Počet stránek ve webu: 39.116

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám několik dotazů ohledně internetového fenoménu dipování. Zaujalo mě a tak bych se ráda informovala, jestli lze dipování provádět legálně. Popíši několik případů a byla bych ráda, kdybyste se ke každému vyjádřili a to jak z pohledu loterijního zákona, tak i po stránce financí. Jedná se vždy o fyzickou osobu, tady FO.

Dipování: Dipování je formou soutěže, či loterie. Dipuje se konkrétní věc (nová, či použitá). Je stanoven počet dipů (číselná řada od 1. do X.) a cena jednotlivého dipu. Když si dipující (soutěžící) rozeberou a zaplatí všechny dipy, losuje se přes generátor náhodných čísel jeden výherce, který dipovanou věc získá. Losování je náhodné, neovlivněné losující osobou. Podmínky a způsob losování je stanoven již od začátku.
Nyní několik konkrétních situací:
DIPOVÁNÍ POUŽITÉ VĚCI
1. Dipuje se věc z druhé ruky, majitel nebo majitelka je schopný nebo schopná doložit pořizovací cenu. Z dipování nemá žádný profit, k ceně dipované věci si pouze přidá náklady na dopravu k nové majitelce nebo novému majiteli věci.
DIPOVÁNÍ NOVÉ VĚCI
2. Dipuje se nová konkrétní věc (případně výběr z více věcí), která se bude objednávat přímo z eshopu a půjde výherkyni dipování. Osoba, která takové dipování vloží zohlední případné náklady na dopravu a cca 100-200 Kč pro sebe za vedení dipování. Na vydipované věci se nevztahuje záruka. Dalo by se říci, že se jedná také o prodej z druhé ruky. Šlo by i, aby zboží nejprve došlo osobě, která vedla dipování a ta ho následně poslala výherkyni.
DIPOVÁNÍ POUKÁZKY NA NÁKUP
3. Dipuje se poukázka na nákup v obchodě, či peněžitá výhra na účet se ziskem pro osobu vedoucí dipování.
Losování probíhá přes náhodný generátor čísel, je nahráváno na video a je zveřejněno. Případně lze losovat přes registraci u náhodného generátoru čísel, kde je zpětně veškeré losování dohledatelné.
Osobou vedoucí dipování se rozumí osoba, která vloží příspěvek s dipováním, zapisuje čísla, která si dipující vyberou a peníze za dipy jsou na její účet, je to osoba, která následně odesílá výhru a většinou provádí i losování (to není nutné, mohla by se zvolit osoba, která by měla losování na starost.
Doufám, že jsem nic nevynechala, případně bych mohla některé body doobjasnit, kdyby nebyly srozumitelné. V podstatě mě zajímá, zda lze takové dipování provádět i legálně, pokud ano, co je k tomu potřeba. A zda je situace z pohledu zákona stejná u bodů 1, 2, 3, či jsou tam nějaké rozdíly.
Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Hazardní hrou se dle § 3/1 zákona o hazardních hrách rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost. S ohledem na Vámi poskytnutý popis dipování tak lze uzavřít, že dipování spadá do kategorie hazardních her. Z tohoto důvodu bude nutné posuzovat ne/legálnost facebookového dipování dle zákona o hazardních hrách (jak vyplývá z § 2/2 zákona o hazardních hrách).
Váš popis pravidel dipování odpovídá jedné z typových hazardních her, a to tombole (§ 3/2 písm. g) zákona o hazardních hrách). Tombola je hazardní hrou, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety (§ 61/1 zákona o hazardních hrách).
Dle znění dotazu předpokládám, že ve Vámi popsaných příkladech půjde o tombolu, jejíž herní jistina nepřekročí 100.000,- Kč. Provozování takové tomboly je značně jednodušší, neboť se na ní nevztahuje řada povinností a omezení (např. omezení v osobě provozovatele tomboly, povinnost vyhotovit herní plán, omezení výher a úhrnná cena výher, pravidla pro slosování tomboly, ohlašovací povinnost a další zákonná omezení), jak to vyplývá z § 61/3 zákona o hazardních hrách.
Provozování tomboly na Facebooku, resp. obecněji na internetu, však naráží na dvě ustanovení zákona o hazardních hrách, v jejichž důsledku lze dipování na internetu označit za nezákonnou hazardní hru (se všemi důsledky z toho plynoucími). Jde konkrétně o tato ustanovení:
- § 61/2 zákona o hazardních hrách, dle něhož lze prodávat sázkové tikety a vydávat výhry pouze v den a na místě slosování (toto ustanovení platí rovněž pro tomboly s herní jistinou do 100.000,- Kč) ;
- § 73/1 zákona o hazardních hrách, dle něhož mohou být jako internetové hry provozovány pouze hazardní hry podle § 3/2 písm. a) až f) zákona o hazardních hrách (tombola do tohoto výčtu nespadá, neboť je zakotvena v § 3/2 písm. g) zákona o hazardních hrách).
Vámi popsané příklady mají společné právě to, že se má jednat o tombolu provozovanou na Facebooku, tedy na internetu. Sama tato skutečnost tudíž přesunuje Vámi uváděné příklady dipování do nezákonné sféry. Není rozhodné, zda je předmětem dipování nové či použité zboží, peníze, poukazy či cokoli jiného. Je rovněž irelevantní, jaký zisk provozovatel dipování inkasuje (i částka odpovídající pořizovací ceně použitého zboží může být ostatně považována za zisk).
Vámi navrhované zabezpečovací mechanismy by sice mohly vést k větší transparentnosti dipování, sebesofistikovanější pravidla dipování však nemohou změnit nic na tom, že provozování tomboly na internetu není možné.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že rovněž příjmy provozovatele dipování podléhají zdanění (a to i přesto, že se jedná o příjmy získané nelegální cestou).
Dle § 252/1 trestního zákoníku se trestného činu neoprávněného provozování hazardní hry dopustí ten, kdo neoprávněně provozuje, organizuje, propaguje nebo zprostředkovává hazardní hru. Za spáchání tohoto trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta nebo trest zákazu činnosti. Přísnější trest pak může být uložen v případě, kdy pachatel prostřednictvím nelegální hazardní hry získá značný prospěch (500.000 Kč až 4.999.999 Kč) nebo prospěch velkého rozsahu (více než 5.000.000 Kč).
Pro získání dalšího právního názoru můžete oslovit zejména Ministerstvo financí ČR:
http://www.mfcr.cz/
(oslovení tohoto ministerstva je vhodné zejména z toho důvodu, že Ministerstvo financí ČR je garantem zákona o hazardních hrách, přičemž je rovněž orgánem, který na tomto úseku řeší přestupky a udílí pokuty, jeho právní názor tedy bude vhodné zohlednit).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 186/2016 Sb. , o hazardních hrách
zákon č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/
_______________________

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Loterijní zákon a dipování, dipping na Facebooku - je to legální a musí se odvádět daně nebo ne?
  • Tombola na facebooku, facebooková tombola (dipping) a loterijní zákon