Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Po zařazení žadatelů a dětí do evidence krajského úřadu  následuje vlastní zprostředkování osvojení či pěstounské péče. Vždy se  hledají vhodní náhradní rodiče pro děti, nikoli naopak. Rozhodující je zájem a blaho dítěte.

Nová rodina

Krajský úřad při zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče přihlíží k doporučení poradního sboru  - zvláštního orgánu kraje zřizovaného hejtmanem kraje. Poradní sbor tvoří odborníci působící v  oblasti sociálně-právní ochrany, schází se  neprodleně poté, co krajský úřad zjistí vhodného žadatele pro určité dítě. Úkolem poradního sboru je doporučit pro dítě vhodné k adopci nebo ke svěření do pěstounské péče vedené v evidenci krajského úřadu vhodné žadatele z evidence.

Pokud se pro konkrétní dítě podařilo najít osoby vhodné stát se jeho osvojiteli či pěstouny, oznamuje tuto skutečnost žadatelům písemně krajský úřad – žadatelé obdrží tzv. oznámení o vhodnosti stát se osvojitelem či pěstounem, stejné oznámení obdrží rovněž ústavní zařízení, ve kterém je dítě umístěno, a to je na jeho základě povinno seznámení s dítětem umožnit. Poté následuje seznámení se žadatelů s dítětem. Pokud se vše vyvíjí příznivě, je možné přistoupit k dalšímu kroku – k předání dítěte do rodiny.

Aby si mohli žadatelé převzít dítě z ústavu, musí u svého obecního úřadu obce s rozšířenou působností podat tzv. žádost o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů či do péče budoucích pěstounů. Obecní úřad pak vydá rozhodnutí o tzv. předadopční či předpěstounské péči – na základě tohoto rozhodnutí jsou noví rodiče oprávněni si dítě převzít do své péče. Účelem je adaptace na novou životní situaci pro nové rodiče i dítě. V této době je možné si ověřit, zda je možné navázat mezi náhradními rodiči a dítětem skutečné rodinné vztahy. Definitivně rozhoduje  o svěření dítěte do osvojení a pěstounské péče soud.

  • Při osvojení, adopci může být dítě svěřeno jedné osobě nebo může být svěřeno do osvojení společně manželům (nikoli tedy například druhovi a družce).
  • Do pěstounské péče může být dítě svěřeno jednotlivci,  dítě lze svěřit také  do společné pěstounské péče manželů.

 

O osvojení (adopci) rozhoduje soud na návrh osvojitele. Před rozhodnutím soudu  o osvojení musí být dítě nejméně po dobu tří měsíců v péči budoucího osvojitele, a to na jeho náklady. Zákon o rodině rozeznává dva druhy osvojení, a to
  • osvojení zrušitelné a
  • nezrušitelné,

přičemž o nezrušitelném osvojení může soud rozhodnout jen u dítěte, které je starší 1 roku věku. Zrušitelné osvojení může soud z vážných důvodů zrušit na návrh osvojence nebo osvojitele.

U osvojení nezrušitelného je osvojitel zapsán v rodném listu dítěte jako rodič. V praxi se v převážné většině rozhoduje o osvojení nezrušitelném.

Nejpozději do 3 měsíců od vydání rozhodnutí o předpěstounské péči je zapotřebí podat k soudu návrh na svěření dítěte do pěstounské péče. O svěření dítěte do pěstounské péče opět rozhoduje soud.


Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.