Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Babička se vzdala restituovaného majetku. Vraceli nám ho, tedy respektive ji v roce 1993 což jsem se ještě nenarodila. Ale ona se ho vzdala, otec již pak neuplatňoval žádný nárok na vracení. Já bych chtěla, aby mi ho vrátili zpět, chci se zeptat jestli je možnost aby mi majetek vrátili, nebo je to už promlčené? Musela by být u soudu i babička, kdybych se začala soudit? Děkuji moc za odpověď, Zdenka

ODPOVĚĎ:
Jsem toho názoru, že Vaše právo na vydání předmětného majetku promlčeno není, a to z toho důvodu, že Vám takové právo nikdy nevzniklo (nebylo tedy nic, co by se mohlo promlčet).
Přestože to z dotazu výslovně nevyplývá, budu ve své odpovědi předpokládat, že Vaše babička je stále naživu. Dále budu ve své odpovědi předpokládat, že předmětným majetkem jsou nemovité věci (nejčastěji se jedná o zemědělskou půdu).
K  případnému soudnímu vymáhání vrácení majetku nejste takzvaně aktivně legitimována, tzn. že nejste oprávněna se soudní cestou v tomto směru čehokoli domáhat (Vámi případně podaná žaloba by byla soudem zamítnuta).
V této souvislosti je nutné si uvědomit, že dle § 4/1 zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku je oprávněnou osobou státní občan České a Slovenské Federativní Republiky, jehož půda, budovy a stavby, patřící k původní zemědělské usedlosti, přešly na stát nebo na jiné právnické osoby v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990, a to některým ze zákonem vyjmenovaných způsobů. Předpokládám, že tím, kdo splňuje definici oprávněné osoby, je právě Vaše babička.

Zemřela-li osoba, jejíž nemovitost přešla v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 do vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby, jsou oprávněnými osobami, pokud jsou státními občany České a Slovenské Federativní Republiky, fyzické osoby v tomto pořadí:
a/ dědic ze závěti, jež byla předložena při dědickém řízení, který nabyl celé dědictví,
b/ dědic ze závěti, který nabyl vlastnictví, avšak pouze v míře odpovídající jeho dědickému podílu,
c/ děti a manžel oprávněné osoby, a to všichni rovným dílem,
d/ rodiče oprávněné osoby,
e/ sourozenci oprávněné osoby,

a to za splnění dalších podmínek, které jsem pro přehlednost textu vynechal (jak to vyplývá z § 4/2 zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku).

I pokud by Vaše babička již nežila, hrála by nepochybně významnou roli skutečnost, že se restituovaného majetku (jako oprávněná osoba) vzdala (v tomto ohledu by bylo nutné zohlednit, jakým způsobem se tak stalo), tzn. že s účinky pro sebe i své právní nástupce prohlásila, že o vrácení tohoto majetku nemá zájem.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 229/1991 Sb. , o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zpětvzetí odmítnutí majetku nabídnutého k vrácení v restituci, v rámci restituce vnuky
  • Může přijmout majetek odmítnutý restituentem?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.