Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V srpnu 2014 bylo naše auto nabouráno ukrajinským občanem. Pojišťovna nejprve odmítla plnění z titulu povinného pojištění, takže jsme dostali nejnutnější částku na opravu z havarijní pojistky. Potom však pojišťovna poslala doplatek z povinného. Nyní, v roce 2018 tvrdí, že neoprávněně. Vše proběhlo do konce září 2014. Doklady již žádné nemáme. Je tento případ promlčen? Děkuji, Norbert.

ODPOVĚĎ:
Pokud pojišťovna tvrdí, že Vám byla náhrada škody poskytnuta neoprávněně a požaduje vrácení vyplacené částky, předpokládám, že požaduje vydání bezdůvodného obohacení (§ 2991 a násl. občanského zákoníku). Dle občanského zákoníku totiž platí, že kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil. Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.
I právo na vydání bezdůvodného obohacení podléhá samozřejmě promlčení. Občanský zákoník stanoví u práva na vydání bezdůvodného obohacení dvojí promlčecí lhůtu: objektivní a subjektivní.
Tyto dvě promlčecí lhůty počínají, běží a končí nezávisle na sobě. Právo na vydání bezdůvodného obohacení se promlčí v okamžiku, kdy jedna (kterákoli) z těchto lhůt uplyne. Dojde-li k uplynutí objektivní či subjektivní promlčecí lhůty, postačí, když dlužník před soudem vznese tzv. námitku promlčení. Pokud soud vznesené námitce promlčení vyhoví, nebude moci žalovaný požadavek žalobci přiznat (tzn. že žalobu na vydání bezdůvodného obohacení zamítne).
Objektivní promlčecí lhůta činí 10 let a počíná běžet ode dne, kdy k bezdůvodnému obohacení došlo (§ 638/1 občanského zákoníku). K bezdůvodnému obohacení ve Vašem případě došlo v okamžiku, kdy Vám byla vyplacena náhrada škody (tedy v den, kdy jste obdrželi příslušnou finanční částku). Objektivní promlčecí lhůta tedy ve Vašem případě bezpochyby ještě běží.
Subjektivní promlčecí lhůta činí 3 roky (§ 629/1 občanského zákoníku). V případě subjektivní promlčecí lhůty je proto možné, že již uplynula. V tomto ohledu je proto podstatné, kdy subjektivní promlčecí lhůta počala běžet. Dle § 621 občanského zákoníku platí, že okolnosti rozhodné pro počátek běhu (subjektivní) promlčecí lhůty u práva na vydání bezdůvodného obohacení zahrnují a/ vědomost, že k bezdůvodnému obohacení došlo, a b/ vědomost o osobě povinné k jeho vydání.
Je tedy podstatné, kdy se pojišťovna dozvěděla, že Vám byla náhrada škody poskytnuta neoprávněně. Ve Vašem případě je rozhodující, kdy pojišťovna nabyla znalost skutkových okolností, z nichž mohla dovodit Vaší odpovědnost za bezdůvodné obohacení. V tomto ohledu nelze z dotazu zjistit, co vedlo pojišťovnu ke změně názoru, tzn. zda pojišťovna věděla ihned po poskytnutí náhrady škody, že se tak stalo neoprávněně, anebo zda se pojišťovna dozvěděla rozhodující skutkové okolnosti až v letošním roce.
Rozhodnete-li se pojišťovně poskytnutou náhradu škody nevracet, bude vhodné, když to pojišťovně písemně oznámíte. V tomto oznámení můžete pojišťovně sdělit, že a/ jste přesvědčení, že náhrada škody Vám byla vyplacena po právu, tzn. že o bezdůvodné obohacení se vůbec nejedná a b/ že i pokud by se o bezdůvodné obohacení jednalo, jste si vědomi toho, že právo na jeho vydání pojišťovna již promlčela (a jste tudíž v případě soudního sporu připraveni vznést námitku promlčení). Je možné, že toto písemné oznámení zchladí případné odhodlání pojišťovny podávat na Vás k soudu žalobu. Jeden podepsaný stejnopis oznámení si ponechte, druhý doručte pojišťovně prokazatelným způsobem (tedy doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou).
Pokud na Vás pojišťovna podá k soudu žalobu, bude vhodné, pokud se necháte zastoupit advokátem:
www.advokatikomora.cz
Vaše procesní obrana se může zakládat na dvou výše uvedených argumentech, tzn. že a/ se o bezdůvodné obohacení vůbec nejednalo, neboť náhrada škody Vám byla vyplacena oprávněně a b/ i pokud by šlo o bezdůvodné obohacení, bylo právo na jeho vydání pojišťovnou již promlčeno.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Přeplatek vyplacené pojistky z dopravní nehody povinného ručení - vymáhání vyplaceného přeplatku, promlčení, promlčecí lhůta