Počet stránek ve webu: 40.616

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (2 hlasů)

Píši Vám ohledně problému s prodejem státního pozemku, který má ve správě organizace SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY. K lepšímu pochopení situace přikládám ilustrační obrázek, kde je znázorněno rozmístění pozemků, kterých se týká zmiňovaný problém.   Vysvětlení ilustračního obrázku:

Majitel pozemku pan „A“ a poptávajícím 1, je moje osoba. Majitel pozemku pan „B“ a poptávajícím 2, je můj soused. Majitel pozemku pan „C“ je osoba, která o státní pozemek nemá zájem. Státní pozemek – jedná se o část větší parcely, kterou mám zájem odkoupit.
V srpnu 2019 jsem podal na organizaci SŽDC žádost na odkoupení části pozemku (vlastnické právo: Česká republika), na kterém má tato státní organizace právo hospodařit. Zároveň měl tuto žádost podanou i můj soused. V první řadě jsem byl organizací SŽDC písemně obeznámen, že byla moje žádost přijata a bude projednána (postradatelnost poptávaného pozemku/majetku). Tento dopis jsem obdržel začátkem září 2019. Začátkem února letošního roku 2020, jsem byl telefonicky informován zástupcem organizace SŽDC, který mojí žádost vyřizuje, že byla moje žádost o koupi zmiňovaného pozemku (statní majetek) zamítnuta. Důvodem zamítnutí mojí žádosti je ten, že nejsem majitelem žádného sousedního pozemku okolo poptávaného státního pozemku a tím pádem má nárok na koupi pozemku „pouze“ můj soused (majitel pozemku pan „B“), a majitel pozemku pan „C“, protože jejich pozemky sousedí s poptávaným státním pozemkem a tím pádem, mají na pozemek přístup. Ještě bych doplnil, že majitel pozemku pan „C“ má na svůj pozemek přístup z obecní cesty, ale to neplatí pro majitele pozemku pana „B“, který se na svůj pozemek z obecní cesty nedostane, proto musí pro přístup na svůj pozemek využít pozemky majitele pana „C“ (zpevněná polní cesta), který majiteli pozemku panu „B“ nechce jeho pozemek prodat. Chci se tedy zeptat, jestli je rozhodnutí organizace SŽDC správné a je v souladu s aktuálně platnými zákony a nebo došlo k pochybení a možná i protiprávnímu jednání této organizace? Jakým způsobem se mohu bránit v případě, kdy došlo k pochybení ze strany SŽDC? Děkuji za veškeré informace. Přeji pěkný zbytek dne.

 

ODPOVĚĎ:
Je pravdou, že úvaha prodávajícího není bez logiky. Zajisté však neplatí, že na odkup části státního pozemku byste „neměl nárok“ pouze z toho důvodu, že nemáte k tomuto pozemku zajištěn přístup. Nárok na odkup státního majetku má v zásadě každý, kdo o to projeví zájem. Bylo by proto zajisté vhodnější, pokud by Vám prodávající sdělil, že žádosti pana B byla dána přednost právě z důvodu lepšího přístupu k poptávanému pozemku (jde však toliko o nevhodnou formulaci).
Základní pravidla pro postup při prodeji státního nemovitého majetku jsou zakotvena v zákoně o majetku České republiky. Takový majetek musí být v první řadě prohlášen za nepotřebný (myšleno nepotřebný pro stát), následně musí být nabídnut jiným organizačním složkám státu (v rámci daného resortu, popř. i mimo resort). Neprojeví-li nikdo o tento majetek zájem, může být prodán jakémukoli jinému zájemci (§ 21/1 zákona o majetku České republiky).
Konkrétní způsoby prodeje nemovitého státního majetku jsou uvedeny v § 22/1 zákona o majetku České republiky. Dle tohoto ustanovení může být vhodný zájemce vybrán:
- ve výběrovém řízení,
- ve veřejné dražbě, nebo
- prostřednictvím veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku (to však pouze za splnění určitých podmínek).
Ve výše uvedeném ustanovení zákona o majetku České republiky je rovněž uvedeno:
„Organizační složka postupuje tak, aby výběr vhodného zájemce provedla efektivně, transparentně a podle předem stanovených kritérií …“
Máte-li zájem o prověření správnosti konkrétních kroků, které prodávající při prodeji státního pozemku učinil, resp. o prověření celkového nastavení pravidel pro výběr kupujícího, doporučuji Vám kontaktovat buď Ministerstvo financí:
https://www.mfcr.cz/
nebo Ministerstvo dopravy
https://www.mdcr.cz/
popřípadě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových:
https://www.uzsvm.cz/
K Vaší poznámce o tom, že pan B se na svůj pozemek nemůže dostat z obecní cesty, nýbrž musí využívat polní cestu vedoucí přes pozemek pana C, dodávám následující: Tento stav je zcela v pořádku. Jedná-li se o zpevněnou polní cestu, spadá tato do kategorie účelových komunikací (§ 7 zákona o pozemních komunikacích). Každá pozemní komunikace (tedy i veřejně přístupná účelová komunikace – tedy i polní cesta na pozemku pana C) může být užívána kýmkoli, a to zcela zdarma, přičemž v tomto takzvaném obecném užívání nemůže být vlastníkem cesty nikomu bráněno (jak to vyplývá z § 19/1 zákona o pozemních komunikacích).
Pan B je tedy oprávněn (stejně jako kdokoli jiný) užívat bezplatně polní cestu na pozemku pana C k přístupu na svůj pozemek. Jedná se o stav, se kterým je platnou právní úpravou výslovně počítáno a na straně pana B se proto nejedná de facto o žádnou překážku.
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích