Počet stránek ve webu: 40.428

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Osvojení dospělé osoby je významné především z hlediska dědění, kdy osvojenec dědí v první zákonné třídě dědiců a zároveň nevstupuje v dědické právo osvojitele vůči jiným osobám. O osvojení rozhodne (§ 796 odst. 2 NOZ) soud na návrh osoby, která chce zletilého osvojit. K návrhu se zletilý připojí. Osvojení má právní následky pro osvojencovy potomky jen pokud se narodili později. Osvojenec si ponechává své dosavadní příjmení, ale se souhlasem osvojitele může k svému příjmení připojit i příjmení osvojitele. Má-li již osvojenec nebo osvojitel připojované příjmení, nemůže dojít připojením příjmení na základě osvojení k jeho ztrojení.

Osvojení dospělé (zletilé) osoby jako nový institut NOZ

Osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého

Zletilého lze osvojit, jestliže:

  • přirozený sourozenec osvojovaného byl osvojen týmž osvojitelem,
  • v době podání návrhu na osvojení byl osvojovaný nezletilý,
  • osvojitel pečoval o osvojovaného jako o vlastního již v době jeho nezletilosti,
  • osvojitel hodlá osvojit dítě svého manžela.

Příklad: Dnes by mohly být společně osvojeny pouze nezletilé děti, nikoliv jejich dospělí sourozenci, což by vedlo k rozdělení rodiny.

Osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého

  • Osvojením nevzniká příbuzenský poměr mezi osvojencem (a jeho potomky) a osvojitelem (a členy rodiny osvojitele).
  • Osvojenec osvojením nenabývá vůči osvojiteli žádných majetkových práv a naopak.
  • Osvojenec (a jeho potomci) osvojením nepozbývá práv ve vlastní rodině.

Příklad: K osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého bude docházet výjimečně. Osvojovat si zletilého budou často osoby, které nemají potomky (pokrevní nebo právní), nemají pokračovatele ve svém díle nebo jimž jejich potomci neposkytují náležitou pomoc v nemoci nebo ve stáří, jsou nedosažitelní, pobývají neznámo kde atd.