by to pro takového řidiče seniora bylo likvidační a dostalo by jej to do dluhů? Děkuji, zdraví Stanislav

ODPOVĚĎ:
Ano, Vaše úvaha je správná.
Pravidelné lékařské prohlídky držitelů řidičského oprávnění jsou upraveny v zákoně o silničním provozu. Konkrétně dle § 87/3 zákona o silničním provozu je držitel řidičského oprávnění povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky (netýká se řidičů z povolání a dalších speciálních skupin řidičů, jejichž lékařské prohlídky jsou častější).
Výstupem pravidelné lékařské prohlídky je lékařský posudek. Povinná osoba (tedy držitel řidičského oprávnění), která nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti, je zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel (§ 89 zákona o silničním provozu).
Rozsah náhrady újmy, kterou je pojišťovna (z titulu tzv. povinného ručení) povinna za pojištěného (viníka autonehody) uhradit, je stanoven v § 6/2 a 4 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Za určitých podmínek je pojišťovna oprávněna vymáhat (jako tzv. regres) od pojištěného to, co před tím uhradila poškozenému. Ve Vámi popsaném případě je možné vycházet z § 10/1 písm. d) a g) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, dle něhož platí, že pojišťovna má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnila, jestliže prokáže, že pojištěný:
- způsobil újmu provozem vozidla, které použil neoprávněně (je-li vozidlo provozováno osobou, která k tomu není zdravotně způsobilá, jedná se o neoprávněné provozování),
- řídil vozidlo a nebyl držitelem příslušného řidičského oprávnění (řidičské oprávnění nemůže svědčit osobě, která není k řízení motorového vozidla zdravotně způsobilá).
Stručná odpověď na Váš dotaz tedy zní: Ano, při splnění Vámi uvedených podmínek je pojišťovna oprávněna vymáhat po viníku autonehody celou jí uhrazenou částku, což může viníku autonehody přinést značné finanční potíže.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
zákon č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Neprovedení zdravotní prohlídky řidiče seniora a vliv na uhrazení škody pojišťovně poškozeného při dopravní nehodě