Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

2009 jsme koupili dům a obec nám přislíbila, že příjezdovou cestu můžeme odkoupit. V roce 2018 jsme to začali řešit a sousedka je proti, ale důvod nám neřekla. Jde o naší jedinou příjezdovou cestu. Mám strach, že si na nástěnce nevšimnu, kdyby ji obec chtěla prodat sousedce. Kdyby si koupila jen část cesty, což asi i než jsme se nastěhovali chtěla, nemohlo by k nám zajet větší auto např. složit uhlí, stavební materiál.

Přesto bych si radši alespoň část pozemku odkoupila, když nechce, abych sousedila s jejich pozemkem, nechat tam volný, obecní cestu. Jak velká ta cesta musí být? Může i tak podat námitku při odkupu, že s tím nesouhlasí, když se sousedovic pozemkem bych přímo nesousedila? Co se stane, když podám žádost na obec a sousedka dá námitku – automaticky mi žádost zamítnou nebo sousedka musí uvést důvod a obec to posoudí a i přes její nesouhlas může pozemek prodat? Když zkusím dát žádost na odkup celého pozemku, budu s ní sousedit a dá námitku, moje žádost bude automaticky zamítnutá? Moc děkuji, Gabriela.

ODPOVĚĎ:
Ze znění dotazu nevyplývá, zda na předmětném obecním pozemku již existuje nějaká příjezdová cesta, nebo zda byste zde chtěla příjezdovou cestu vybudovat teprve v budoucnu.
Co se týče minimálních parametrů příjezdové cesty, lze odkázat na § 20/7 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, dle něhož platí, že ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci (nebo souvislé skupině těchto staveb) musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby.
Pokud na předmětném obecním pozemku již nějaká příjezdová komunikace existuje, předpokládám, že se jedná o účelovou komunikaci. V takovém případě upozorňuji, že tuto pozemní komunikaci jste oprávněna užívat běžným způsobem, a to bez ohledu na to, zda tato pozemní komunikace patří obci či někomu jinému (popř. zda každá část této komunikace náleží jinému vlastníkovi). Dle § 19/1 zákona o pozemních komunikacích totiž platí, že každý smí užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (tzv. obecné užívání), přičemž uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace.
I pokud by tedy Vaše sousedka od obce odkoupila část příjezdové cesty, nemohla by Vám bránit v jejím užívání (což samozřejmě platí i obráceně).
Pokud si nejste jista, zda na předmětném obecním pozemku existuje pozemní komunikace či nikoli, můžete se s dotazem obrátit na místně příslušný silniční správní úřad (městský úřad), který by měl vést evidenci všech pozemních komunikací na svém území.
Co se týče sousedčina nesouhlasu s tím, abyste odkoupila obecní pozemek (či jeho část), je nutné si uvědomit, že takový sousedčin nesouhlas je zcela irelevantní.
Pakliže se obec rozhodne prodat část svého majetku, nemusí se ohlížet na to, co si o tomto záměru kdo myslí, tzn. že případný nesouhlas (resp. námitky) Vaší sousedky nemohou na rozhodnutí obce ničeho změnit. Obec v tomto případě vystupuje jako vlastník, přičemž je věcí jejího výsostného rozhodnutí, zda a komu část svého majetku prodá, popř. za jakých podmínek. Prodej obecního majetku nepředstavuje žádný typ správního řízení, obec proto není povinna se vypořádávat s případně obdrženými námitkami.

Obec musí při prodeji části svého majetku samozřejmě dodržovat určitá pravidla. Ta jsou vtělena do § 39/1 a 2 zákona o obcích, dle něhož platí, že:
- záměr obce prodat hmotnou nemovitou věc (například tedy pozemek) ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky,
- záměr prodat hmotnou nemovitou věc může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým,
- pokud obec svůj záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné,
- při prodeji se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá.

Pokud projevíte zájem o koupi obecního pozemku či jeho části, neměla by obec vůbec přihlížet k případnému nesouhlasu Vaší sousedky. Pakliže projeví o obecní pozemek či jeho část zájem i Vaše sousedka, bude tento pozemek (jak předpokládám) prodán tomu zájemci, který nabídne vyšší cenu.
Některé obce zveřejňují svůj záměr prodat určitý pozemek nejen na úřední desce svého obecního úřadu, nýbrž osloví dopisem i vlastníky těch pozemků, které s prodávaným obecním pozemkem sousedí.
Máte-li obavu, že byste mohla na úřední desce obecního úřadu přehlédnout oznámení o záměru prodat předmětný obecní pozemek či jeho část, můžete obec předejít a sama se na ní dopisem obrátit s návrhem na prodej, resp. odkup předmětného obecního pozemku či jeho části. V tomto dopise nabídněte cenu za 1 m2 a požádejte obec, aby se k Vaší nabídce písemně vyjádřila (případně můžete zmínit, že jste například ochotna nabízenou cenu ještě zvýšit).

_______________________

Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může občan požádat o odkoupení příjezdové cesty na obecním pozemku do soukromého vlastnictví?
  • Může soused znemožnit prodej obecní příjezdové cesty k sousednímu domu soukromé osoby?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.