Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme rodinný dům se zahradou. Na zahradě bychom chtěli postavit dům o velikosti 8,1x3,4m (27,5m2) jedná se o dům s konstrukcí pasivního domu, který bude položen na 6 kovových patkách. Bude umístěn 3m od sousedního pozemku (myslím že minimální hranice jsou 2m a se sousedem jsem se již o tom bavil. Dům je určen pro moji matku, kde by měla své soukromí a my bychom jí byli na blízku.

Samozřejmě ho připojit na naší kanalizací, vodu, elektřinu (nepotřebujeme žádné přípojky). Dům, by nám měli dovézt v září 2024, kdy bude již platit nový stavební zákon. Můj dotaz zní zda musíme na tento objekt vyřizovat stavební povolení, zda musí být kolaudace nebo zda to nový stavební zákon nějak řeší, popřípadě jak bych měli postupovat. Děkuji.   S přáním hezkého dne Břetislav.

 

ODPOVĚĎ:
Dle § 5/2 nového stavebního zákona (účinného od 1. 1. 2024) se stavby dělí do těchto kategorií: a/ drobné, b/ jednoduché, c/ vyhrazené a d/ ostatní. Z § 171 nového stavebního zákona pak vyplývá, že povolení od stavebního úřadu vyžadují všechny kategorie staveb, s výjimkou staveb drobných (které v zásadě žádné povolení nevyžadují) :
„Záměr vyžaduje povolení s výjimkou drobných staveb a změn využití území, u kterých tak stanoví tento zákon. “
Jelikož ve Vašem případě má stavba sloužit k bydlení, nemůže se jednat o drobnou stavbu, jak to výslovně vyplývá z odst. 2 písm. a) přílohy č. 1 nového stavebního zákona, dle něhož se za drobné stavby nepovažují:
„stavby pro bydlení“
Je dosti pravděpodobné, že Váš stavební záměr bude odpovídat kategorii jednoduchých staveb. Nabízí se zejména stavby dle odst. 1 písm. a), j) nebo p) přílohy č. 2 nového stavebního zákona, dle něhož se za jednoduché stavby považují:
„stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, které mají nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví nebo ustoupené podlaží“
„výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně, pokud nejde o drobnou stavbu“
„stavba pro bydlení do 80 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s nejvýše jedním nadzemním podlažím, bez podsklepení, na pozemku rodinného domu, která je se stavbou rodinného domu funkčně spojena a je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, pokud nejde o stavbu pro podnikatelskou činnost a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu; požadavky územního plánu na sklon střechy stavby se nepoužijí“
Z výše uvedeného vyplývá, že pro výstavbu jednoduché stavby bude nutné získat od stavebního úřadu povolení (§ 211 a násl. nového stavebního zákona). V některých případech pak bude nutné získat pro jednoduchou stavbu rovněž kolaudační rozhodnutí (jak to vyplývá z § 230/2 nového stavebního zákona).
V případě Vašeho stavebního záměru může sehrát podstatnou roli rovněž aktuálně platný územní plán, který může například limitovat maximální zastavěnost pozemků.
V současné chvíli Vám doporučuji navštívit místně příslušný stavební úřad a konzultovat s ním, do jaké kategorie staveb (dle nového stavebního zákona) bude dle jeho názoru Vámi zamýšlený domek spadat, resp. co bude zapotřebí udělat pro jeho legální vybudování (a následné užívání) – právní názor stavebního úřadu pro Vás totiž bude určující.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 283/2021 Sb. , stavební zákon

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.