Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v rodinném domku, který byl postaven ve 30. letech minulého století. V této době byla vybudována i vodovodní přípojka. Větší část leží pod veřejnou komunikací (vozovka, chodník), zbytek na mém pozemku - předzahrádka.   V polovině ledna 2024 prasklo potrubí a bude nutná oprava případně výměna přípojky. Prosím o sdělení, kdo má hradit opravu či výměnu, případně v jakém poměru? Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem Kvido.

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je nutné vyjasnit a/ kdo je vlastníkem předmětné vodovodní přípojky a b/ kde došlo k jejímu prasknutí (zda na Vašem pozemku či na pozemku města).
Co se týče určení vlastnictví vodovodní přípojky, je nutné vyjít z § 3/3 zákona o vodovodech a kanalizacích, dle něhož platí, že:
„Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. “
Je nesporné, že předmětná vodovodní přípojka byla vybudována před účinností zákona o vodovodech a kanalizacích. Je proto pravděpodobné, že jejím vlastníkem jste Vy. Pro získání naprosté jistoty Vám však doporučuji kontaktovat vlastníka (provozovatele) vodovodu a tuto otázku s ním konzultovat (nelze totiž vyloučit, že v minulosti došlo k převodu vlastnického práva na vlastníka vodovodu).
Vyjde-li najevo, že vlastníkem celé vodovodní přípojky je vlastník vodovodu, je k opravě vodovodní přípojky povinen samozřejmě on.
Podstatné je rovněž to, kde došlo k prasknutí vodovodní přípojky – zda se tak stalo na Vašem pozemku či na pozemku města. Dle § 3/7 zákona o vodovodech a kanalizacích totiž platí, že:
„Opravy a údržbu vodovodních přípojek … uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. “
Vede-li část vodovodní přípojky pod pozemní komunikací a pod chodníkem, jde o veřejná prostranství, jak to vyplývá z § 34 zákona o obcích:
“Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. ”
Pakliže tedy k prasknutí vodovodní přípojky došlo pod veřejným prostranstvím, měla by být oprava financována provozovatelem vodovodu. Pokud k prasknutí vodovodní přípojky došlo pod Vaším pozemkem (a jste-li zároveň vlastníkem vodovodní přípojky), musíte opravu financovat sám.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.