Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Sněmovnou prošla novela občanského zákoníku, která proti úpravě z roku 1964 přináší stovky změn. Změny budou platné od roku 2014. Přehled těch nejdůležitějších najdete zde.

novela-obcanskeho-zakoniku-2014


Povinnost dítěte poečovat o rodiče a poslouchat je

Do normy vložil ústavně právní výbor Sněmovny povinnost dítěte pečovat o rodiče a poslouchat je v době, kdy ho vychovávají. Soudy by navíc neměly rozhodovat o tom, že se dítě dává do ústavní péče až do dosažení zletilosti, ale každé tři roky ve věci znovu rozhodnout.


Zvíře je v právním pojetí věc i nadále

Zvíře stále zůstává v postavení obdobném věci. Nemůže tedy nabývat žádných práv, protože je předmětem vlastnického práva. Občanský zákoník ale položil důraz na hodnotu zvířete jakožto smysly nadaného živého tvora.


Vyšší trest za zveřejnění fotografie celebrity

Nově se zdůrazňují sankce za porušení osobnostních práv. Zavádí se tvrdší sankce pro vydavatele za otištění fotografie známé osobnosti bez jejího souhlasu. Finanční trest by se mohl pohybovat až ve výši dvojnásobku tržní ceny, za jakou by souhlas hvězdy se zveřejněním fotografie tisk normálně koupil.


Možnost zříci se dědického práva

Nový občanský zákoník kromě jiného zavádí možnost pořídit závěť s úlevami. Tato nová forma závěti je určena pro ty, kteří se díky nečekané události (např. válka nebo živelná pohroma) nacházejí v ohrožení života a nemohou využít tradičný formy pro pořízení závěti. Začne také existovat možnost zříci se dědičného práva, což dosud nebylo přípustné.


Založení společnosti ručením omezením - kapitál 1 Kč

Opouští se spoléhání na základní kapitál společností ve výši 200 tisíc korun. K založení společnosti s ručením omezením je nově možné složit symbolickou jednu korunu. Ochranu věřitelů zajišťuje také pravidlo testu insolvence – společnost nesmí poskytnout plnění pokud by si tím způsobila úpadek.


Náhrada škody - finanční odškodnění nebo uvedení do původního stavu

Pokud někdo někomu způsobí škodu na věci, je náhradu možno provést dvěma cestami - v penězích nebo uvedením do původního stavu. Nový zákoník uvedení do původního stavu zakotvuje jako standardní řešení. V dřívější úpravě totiž člověk, kterému někdo způsobil škodu, dostal uvedený druh náhrady jen tehdy, jestliže to bylo možné a účelné.

Náhrada ztráty radosti z dovolené

V nové úpravě je rovněž zakotveno právo zákazníka požadovat po pořadateli zájezdu náhradu újmy za ztrátu radosti z dovolené. Nárok na náhradu přitom vznikne tehdy, je-li zájezd nikoli vinou účastníka zmařen nebo podstatně zkrácen.


Opravitelné a neopravitelné vady a jejich intenzita

V novém občanském zákoníku se opouští pojem opravitelných a neopravitelných vad (jako základního měřítka pro práva kupujícího) a zavádí se v tomto ohledu pojem intenzity, s jakou vadnost plnění porušuje smlouvu.


Lhůta na popření otcovstí 6 let!

Manželovi matky dítěte se má lhůta k popření otcovství prodloužit ze 6 měsíců na 6 let. Pro otce, který si matku nevzal, má zůstat na 6 měsících. Mladiství by také měli mít možnost získat plnoletost ještě před dosažením věku 18 let.


Smluvní právo v Občanském a Obchodním zákoníku

Došlo ke sjednocení smluvního práva, které bylo dosud rozlišováno podle příslušnosti pod občanský nebo obchodní zákoník.