Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám na domě bezpečnostní kameru, která kromě mého majetku snímá i okolí a tedy i veřejný prostor. Kamera je viditelná nicméně nemám nikde explicitně označeno, že prostor je snímán kamerou. Bydlím nicméně ve městě, kde při vjezdu do centra je viditelná značka o monitoraci centra kamerami.

Již se několikrát kamera vyplatila a policie v obou případech ocenila, že tu kamera vůbec nějaká je (v ulici kde bydlím není městský kamerový systém). Je právně napadnutelné, že mám vlastní soukromou kameru? Hrozí nějaký postih? Pomohlo by označení o kamerovém dohledu? Děkuji za odpověď. Luboš.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Je právně napadnutelné, že mám vlastní soukromou kameru?
Samo vlastnictví, resp. provoz soukromé kamery je z právního hlediska v pořádku. Právně problematická může být skutečnost, že touto kamerou snímáte nejen svůj soukromý majetek, nýbrž i část veřejného prostranství (kde se pohybují lidé, kteří o tom, že jsou snímáni Vaší kamerou, nevědí). I tato skutečnost však může být právně obhajitelná.
V první řadě je nutné zodpovědět otázku, zda je zpracování osobních údajů (k němuž pořizováním kamerových záznamů dochází) legální. Ze znění dotazu dovozuji, že účelem instalace a provozu soukromé kamery je ochrana Vašeho majetku (a to i s ohledem na fakt, že ve Vámi obývané ulici nejsou provozovány jiné bezpečnostní kamery). Z tohoto důvodu byste se mohl opřít o čl. 6/1 písm. f) GDPR, dle něhož je zpracování osobních údajů zákonné, pokud:
„zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě“
Výše zmíněnými oprávněnými zájmy správce údajů je právě Váš zájem na ochraně Vašeho majetku. Zároveň platí, že zpracování osobních údajů musí být přiměřené. V kontextu provozování soukromé bezpečnostní kamery se jedná především o to, aby bylo veřejné prostranství snímáno v minimálním možném rozsahu (tedy například pouze ta část veřejného prostranství, která těsně přiléhá k Vašemu oplocení – snímání protější strany ulice je již nepřípustné, vyvěšení upozornění na provoz bezpečnostní kamery, ukládání pořízených záznamů pouze po nezbytně nutnou dobu apod.).
Podrobný článek – a to přímo od dozorového orgánu (kterým je v této oblasti Úřad pro ochranu osobních údajů) – naleznete zde:
https://www.uoou.cz/ke-kameram-a-kamerovym-systemum/ds-5041/archiv=0& p1=5283
(tento článek se mimo jiné zabývá právě provozem soukromé kamery, která částečně snímá veřejné prostranství – lze Vám proto doporučit postupovat právě dle tohoto návodu).
2/ Hrozí nějaký postih?
Pakliže byste soukromou kameru provozoval způsobem, kterým by docházelo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, mohl byste být ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů pokutován (jak to vyplývá z čl. 58/2 písm. i) GDPR). Výše pokut se může pohybovat až v desítkách milionů eur (čl. 83 GDPR) – to se však samozřejmě týká pouze velmi závažných a velmi rozsáhlých porušení GDPR. Pakliže by se ve Vašem případě jednalo o nepatrné a ojedinělé porušení GDPR, které byste ihned napravil, lze předpokládat, že by se dozorový úřad spokojil s Vaším napomenutím, popř. by Vám uložil pokutu zcela symbolickou.
Pokud byste provozem své kamery zasahoval do soukromé sféry jiných lidí, mohli by se po Vás domáhat ukončení této činnosti, odstranění jejích následků či přiměřeného zadostiučinění, a to soukromoprávní cestou (tedy výzvou, popřípadě podáním žaloby). Budete-li nicméně kamerou snímat pouze nezbytně nutnou část veřejného prostranství (a nikoli například sousední pozemky a stavby), je tato hrozba zanedbatelná.
3/ Pomohlo by označení o kamerovém dohledu?
Rozhodně ano, resp. jedná se o Vaší povinnost. Prostor, který je snímán Vaší kamerou by měl být řádně označen (například příslušným piktogramem).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.