Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradny


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jeden z dědiců požaduje uhrazení zapojení plynu do nemovitosti po zůstaviteli

Tchán vlastnil polovinu rodinného domku společně se svou švagrovou. Dům využívala výhradně sama.
V roce 2001 až 2002 nechala zavést do objektu plyn (pravděpodobně bez předchozího souhlasu spolumajitele). Po zavedení plynu tchána telefonicky kontaktovala o úhradu jedné poloviny nákladů. To jí tchán odmítl s tím, že plyn nechtěl zavést. Spolumajitelka se v této věci již neozvala. Tchán zemřel v roce 2006 a polovinu domu po něm zdědil manžel. Ani při dědickém řízení se spolumajitelka k pohledávce nepřihlásila. Švagrová zemřela v roce 2010 a její polovinu domku zdědila ze závěti její sestřenice. V dědickém řízení se domáhá úhrady této pohledávky
- ve vypořádání dědictví je výslově uvedeno od paní notářky, že je manžel povinen zaplatit polovinu této investice a nyní se chce tato paní vypořádat mimosoudně. Chtěla bych vědět zda má na toto nárok, nebo zde lze tento nárok již považovat za promlčený. Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Tento nárok by již měl být promlčen a je možné ho namítnout, protože promlčení nenastává automaticky, je třeba aktivního přístupu ze strany dlužníka.


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Dovolená zaměstnanců a novela zákoníku práce 2012
- Dovolená na státní zkoušky, státnice a svolení zaměstnavatele
- Převedení dovolené z roku 2011 do roku 2012
- Novela § 218 Zákoníku práce o čerpání dovolené zaměstnancem

Chtěla bych se zeptat, do kdy je možné čerpat dovolenou za rok 2011, zda-li jsou nyní nějaké změny. Mám v plánu si nechat dovolenou na měsíc červen 2012 (kdy mají být státnice), je to možné? Nebo mám zaměstnavatele písemnou formou požádat o umožnění čerpání dovolené v tomto termín? Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Zásady čerpání dovolené a způsob určení doby čerpání se řídí § 217 a násl. zákoníku práce, které byly novelizované k 1.1.2012.
Doporučuji Vám dohodnout se se zaměstnavatelem na době čerpání s předstihem, protože pokud nedošlo k převedení dovolené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody, může Vám zaměstnavatel v nejbližší době nařídit dovolenou dočerpat (tím by splnil podmínky zákoníku práce k převádění dovolené).
Zásadní změnou prošel § 218 zákoníku práce, v němž je dáno oprávnění zaměstnance určit si dobu dovolené samostatně. Pro Vás tato změna ovšem nemusí nic znamenat, pakliže Vás zaměstnavatel "předběhne" a dovolenou určí k vyčerpání v dřívější době.
Státní zkoušky (státnice) můžete pokrýt studijním volnem, které máte ze zákona garantované (pakliže jste studentka).


OBČAN-DLUHY
- Noprávněná pokuta od MHD, dopravního podniku
- Pokuta u MHD a elektronický platební rozkaz
OBČAN-EXEKUCE
- Platební rozkaz pro dluh, pokutu u MHD a exekuce

V pátek přišel dopis od MHD Brno, ze jsem jela na černo a mám zaplatit pokutu na částku 713 Kč. Já ale nejezdím MHD již více než 5 let a pokutu jsem platila jednou va vysoké škole jako studentka. Jak je toto možné? A kdo to tedy za mě podepsal? Co s tím mam prosím dělat? Jsem na mateřské a MHD opravdu nejezdím. a ta částka 713 kč je také zvláštní. Co mám dělat. Děkuji. Miriam

ODPOVĚĎ:
Pokud jste schopná prokázat, že jste pokutu již dříve platila nebo že rozhodně není určená Vám, tak se u dopravního podniku braňte. Samozřejmě vše musíte prokázat písemně (např. stvrzenkou o zaplacení pokuty nebo důkazem, že v dané době jste byla na zahraniční dovolené apod.).
Pokud nemáte možnost se z jakéhokoliv důvodu bránit, doporučuji pokutu zaplatit (bez ohledu na to, jak moc je důvodná). Vyhnete se tak dalším nákladům. Praxe ukazuje, že za nezaplacenou pokutu často bývá podán návrh na vydání (elektronického) platebního rozkazu (zkrácené soudní řízení). Proti němu sice můžete podat odpor a bránit se v klasickém soudním řízení, ale opět ho musíte odůvodnit a podpořit důkazy svědčícími, že návrh byl podán neoprávněně. Pokud se Vám to nezdaří, budete povinna platit nejen samotnou pokutu (Vámi zmíněná částka je odpovídající), ale mnohdy i náklady právního zastoupení (náklady advokáta), které jsou tisícové. Pravomocný (elektronický) platební rozkaz nebo rozsudek (byl-li podán odpor) jsou exekučními tituly a je možné vůči nim nařídit exekuci, jejíž náklady se opět pohybují v tisícových položkách.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Nárok na stravné u zaměstnance s pracovištěm celé ČR
- Právo na stravné u pracovní smlouvy s místem výkonu práce celé ČR
- Kdy má zaměstnanec právo, nárok na stravné - informace
- Stravné a Zákoník práce § 156, § 34a

Zaměstnanec bude mít pracovní smlouvu jako obchodní zástupce s pracovištěm v celé republice. Má nárok na stravné? Nebo je nemusí dostat, když bude přijat s tím, že nebude mít stálé místo pracoviště a denně bude v terénu na jiném místě. Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Stravné je jeden z druhů cestovních náhrad (§ 156 zákoníku práce).
V případě takto sjednaného pracoviště se uplatní fikce místa výkonu práce podle § 34a Zákoníku práce ("Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce"). Stravnému se tedy nelze vyhnout.


FINANCE-DANĚ
- Finanční dar ze zahraničí osvobozený od daní a daňové přiznání
- Dar ze Slovenska - je nutné daňové přiznání?
- Peněžní dar ze Slovenska a odvod daně, daňové povinnosti

Prosím o informaci, při finančním daru ze slovenska (částka osvobozena od daní) je i v tom případě zapotřebí sepsat daňové přiznání, když částka k zapllacení bude 0 Kč. Nebo to stačí přiznat (uplatnit) až při dědickém řízení? V darovací smlouvě je podmínka dochování. Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
Z dotazu není zřejmé, proč je směsně uvedeno darování a dědictví.
Za dary se běžně platí darovací daň, která se počítá z hodnoty daru (a to není 0 Kč). Uvedenou daň reguluje z. č. 357/1992 Sb. a daň jste povinen odvést pokud nesplňujete podmínku pro osvobození od daně (§ 19 a násl. uvedeného zákona).


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Platnost dohody podepsané v opilosti, pod vlivem alkoholu
- Platnost dohody podepsané pod výhrůžkou násilí
- Dohoda o uznání dluhu podepsaná pod výhrůžkou násilí, fyzického napadení
- Nedobrovolné podepsání dohody o uznání dluhu

Chtěla bych se zeptat jak je možno se bránit v případě, kdy byla tzv. "Dohoda o uznání dluhu" podepsána pod výhružkou násilí a navíc dlužník byl při podpisu značně podnapilý, takže nepodepisoval při plném vědomí. Je vůbec dohoda platná a kde můžu platnost dokumentu napadnout? Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Dlužník neprojevil svou svobodnou vůli a dohoda je absolutně neplatná podle § 37 Občanského zákoníku. Dlužník ovšem tuto skutečnost bude muset prokázat - např. svědeckou výpovědí.
Vyslovení neplatnosti úkonu soudem se dlužník může domáhat kdykoliv. Doporučuji ovšem příliš neváhat - dluh může být kdykoliv vymáhán, a to po dobu 10 let od sepsání (pokud byl uznán občanskoprávní závazek).


OBČAN-BYDLENÍ
- Plíseň v družstevním bytě a povinnosti družstva
- Odstranění plísně v družstevním bytě - povinnost družstevníka či družstva?

chtěla bych se zeptat, pokud je v družstevním bytě plíseň na zdi, co je povinností družstva?
Je plánováno zateplení domu, nicméně plíseň tam již je a vzniká u vlhkého stropu (byt je těsně pod půdou)
Je možné uplatňovat slevu z nájmu? Je družstvo povinno zajistit a zaplatit sanaci? Je družstvo povinno platit náklady na sanaci, pokud si ji nájemník zajistí sám? Děkuji, Viktorie


ODPOVĚĎ:
V souladu s § 664 Občanského zákoníku je pronajímatel povinen udržovat věc v nájmu ve stavu způsobilém k smluvenému užívání. Pokud se tomu tak neděje, máte nárok na slevu z nájemného do doby než bude závadný stav odstraněn, na provedení asanace (a to vždy na náklady majitele - je jedno zda přímo nebo cestou vrácení Vámi vynaložených nákladů). Je nutné družstvo vyzvat k odstranění závadného stavu (§ 669 občanského zákoníku).
Pouze dodávám, že nutnost opravy nesmí být zapříčiněna závadnou činností nájemníka.


RODINA-ROZVOD A SJM
- Jak soud rozdělí dluhy při rozvodu manželství?

Chci se s manželem rozvést a nevím, jak soud rozdělí naše společné dluhy, když já splácím úvěry ze svého účtu měsíční částkou 9.000 Kč, manžel úvěry psané na sebe ze svého účtu měsíčně částkou 8.000 Kč, ale manželovi celkově zbývá na úvěrech doplatit 340.000 Kč a mě 750.000 Kč. Jak se toto rozdělí napůl, když v podstatě každý platíme měsíčně zhruba stejnou částkou splátky, ale já zaplatím na našich společných úvěrech o 410.000 Kč více než manžel. Máme 1 dítě, které budu mít ve své péči a manžel platí alimenty na 3 děti - celkově ve výši 4.200 Kč. Já mimo to platím nájemné 10.000 Kč měsíčně a manžel začal bydlet u přítelkyně, které neplatí nic, jelikož mu z výplaty po zaplacení splátek a alimentů nic nezbývá. Mě zbývají z výplaty 3.000 Kč po zaplacení splátek úvěrů a školky, čili bydlení platí přítel, se kterým žiji. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
V případě rozvodu byste se měli s bývalým manželem do 3 let od právní moci rozhodnutí o rozvodu majetkově vypořádat. A to dohodou nebo podat návrh k soudu na vypořádání SJM. Pokud jsou dluhy společné, vznikly za trvání manželství, za souhlasu obou manželů a nejsou nad míru přiměřenou vašim majetkovým poměrům a pokud uzavřete dohodu, záleží na vás, jak se domluvíte.
Pokud dohodu neuzavřete a podáte návrh k soudu na vypořádání SJM a v návrhu uvedete, jak chcete, aby byly dluhy vypořádány soud k tomu přihlédne a rozhodne (vyhoví návrhu nebo ho nějak modifikuje).
Pokud jde o výši alimentů na vaše dítě soud vychází z dokladovaných (doložitelných) příjmů manžela, které si sám může od jeho zaměstnavatele vyžádat, případně zjistit příjmy na finančním úřadě, pokud se s manželem opět na výši alimentů v dohodě nedohodnete, ještě před rozvodem. V případě nesplaceného dluhu zatíženého vysokými úroky ukládá soudní praxe povinnost zaplatit zůstatek dluhu oběma manželům jednou polovinou s tím, že pokud některý z nich zaplatí peněžnímu ústavu více má právo se vůči druhému účastníku domáhat finančního vyrovnání.


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Do kdy je možné čerpat dovolenou za rok 2011
- Je zaměstnavatel povinen vyhovět požadavku zaměstnance na čerpání dovolené?
- Převod dovolené z roku 2011 do roku 2012
- Určení čerpání dovolené zaměstnancem při převodu z minulého roku (§ 218 Zákoníku práce)

Do kdy je možné čerpat dovolenou za rok 2011 a zda-li jsou nyní nějaké změny (podle novely Zákoníu práce platné od 1.1.2012). Mám v plánu si nechat dovolenou na měsíc červen (kdy mají být státnice), je to možné? Nebo mám zaměstnavatele písemnou formou požádat o umožnění čerpání dovolené v tomto termín? Děkuji, Jarmila

ODPOVĚĎ:
Zásady čerpání dovolené a způsob určení doby čerpání se řídí § 217 a násl. zákoníku práce, které byly novelizované k 1.1.2012.
doporučuji Vám dohodnout se se zaměstnavatelem na době čerpání s předstihem, protože pokud nedošlo k převedení dovolené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody, může Vám zaměstnavatel v nejbližší době nařídit dovolenou dočerpat (tím by splnil podmínky zákoníku práce k převádění dovolené).
Zásadní změnou prošel § 218 zákoníku práce, v němž je dáno oprávnění zaměstnance určit si dobu dovolené samostatně. Pro Vás tato změna ovšem nemusí nic znamenat, pakliže Vás zaměstnavatel "předběhne" a dovolenou určí k vyčerpání v dřívější době.
Státnice můžete pokrýt studijním volnem, které máte ze zákona garantované (pakliže jste studentka).


RODINA-OTCOVSTVÍ
- Je možné zbavit otcovství otce který nejeví o dítě zájem?
- Podmínky pro popření otcovství otcem, matkou
- Kdy může matka popřít otcovství a jak?
- Popření otcovství matkou - informace
RODINA-STŘÍDAVÁ PÉČE
- Je možná střídavá péče u malého dvouletého či tříletého dítěte?

Synovi bude za týden 6 měsíců. S přítelem (otcem dítěte) nežijeme spolu. Po narození syna nás opustil po 8 týdnech jeho života a neozval se několik měsíců. Nyní mi začal vyhrožovat soudy a chce opět syna vidět. Je zapsaný v rodném listu syna.
Je možné ho zbavit otcovství a jak to mohu co nejrychleji provést a co by to do dále znamenalo. Jaký je postup, pokud není synovi 6 měsíců. Syn má moje příjmení.
Může se on pak zpět domáhat určení otcovství? Např. DNA testy? V případě, že by se otcovství nerušilo, jaké má nároky na syna, pokud je takto malý. Otec od nás bydlí 300 km daleko a tam je i jeho trvalé bydliště. V případě toho, že by se soudil o syna, platilo by to, že by ho mohl vídat do tří let max. jednou za měsíc pod mým dohledem? A že by po těch třech letech nepřipadala v úvahu střídavá péče? Takto jsem se to doslechla od známé právničky.
Děkuji, Laura

ODPOVĚĎ:
Otcovství bylo již určeno souhlasným prohlášením rodičů - výsledek je zápis v rodném listě.
Otcovství by teď tedy muselo být popřeno - § 61 zákona o rodině a to do věku 6 měsíců dítěte. Popěrné právo lze použít ale pouze tehdy, pokud je vyloučeno aby matrikový otec byl faktickým otcem. Což ve Vašem případě není pravda.
Samozřejmě můžete podat návrh na popření otcovství, tvrdit, že jste v předmětné době s matrikovým otcem nesouložila a tudíž nemůže být otcem, nicméně soud nařídí test DNA a bude věc vyřešená.
U malého dítěte se v případě určování výchovy a výživy přihlíží k potřebám dítěte. Střídavá výchova je v tomto věku zcela vyloučena; u tříletého dítěte záleží na poměrech - pokud by dítě muselo měnit školská zařízení, lékaře apod. (což by vzhledem k vzdálenosti bydliště otce muselo) soud by musel nařízení střídavé péče velmi zvažovat a pravděpodobně by k tomu nedošlo. Návštěvy v místě bydliště otce bez dozoru matky jsou na tom obdobně. Jak soud navrhne úpravu poměrů nelze předjímat. Můžete počítat s tím, že kromě určení výživného na dítě budou stanovena doba styku otce s dítětem. Je pravděpodobné, že soud svolí k návštěvám dítěte ve Vašem bydlišti v konkrétní době (zda to bude jednou měsíčně nelze říci). Je pravděpodobné, že přítel podá návrh na úpravu výchovy a výživy dítěte, takže Vy v podstatě můžete pouze čekat až tak učiní a pak se k návrhu vyjádřit s konkrétními výhradami.
Ať je Váš přítel jakýkoliv, stále je to otec dítěte a soud bude především dbát na zájmy dítěte - a v jeho zájmu je výchova a péče obou rodičů. Obávám se, že Vaše snahy o přerušení kontaktu otce a dítěte nebudou úspěšné (a v konečném důsledku by se za určitých okolností dokonce mohly otočit proti Vám).


OBČAN-BYDLENÍ
- Jak zrušit trvalé bydliště bývalé manželce z družstevního bytu
- Jak změnit trvalý pobyt bývalé manželce - družstevní byt
- Zrušení trvalého bydliště bývalému manželovi - družstevní byt
- Změna trvalého pobytu bývalému manželovi - družstevní byt

Jak změnit nebo zrušit bývalé manželce trvalé bydliště v mém bytě. Byt je družstevní, byl získán před svatbou, podíl mám pouze já. Byt není převeden do osobního vlastnictví. 2001 - po svatbě manželka přihlášena v družstevním bytě k trvalému bydliště, posléze i náš syn. 2003 - rozvod manželství. 2004 - obnovení soužití a narození druhého syna. 08/2009 - její žádost k soudu o svěření dětí do péče + výživné. 09/2009 -odstěhovala se. 03/2010 - svěření dětí do její péče, stanovení výživného, v rozsudku je uvedeno, že bydlí jinde i s dětmi. Nyní bydlí v podnájmu v družstevním bytě přes realitní kancelář - trvalé bydliště tam ale nedostane. Její rodiče vlastní rodinný dům, ve kterém bydlí sami a přihlásit ji k sobě nechtějí. Bývalá manželka na žádost o odhlášení nereflektuje a prohlašuje, že se odhlásit nehodlá. Často ji chodí na mou adresu upomínky od různých inkasních společností.Může se nastěhovat zpět, bez mého souhlasu? Lze zrušit TB pouze Ex, děti ponechat, pokud má svěřené děti do péče? Nepřispívá na nájem ani inkaso-nikdy ta
k nečinila. Lze žádat nějakou náhradu? Jak dlouho zpětně? Byt ex teoreticky nevyužívá, děti pouze v rámci návštěv- nejsou soudně určeny. Jak nejefektivněji postupovat? Děkuji. Eliáš

ODPOVĚĎ:
Odhlášení z trvalého bydliště je v pravomoci obecních úřadů, kteří vyžadují někdy specifické postupy nebo důkazy k prokázání tvrzených skutečností, je tedy vhodné se informovat na příslušném obecním úřadě. Obecně však zákon vyžaduje k odhlášení osoby podmínku, aby daná osoba neměla vlastnické právo k nemovitosti, což se dokládá výpisem z katastru nemovitostí, žádné nájemní právo, což můžete doložit rozsudkem o rozvodu, neboť jste nikdy neměli společné členství, ale pouze společný nájem, který zaniká okamžikem zániku manželství. Dále je nezbytná podmínka, že Vaše exmanželka v bytě nebydlí. Doporučuji prokázat tuto skutečnost čestným prohlášením, případně i prohlášením Vašich sousedů.
Děti mají právo zde mít trvalé bydliště, neboť jsou nezletilé a Vy jste jejich otec.
Pokud jde o náhradu za nájem, v současné době neexistuje žádný právní důvod k tomu, aby Vám náhradu poskytovala, vyjma skutečnosti, že jste utrpěl nějakou škodu, jejíž náhradu můžete vymáhat soudně.

 

PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Je možné napsat neschopenku na chatu, chalupu o víkendu?
- Je možné mít o víkendu neschopenku mimo trvalé bydliště?
- Vycházky na nemocenské a novela zákoníku práce 2012
- Maximální délka vycházek v pracovní neschopnosti dle Zákoníku práce 2012

Chtěla bych vědět, zda mi lékařka může napsat v neschopnosti víkend na chalupu - marodím již delší dobu s problémy s páteří, vycházky mám již od třetího dne neschopnosti na 6 h. denně.

ODPOVĚĎ:
Od ledna 2012 platí nová úprava ohledně vycházek při nemocenské. Ta stanoví, že délka vycházky nesmí přesáhnout 6 hodin denně a člověk v pracovní neschopnosti musí být nejpozději v sedm hodin večer doma. Takže nyní již - na rozdíl od loňského roku, kdy to ještě šlo - není možné napsat neomezené vycházky. Tudíž Vám lékařka nemůže napsat vycházku přes celý víkend, abyste mohla jet na chalupu. Současných šest hodin, které máte, je maximum, které můžete mít.
V případě, že by pacient potřeboval změnit místo pobytu při PN, taky to lze. Lékař vyplní list pro Správu sociálního zabezpečení a nahlásí změnu. A při návratu pacienta do trvalého bydliště provede totéž.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Střídavá péče - matka a prarodiče - komu posílat výživné?
- Komu posílat výživné u střídavé péče matky a dědečka s babičkou
OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Bezdůvodné obohacení - nepředání výživného u střídavé péče

Přítel každý měsíc platí soudem stanovené výživné na nezletilého potomka. Soud ovšem předběžným rozhodnutím svěřuje dítě do péče střídavě matce a prarodičům. Zároveň splácí dlužné alimenty matce i prarodičům. Vzhledem k tomu, že k jednání nedostal předvolání a dopis od soudu chodí třeba s dvouměsíčním zpožděním, neví komu má vlastně peníze posílat. Např. poslední 3 měsíce posílal matce a nyní mu došel dopis, že už třetí měsíc mají dítě v péči opět prarodiče a je tedy povinen platit jim. Je matka povinna výživné za tuto dobu předat? Obě strany si přejí zasílat peníze i dluh na stejný účet, ale lze předpokládat, že se budou snažit tyto uhrazené částky ještě jednou vymoci, neboť výživné je placeno poštovní poukázkou sice vždy na stejný účet, ale je tam uvedeno jiné jméno příjemce (matka/prarodič). Výživné je vždy uvedeno jako účel platby. Komunikace s nimi bohužel není možná, jen skrze soud. Děkuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Váš přítel výživné má zaplacené, ačkoliv je uveden špatný adresát, a to je hlavní. Pokud matka přijala výživné v době, kdy dítě bylo u prarodičů, tedy dědečka s babičkou a nepředala jej, dopustila se bezdůvodného obohacení. Takže pokud systém funguje - tedy přítel výživné řádně platí na určený účet, chovává si doklady o zaplacení, není důvod aby se obával požadavku na znovuzaplacení výživného.
Pokud ve věci rozhoduje ten stejný soud, může se pokusit spojit se soudcem (soudkyní) a pravidelně se dotazovat na skutečnost, v čí péči je aktuálně dítě (pokud se nejedná o periodické střídání).


RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Rozvod manželství v Německu - informace
- Právo na výživné u manželky v manželství
- Uznání rozvodu manželství v zahraničí českým Nejvyšším soudem
- Platí rozvod manželství v zahraničí i pro Českou republiku?
- Manželství uzavřené v ČR a rozvedené v zahraničí - platí rozvod i v ČR?
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Právní, advokátní zastoupení zdarma při rozvodu manželství
- Rozvod manželství a právník, advokát zdarma k soudu, soudnímu řízení
RODINA-VÝŽIVNÉ
- Právo na příspěvky na domácnost od manžela pro manželku - ženu v domácnosti

S manželem jsme uzavřeli sňatek v Čechách, ale oba žijeme v Německu, kde jsme přihlášeni. Nemáme žádné děti, já jsem studentkou a zároveň ženou v domácnosti. Od může dostávám minimální příspěvek na domácnost. Chtěla bych vědět, zda mám od soudu právo na tlumočníka v případě rozvodu, či právníka, když si ho nemůžu dovolit. Mám také nárok na nějaké výživné v případě, že nepracuji a s rozvodem nesouhlasím? Nejsem fyzicky nějak omezena, jen jazykově. Děkuji Božena

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je důležité, jaké máte Vy a Váš manžel občanství. Ve svém dotazu píšete, že jste v Německu „přihlášeni“, předpokládám tedy, že se jedná o přihlášení k trvalému pobytu a s manželem zůstáváte občany České republiky. Zásadně je tedy možné, aby byl návrh na rozvod podán:
1/ Rozvod manželství České republice a nárok na výživné na manželku
V tomto případě by byla dána pravomoc českých soudů a rozvodové řízení by se vedlo dle českého práva (§ 38/1 zákona o mezinárodním právu soukromém). Na Vaše dotazy lze dle českého práva odpovědět následovně:
- Bezplatné zastoupení advokátem (popř. zastoupení za sníženou úhradu) je dle § 30/1 občanského soudního řádu možné, pokud účastník, který o takové zastoupení žádá, splňuje podmínky pro osvobození od soudního poplatku, t.j. odůvodňují-li to (zejména majetkové) poměry účastníka. Pokud tedy soudu prokážete, že nemáte finanční prostředky na advokáta a že se bez jeho pomoci v rozvodovém řízení neobejdete, může Vám být bezplatně přidělen.
- O přiměřené výživné můžete dle § 92/1 zákona o rodině svého manžela žádat, pokud nebudete po rozvodu schopna se sama živit (např. z důvodu studia). Nebude-li manžel ochoten Vám toto výživné hradit, můžete se obrátit na soud. Dle § 93/1 zákona o rodině můžete soud rovněž žádat o stanovení takového výživného, aby byla Vaše i manželova hmotná i kulturní úroveň zásadně stejná, to však pouze v případě, že Vám bude rozvodem způsobena závažná újma a že jste se porušením manželských povinností na rozvratu manželství převážně nepodílela (výživné v této výši Vám může soud přiznat maximálně na dobu 3 let po rozvodu).
2/ Rozvod manželství v Německu a nárok na výživné pro manželku
Bude-li podán návrh na rozvod v Německu, budou k jeho projednání příslušné německé soudy. Jelikož neznám německé právo, nemohu Vám s jistotou říci, zda budou německé soudy postupovat v rozvodovém řízení dle českého či německého práva, lze však předpokládat, že obě právní úpravy jsou v rozvodové oblasti dosti podobné. Na Vaše otázky je proto možné odpovědět následovně:
- Pokud nejste schopna se německy dorozumět, budete mít v rozvodovém řízení samozřejmě právo na tlumočníka (na tuto skutečnost je vhodné soud upozornit co nejdříve).
- Předpokládám, že přidělování „bezplatných“ advokátů podléhá v Německu podobným zásadám jako v České republice, t.j. pokud soudu prokážete nedostatečnost svých příjmů, měl by Vám být na žádost advokát přidělen.
- Německé rodinné právo zná bezesporu i institut výživného mezi rozvedenými manžely, můžete se ho proto domáhat.
Pro získání podrobnějších informací o právní úpravě rozvodového řízení v Německu Vám lze doporučit kontaktovat některý ze zastupitelských úřadů České republiky v Německu (konzulát či velvyslanectví), popř. můžete kontaktovat i ministerstvo zahraničních věcí ( http://www.mzv.cz/jnp/ ).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že dojde-li k rozvodu Vašeho manželství v Německu, bude pro uznání rozvodu v České republice zapotřebí jeho uznání Nejvyšším soudem České republiky (bude-li však rozvodové řízení německým soudem vedeno standardně, bude se jednat pouze o formalitu).

 

RODINA-OTCOVSTVÍ
- Je možné dodatečně zapsat biologického otce do rodného listu?
- Je možné dodatečně zapsat nového partnera, manžela do rodného listu dítěte?
- Může se nechat biologický otec nechat zapsat do rodného listu dítěte?

Mám tří letou dceru, její otec po narození nejevil o dceru žádný zájem, tudíž nebyl zapsán do rodného listu jako otec. Po uplynulém roce mi začal mimosoudně posílat peníze na dceru až doposud. Peníze posílá pouze ze své vlastní vůle. Dceru vídá pouze 2x ročně, poněvadž žije v Anglii. Tudíž věnuje dceři pouze 10 dní z celého roku. Po 3 letech se rozhodl že chce aby byl zapsán do rodného listu jako otec mé dcery. Ovšem já nechci aby byl uveden jako otec, poněvadž mám přítelem a uvažujem po čase zapsat jej jako otce. Jak se postavit k tomu když mě dá k soudu o a bude soudně žádat o zapsání do rodného listu? Děkuji, Hedvika

ODPOVĚĎ:
Pokud byste chtěla do rodného listu zapsat jako otce dcery svého přítele, stačí, když oba zajdete na matriku a tam oba souhlasně prohlásíte, že přítel je otcem Vaší dcery. To stačí pro to, aby byl přítel zapsán do dceřina rodného listu jako otec.
Pokud bude Váš přítel zapsán do rodného listu jako otec, může sice biologický otec podat k soudu žalobu na určení otcovství, ale aby byl úspěšný, musel by Váš přítel po svém zapsání do RL své otcovství popřít.
Pokud by se ale biologický otec obrátil se žalobou o určení otcovství na soud dříve, než zapíšete přítele do dceřina RL, soud by nařídil znalecké posukdy, testy DNA apod. a pokud je opravdu biologickým otcem dcery, byl by v soudním  řízení úspěšný a následně by byl jako otec do RL skutečně zapsán. Proto doporučuji neváhat a konat.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Po kolika nezaplacených výživných dochází k trestnému čin zanedbání povinné výživy
- Počet nezaplacených alimentů k naplnění trestného činu zanedbání výživy dítěte
- Otec neplatí pravidelně výživné - jak postupovat?
- Otec svévolně snížil výživné, alimenty - jak se bránit?

Dnes jsem byla na policii podat trestní oznámení pro zanedbání povinné výživy a svévolné snížení výživného. Reakce policisty je, že lze podat tresní oznámení pouze k neplacení čtyř výživných za sebou, tedy čtyř měsíců jdoucím posobě. Co mám udělat a nebo jak se bránit. Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
Pokud rodič částečně plní nebo plní občas v intervalech kratších jak 4 měsíce po sobě, nevykládá se takové jednání jako trestný čin podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku.
Cituji § 196: "Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta."
což ovšem neznamená, že se nic neděje, výživné je pouze nutné vymáhat občanskoprávní cestou, nikoliv trestní cestou.
Tady je nutné si uvědomit, že trestněprávní sankci není dosaženo plnění vyživovací povinnosti a tudíž sankce se de facto míjí účinkem trestu (účinkem by mělo být zajištění výživy), proto se podmínky naplnění skutkové podstaty sledují tak přísně (tedy policií je vyžadováno absolutní neplnění, a to po dobu minimálně 4 měsíců).


RODINA-ADOPCE, OSVOJENÍ
- Nezrušitelné osvojení a změna příjmení dítěte
- Adopace dítěte a změna příjmení
- Změna příjmení dítěte při adopci, nezrušitelném osvojení
- Osvojení, adopce a změna křestního jména dítěte

Manžel chce nezrušitelně osvojit mou osmiletou dceru. Biologický otec dal k osvojení souhlas (výživné nikdy nehradil, s dcerou se nestýká, dcera ho nezná). Dcera si přeje, aby si ji manžel osvojil, ale zároveň si přeje, aby jí bylo ponecháno její rodné příjmení.
Ale v oddacím listě máme uvedeno "příjmení společných dětí" manželovo příjmení.
Osvojením se dcera stane naším společným dítětem a tudíž by měla přijmout příjmení, které jsme uvedli do oddacího listu.
Sama jsem si příjmení sňatkem nezměnila právě kvůli dceři. Prosím o radu, jak postupovat, aby došlo k osvojení a zároveň k tomu, aby se dceři neměnilo příjmení, na které je zvyklá. Je to ze zákona vůbec možné?
Děkuji, Uršula

ODPOVĚĎ:
Podle § 71 zákona o rodině získává dítě osvojením příjmení osvojitele. Společný osvojenec manželů má příjmení určené pro jejich ostatní děti, a to i v případě, že osvojitelem je manžel matky osvojence. V souvislosti s osvojením lze změnit i křestní jméno dítěte. Z hlediska zachování a nepoškození jeho identity a sebeúcty se však nedoporučuje změna křestního jména u dítěte, které je se svým jménem již identifikováno, ledaže by si změnu samo přálo. Ze zákona tedy není možné osvojení dítěte manžely bez současné změny příjmení dítěte.


TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY A PŘESTUPKY
- Jak se bránit obvinění taxikáře ze zavinění dopravní nehody zákazníkem
- Taxikář obvinil spolujezdce (zákazníka) ze zavinění dopravní nehody

Při jízdě z restaurace došlo řidičem TAXI k nezvládnutí řízení a zajetí do kolejiště. Policie mne vyslechla jako spolujezdce a svědka.Byl jsem obviněn z přestupku §9/1 a) a c) 361/2000 Sb.Jak se mám bránit tomuto nařčení.Samozřejmě že v autě jsme byli sami a pořád mluvil s dispečinkem vysílačkou a na moje upozornění už včas nereagoval. Při vyprošťování vozidla se objevila hlídka Policie. Dechovou zkoušku jako zákazník jsem odmítl, neviděl jsem k tomu důvod. Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Zjevně Vás taxikář obvinil ze zapříčinění nehody (podle kvalifikace přestupku jste nebyl přivázaný a omezoval jste řidiče). Je na škodu, že jste dechovou zkoušku odmítl, mohla Vám být ku prospěchu. Doporučuji při podání vysvětlení obvinění odmítnout, uvést, jak k celému incidentu došlo a požadovat provedení důkazu prostřednictvím záznamu z dispečinku, který má taxislužba k dispozici.
Nebudete přestupkem shledán vinným, pakliže nebudou proti Vám existovat důkazy. Obvinění taxikáře v tomto případě jako důkaz nestačí.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Co dělat při zaslání faktury za původně bezplatnou registraci na webu
- Jak reagovat na zaslanou fakturu, pokud jsem si nic neobjednal?
- Musím uhradit fakturu za registraci na webu, internetových stránkách?
- Firma nemá v podmínkách registrační poplatek, musím ho hradit?

Zaregistrovala jsem se na webových stránkách www.tlumoceni-preklady.cz. Přišla mi faktura na cca 1000,- Kč emailem. V podmínkách jsem ale nikde nečetla že tato služba je nějak zpoplatněna, že mi budou chodit faktury a už vůbec tam nejsou zveřejněny nějaké konkrétní částky. Podmínky jsou dostupné zde: http://www.tlumoceni-preklady.cz/o-prekladatelstvi/podminky-uziti
Z tohoto webu jsem se již odhlásila, ale mám na fakturu nějak reagovat a zdůvodnit to výše uvedenou argumentací - pak ale přiznám, že jsem si službu objednala. Nebo mám dělat "mrtvého brouka"? Vždyť mě tam mohl zaregistrovat kdokoli, kdo zná má data – bydliště a číslo telefonu. A písemně poštou mi žádná zpráva o registraci, popř. smlouva k podpisu nepřišla.
Zveřejnění mé adresy na tomto webu mi navíc žádnou zakázku nepřineslo – pouze jedna paní chtěla přeložit oddací list a druhá technický průkaz od auta, což jsem nemohla udělat protože nejsem soudní překladatel. Jak to mám pořešit? Děkuji, Naděžda

ODPOVĚĎ:
Jste-li si skutečně jistá, že registrace na uvedených webových stránkách je bezplatná, nemusíte na došlou fakturu nijak reagovat.
Do uvedených webových stránek jsem zběžně nahlédl a rovněž jsem nenalezl žádnou zmínku o konkrétní kalkulaci ceny či jakýchkoli platebních podmínkách. Našel jsem pouze poznámku o bezplatnosti užívání webových stránek ve vztahu k běžným návštěvníkům s informací, že provoz stránek je hrazen „firmami“, které se na těchto webových stránkách prezentují. Určitě si smluvní podmínky vytiskněte jako důkazní materiál.
Lze Vám doporučit znovu podrobně pročíst zmiňované webové stránky, pokud nenarazíte na žádné Všeobecné obchodní podmínky (či obdobný dokument), můžete se obrátit s dotazem na administrátora webových stránek proč Vám byla faktura zaslána, ač nic takového není uvedeno v obchodních podmínkách.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Jak se vypočítává škoda na zdraví?
- Předpis, zákon na vyčíslení škody na zdraví
- Jaká je výše, hodnota 1 bodu dle vyhlášky č. 440/2001 Sb.
- Hradí bolestné povinné ručení viníka
- Kdo hradí bolestné při dopravní nehodě
- Vyčíslení, výpočet bolestného při dopravní nehodě

Dne 19.12.2011 do našeho vozu narazil jiný,označeno policií jako jízda v protisměru, s čelním nárazem. Auto je totálně na odpis. Byla jsem spolujezdec, utrěla jsem pohmožděné koleno, kotník, pohmoždění krční páteře a dále jsem měla čestné pohmožděniny od bezpečnostních pásů ve vozidle. Léky na bolest můžu brát jen omezeně, zhoršují mi Crohnovu chorobu. Na rentgenu v nemocnici nic zlomeno nebylo. Mám nárok na odškodnění bolesti z povinného ručení viníka? Praktický lékař co mne ošetřuje tvrdí, že je výše hodnoty bodu 30 Kč za bod a tak malé zranění za to nestojí. Nemám neschopenku, neboť jsem invalida I. stupně. Mám stále bolesti a dnes mi Policie sdělila, že viník bude posuzován z ublížení na zdraví z nedbalosti. Mám nárok na vyčíslení bolestného a lékaři se jen nechce vypisovat formulář nebo má pravdu a poškozený v našem státě musí jen tiše trpět. Děkuji, Magdaléna

ODPOVĚĎ:
Máte rozhodně právo domáhat se na viníkovi dopravní nehody náhrady veškeré vzniklé škody (tedy i škody na zdraví, viz § 444/1 Občanského zákoníku).
Neboť ve Vašem případě došlo spíše k drobnějším zraněním, přichází v úvahu tzv. odškodnění bolesti (tzv. odškodnění ztížení společenského uplatnění naopak použito nebude). V této souvislosti je nutné opravit tvrzení Vašeho ošetřujícího lékaře o hodnotě 1 bodu - od 1. 1. 2002 je účinná vyhláška č. 440/2001 Sb., která stanoví hodnotu 1 bodu ve výši 120,- Kč (§ 7/2 vyhlášky).
V příloze č. 1 vyhlášky č. 440/2001 Sb. je obsažen seznam úrazů s příslušnými bodovými hodnotami, ve Vašem případě by mohlo přicházet v úvahu například některé zranění ze skupiny S13 (Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku). V této souvislosti je ošetřující lékař povinen vypracovat lékařský posudek (§ 8 vyhlášky č. 440/2001 Sb.), v němž Vámi utrpěná zranění popíše a přiřadí jim příslušné bodové hodnoty. Je samozřejmě možné, že Vaše zranění jsou natolik drobná, že pro ně nebude v příloze č. 1 vyhlášky žádná odpovídající položka, to však již záleží na odborném lékařském úsudku.
Pokud získáte lékařský posudek s bodovým ohodnocením bolesti, lze Vám doporučit připojit se se svým nárokem na náhradu škody na zdraví k probíhajícímu trestnímu řízení proti viníkovi dopravní nehody (o této možnosti jste byla pravděpodobně již poučena Policií). Bude-li Váš nárok dostatečným způsobem prokázán (k čemuž by měl lékařský posudek postačovat), přikáže trestní soud viníkovi dopravní nehody, aby Vám škodu na zdraví uhradil.
Pokud z nějakého důvodu trestní soud Vašemu požadavku nevyhoví, budete muset na viníka dopravní nehody podat k civilnímu soudu žalobu na náhradu škody na zdraví.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Otec neuvádí skutečné příjmy při žádosti matky o zvýšení výživného

Mám dva syny (dvojčata 12let). Před rozvodem v listopadu 2007 se bývalý manžel (podnikatel) zavázal platit na každé dítě 5000,-Kč. Rok po rozvodu zažádal o snížení výživného z důvodu nízkých příjmů. Snížené výživné bylo stanoveno na 3500,- na každé dítě. V té době bylo dětem 8 let. Exmanžel podniká v prodeji ojetých vozů z dovozu a dále pracuje jako pojišťovací agent nejmenované pojišťovny. Ponechal si rodinný dům z našeho SJM v hodnotě 4.000.000 Kč, koupil si pro svou potřebu další ojetý vůz za cca 150.000 Kč. Inzeruje k prodeji své dovezené vozy v hodnotě přes 450 tis. Kč. Daňovým přiznáním však dokládá příjmy 12 tis. měsíčně! Otec se o děti nezajímá, nestýká se s nimi. Můj advokát skutečnosti zná, ale přesto mi nedoporučuje žádat o zvýšení výživného, protože soudkyně u našeho Okresního soudu bude vycházet z doložených příjmů exmanžela (zkušenosti z praxe). Prý hrozí, že by mohlo dojít i ke snížení současného výživného.
Finanční úřad na mou žádost provádí kontrolu, ale výsledky (pokud nějaké mají) mi nesmi sdělit. Opravdu si s takovým podvodníkem neví justice rady? Děkuji, Laura

ODPOVĚĎ:
Bohužel pro stanovení výše výživného na děti se opravdu vychází z doložitelných příjmů.


RODINA-SJM
- Může manžel zakázat partnerovi manželky bydlet v domě, bytě v SJM?
- Může manželka zakázat partnerce manžela bydlet v domě, bytě v SJM?
- Může v bytě, domě ve společném jmění manžlů bydlet nový partner, partnerka?
- Kdo je majitelem nemovitosti ve společném jmění manželů SJM před rozvodem?
- Existuje ideální spoluvlastnictví při společném jmění manželů SJM?

Prosím o informaci, zda a případně jak mohu zamezit užívání mého domu partnerovi mé současné manželky. Na nájemné není ochoten přistoupit a proces stanovení soudním znalcem a následně jeho vymáhání je zdlouhavé a po celou tuto dobu nebude nic platit. Je možné nájemné vymáhat zpětně? A pokud ano, jak musím prokázat, že nemovitost užívá proti mé vůli?
Nemovitost je v SJM, s manželkou nejsme rozvedeni, protože již tři roky probíhají spory o vyřešení péče o našeho syna. Ten je sice svěřen do naší střídavé péče, ale pokračují spory o stanovení výživného. Manželka jednání účelově protahuje a není ochotná se domluvit na stanovení v podstatě ničeho – tedy ani nájemného. Má v našem domě nastěhovaného současného přítele, já nemám od domu ani klíče, ale dům je ve společném jmění manželů SJM. Trvalé  bydliště v domě má pouze manželka. Jak mohu postupovat a na koho a s odvoláním na jaký právní předpis mohu zajistit, aby se současný přítel manželky musel odstěhovat, když já s jeho bydlením v našem domě nesouhlasím a manželka tvrdí, že ona s jeho pobytem  souhlasí. Děkuji, Jan

ODPOVĚĎ:
Dům náleží do společného jmění manželů SJM. To znamená, že každý z manželů je nadále vlastníkem celé věci, jeho vlastnické právo je omezeno stejným vlastnickým právem druhého manžela. Nelze zde hovořit o ideálních podílech manželů na nemovitosti. Za trvání manželství užívají oba manželé společné věci ve SJM. Řešením by pro Vás bylo podat návrh k soudu na řízení o úpravu užívání věci. Soud by vymezil prostor, který by užívala Vaše manželka v domě a prostor, který byste do rozhodnutí o vypořádání SJM užíval Vy. Zamezit přístup do domu partnerovi manželky legální cestou nemůžete.


RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Kdo platí jízdné při styku, setkávání rodiče s dítětem po rozvodu manželství
- Může soud rozhodnout o dopravě dítěte při setkávání s rozvedeným rodičem?

V roce 2011 jsem měl stání u soudu. Matka našich dvou dcer (8 a 13 let) žádala zvýšení výživného. Bylo zvýšeno a zároveň matka navrhla že děti budou jezdit samy autobusem. Prý cestu ke mě bude hradit ona a zpět pak já. Jde o cestu dlouhou 200 km. Na dohodu jsem přistoupil a vzdal se možnosti odvolání. Bohužel tento návrh nebyl zapsán do rozsudku. Přestože prvních pár měsícú bylo vše v pořádku, odmítá mi v současné době děti autobusem posílat a já vzhledem k výši výživného a mého platu přicházím o možnost se se svými dcerami setkávat. Prosím o radu. Děkuji, Matouš

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že část Vaší dohody o cestování dětí autobusem nebyla uvedena v soudním rozhodnutí, máte nyní poměrně omezené možnosti, jak celou situaci vyřešit. Můžete se pokusit s matkou na přepravě dětí k Vám domluvit a apelovat na dodržení Vaší původní dohody. Pokud dohoda s matkou nebude možná, můžete podat k soudu nový návrh na úpravu styku s dětmi, ve kterém budete požadovat, aby byl součástí rozsudku i způsob dopravy dětí k Vám a zpět. Do doby rozhodnutí soudu ale budete muset nejspíše cestovat za dětmi na vlastní náklady. Pokud je Vaše finanční situace složitá, mohl byste mít nárok na některé sociální dávky, například příspěvek na bydlení.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Vliv délky sociálního pojištění zesnulého rodiče na výši sirotčího důchodu
- Vliv doby sociálního pojištění zemřelého rodiče na přidělení sirotčího důchodu dítěti
- Vliv invalidního důchodu na přidělení sirotčího důchodu dítěti po smrti rodiče
- Na jaké dávky má nárok rodič při úmrtí druhého rodiče dětí

Chtěla bych se zeptat ohledně sirotčího důchodu. Mám tři děti, s bývalým manželem jsem již 10 let rozvedená. Po celou dobu mi na děti neplatil ani výživné. V listopadu 2011 zemřel. Zažádala jsem si dětem o sirotčí duchod. Asi po třech týdnech mi přišel dopis od České správy sociálního zabezpečení ČSSZ, že mi žádost zamítli. Prý nebyly splněny podmínky podle ustanovení § 52,žádost zamítli. Napsali že v rozhodném období má splněnou dobu pojištění pouze 4 roky a 193 dní, ale na listu o pruběhu dob číní tato doba 4106 dní tj. 11 roků a 91 dní. Jak mám dál postupovat? Jak mám postupovat, aby děti získaly sirotčí důchod? Děkuji, Olina

ODPOVĚĎ:
Vaše děti mají nárok na sirotčí důchod za předpokladu, že jejich otec ke dni své smrti splnil potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod. V případě Vašeho bývalého manžela se bude pravděpodobně jednat o invalidní důchod. Co se týče doby pojištění, u osob nad 28 let věku je zapotřebí dosáhnout pěti let pojištění z posledních 10 let před vznikem invalidity. U osob nad 38 let je dobu pojištění možné splnit také dosažením 10 let pojištění během posledních 20 let před vznikem invalidity. Pokud Váš bývalý manžel tyto podmínky splnil, měly by Vaše děti mít nárok na sirotčí důchod, v opačném případě nikoliv. Dle vyjádření České správy sociálního zabezpečení ČSSZ je tedy možné, že Váš manžel splnil v daném období jen 4 roky pojištění a dalších 7 let pojištění splnil mnohem dříve nebo naopak později, tedy mimo posuzované období. Pokud se domníváte, že to tak není a máte pro své domněnky důkazy, můžete se proti rozhodnutí ČSSZ odvolat nebo podat žádost o sirotčí důchod znovu a potřebné dokumenty dokazující opak k ní doložit. V případě, že jste se ocitla s dětmi bez příjmů, byste mohla mít nárok také na jiné dávky, například na přídavky na děti nebo příspěvek na bydlení.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Placení výživného, alimentů potomkovi, synovi, dceři na úřadu práce
- Věčný student a placení výživného, alimentů
- Zrušení výživného, alimentů u věčného studenta - informace

Mému synovi je 21 let. Po ukončení základní školy začal studovat učební obor s maturitou - obor elektro. V 1. ročníku však přestoupil na učební obor bez maturitní zkoušky (obor instalatér), který řádně ukončil závěrečnou zkouškou. Poté začal studovat dvouletou maturitní nástavbu - denní studium (obor stavební), ukončil 1. ročník a přešel na jinou maturitní nástavbu - denní studium (obor podnikání), opět do 1. ročníku. Maturitní nástavby nenavazují na obor, ve kterém je vyučen. Současně mně sdělil, že předchozí zaměření nástavby ho nebavilo, současné zaměření nástavby neví, jestli ho bude po celou dobu studia bavit a neví, co by chtěl vlastně dělat, co ho zajímá. Pouze mi řekl, že mu musím platit výživné do 26 let. Je tomu tak? Zákon říká, že vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, kdy je dítě schopno se samo živit. Syn je plnoletý, je vyučen, je zdráv, má tedy možnost pracovat a sám se živit. Další jeho "studium" nepovažuji za přípravu na budoucí povolání.
Druhému synovi je 23 let, v červnu 2011 ukončil studium (začal studovat SOŠ s maturitou – hotelnictví a cestovní ruch), v průběhu 2. ročníku přešel na učební obor bez maturity – obor pekař, který řádně ukončil závěrečnou zkouškou a poté začal studovat dvouletou maturitní nástavbu - denní studium (obor podnikání), kdy studium ukončil maturitní zkouškou. Do současné doby stále nepracuje, je hlášen na úřadu práce. Jsem povinen stále platit výživné?
Pokud bych přestal synům zasílat výživné, musel bych doplácet dlužnou částku až do doby, než soud vyživovací povinnost zruší? Může soud zrušit vyživovací povinnost se zpětnou platností? Např. soud se bude konat dne 1.6.2012 a uzná, že synové jsou schopni se sami živit od 01.09.2011. Zruší tedy vyživovací povinnost od 01.09.2011 nebo až od doby, kdy se konalo soudní řízení a rozsudek nabude právní moci? Děkuji, Václav

ODPOVĚĎ:
Zákon o rodině upravuje vyživovací povinnost přesně tak, jak to ve svém dotazu uvádíte - vyživovací povinnost není jednoznačně vymezena věkem, ale schopností dítěte se samostatně živit. Vyživovací povinnost tedy obvykle končí s ukončením studia a nástupem do zaměstnání nebo zahájením jiné výdělečné činnosti. Jestliže byla vyživovací povinnost určena soudem, musí soud o ukončení vyživovací povinnosti opět rozhodnout. Pokud tedy s dalším s placením výživného nesouhlasíte, můžete požádat soud o zrušení vyživovací povinnosti. Soud může zrušit vyživovací povinnost i zpětně, tedy např. k datu ukončení studia nebo k datu evidence na úřadě práce apod.
Rozhodně Vám ale nemohu doporučit přestat platit výživné již nyní - bez rozhodnutí soudu, který by vyživovací povinnost zrušil. Mohl byste se tím sám vystavit (v této chvíli oprávněnému) vymáhání výživného.
Pokud tedy s výživným nesouhlasíte, plaťte ho dál ve stanovené výši, ale současně požádejte soud o zrušení vyživovací povinnosti a vyčkejte na jeho rozhodnutí.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Jak se bránit proti rozsudku trestního soudu v druhé instanci?
- Lhůta na dovolání k nejvyššímu soudu od rozsudku
TRESTNÍ-TRESTY
- Kdy je možné požádat o odklad nástupu výkonu trestu odnětí svobody?
- Maximální délka odkladu nástupu výkonu trestu odnětí svobody
- Je možné odvolání proti nepodmíněnému trestu odnětí svobody?
- Žádost o prezidentskou milost u nepodmíněného trestu za zakázané řízení vozidla

Dne 30.12.2011 obdržel můj partner rozsudek soudu, který mu uložil nepodmíněný trest odnětí svobody v délce trvání 12ti měsíců za porušení zákazu řízení. Před několika lety způsobil dopravní nehodu, při které došlo ke zranění druhé osoby a za tento čin mu byla uložena podmínka a peněžitý trest.
Zhruba v polovině tohoto roku byl hlídkou Policie zadržen při řízení vozidla a to již v době, kdy mu bylo řízení zakázáno. Byla mu uložena peněžitá pokuta a došlo k soudu. Soudkyně vynesla rozsudek ve smyslu prodloužení podmínečného trestu z důvodu, že se můj partner zodpovědně stará o své děti, které sice nemá ve své péči, ale pravidelně se s nimi vídá a platí na ně vysoké výživné. Státní zástupkyně se ale na místě odvolala a další soud vynesl rozsudek nepodmíněný.
V případě, že se tak stane a přítel trest nastoupí, zkrachuje jeho podnikání, budeme nuceni se zadlužit a do tíživé životní situace se dostanou jak jeho tři děti, tak i já a moje dvě děti, neboť žijeme ve společné domácnosti a přítel se o nás stará. Jsem zoufalá, netuším, na koho se obrátit a jak postupovat. Děkuji, Sylvie

ODPOVĚĎ:
V případě Vašeho partnera se nabízí prakticky pouze dva způsoby obrany:
1/ Dovolání k Nejvyššímu soudu:
Váš partner může podat dovolání dle § 265a trestního řádu. Pro podání dovolání je nutné být zastoupen advokátem. Skutečnost, že Váš partner podá dovolání nebrání tomu, aby nastoupil výkon trestu; pokud by však následně Nejvyšší soud rozsudek druhé soudní instance zrušil, mohl by být Váš partner odškodněn. Dovolání musí být podáno ve lhůtě 2 měsíců od doručení rozsudku soudu druhé instance a to u soudu, který rozhodl ve věci v první instanci.
2/ Prezidentská milost:
Váš partner může rovněž zažádat o udělení prezidentské milosti dle § 366 trestního řádu. I pro sestavení této žádosti lze Vašemu partnerovi doporučit kontaktovat advokáta.
Váš partner se může rovněž obrátit na předsedu senátu soudu, který rozsudek vydal a požádat o odklad výkonu trestu dle § 323 trestního řádu (i zde lze doporučit zastoupení advokátem). V tomto případě může být výkon trestu odložen nejvýše o 3 měsíce od právní moci rozsudku soudu druhé instance. Další odklad výkonu trestu nebo jeho odklad na dobu delší než tři měsíce může povolit předseda senátu soudu druhé instance, a to jen výjimečně ze zvlášť důležitých důvodů. Těmito důvody jsou především situace, kdy by výkon trestu mohl mít pro odsouzeného nebo jeho rodinu mimořádně těžké následky (ve Vašem případě by tyto podmínky mohly být splněny).

 

OBČAN-BYDLENÍ
- Sousedé nechávají volně pobíhat psa po domu - co dělat?
- Jak se bránit volnému pohybu domácích zvířat na chodbě domu?
- Pes navolno na chodbě domu - jak se bránit, kam podat stížnost?

jakou právní oporu má moje babička v případě, když bydlí v dvougeneračním domě a na společné úzké chodbě, resp. schodech, po kterých prochází do svého bytu v prvním patře, je neustále cca 40 kg vážící pes druhého přízemí obývající rodiny? Zmíněný pes často překáží v průchodu, je necvičený a neposlouchá, jeho majitelé navíc neuklízí v krátké době exkrementy. Pes má přitom u domu dostatečně pohodlnou boudu a značný výběh kolem domu. Do vlastního bytu jej majitelé nevpouštějí a svým pobytem na společných a jediných průchozích prostorách značně ztěžuje a znepříjemňuje pohyb mé babičce. Domluva s majiteli psa není možná.
Děkuji, Daniel

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel zcela přesně nevyplývá, z jakého právního titulu Vaše babička byt v domě obývá, pro svou odpověď budu předpokládat, že je vlastnicí tohoto bytu a podílovou spoluvlastnicí společných prostor v domě.
Dle § 126/1 Občanského zákoníku má vlastník právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje. Dle § 127/1 Občanského zákoníku se musí vlastník věci (tedy sousedé Vaší babičky) zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv.
Domnívá-li se proto Vaše babička, že obtěžování v podobě volného pohybu psa ve společných prostorách domu překročilo míru přiměřenou poměrům, může se obrátit na soud s žalobou, v níž vylíčí všechny rozhodné skutečnosti, přiloží maximum důkazů (zejména kopie veškeré písemné komunikace se sousedy, případnou fotodokumentaci, může rovněž navrhnout provedení svědecké výpovědi toho, kdo má o poměrech v domě povědomí) a bude se domáhat, aby soud uložil jejím sousedům povinnost zdržet se do budoucna závadného jednání (tedy aby nadále neumožňovali psovi volný pohyb a pobyt na chodbách a schodech v domě).


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Odpovídá zaměstnanec za nekvalitní práci?
PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada škody způsobená zaměstnavateli nekvalitní prací zaměstnance
- Odpovědnost zaměstnance za výrobení zmetku, nekvalitního výrobku
- Zaměstnanec vyrobil zmetky, odpovídá za škodu?
- Maximální výše úhrady škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli

V zákoníku práce se v části zodpovědnost za škodku určí v podstatě škoda vzniklá na pracovišti. Jak se však vyvíjí tato odpovědnst v šiřším rozsahu? Příklad: při výrobě plastových oken se špatně vyrobená okna (neviditelná vada, špatná směs na výrobu okonního rámu - odpovídá konkrétní pracovník firmy) dostatnou do staveb přes odběratele. Okna časem praskají, narůstají reklamace vyrábějící firmě. Jak se pak takto způsobená škoda projeví u této firmy a jaký dopad to má na konkrétního pracovníka, který toto vlastně v prvopočátku zapříčinil? Podle čeho se pak posuzuje jeho zavinění?
Děkuji, David

ODPOVĚĎ:
Je pravdou, že současný zákoník práce neobsahuje žádné ustanovení, které by výslovně řešilo odpovědnost zaměstnance za nekvalitní práci, tedy např. výrobu tzv. zmetku (jinak tomu bylo ve starém zákoníku práce č. 65/1965,Sb., který tuto odpovědnost zakotvoval v § 184).
Odpovědnost zaměstnance za odvedení nekvalitní práce (v jejímž důsledku vznikne zaměstnavateli škoda, tedy majetková újma vyjádřitelná v penězích) se proto v současné době řídí tzv. obecnou odpovědností zaměstnance za způsobenou škodu dle § 250 Zákoníku práce. Podle odstavce 1 tohoto ustanovení odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů (tedy i porušením své povinnosti k odvádění kvalitní práce či jiné povinnosti dle § 301 zákoníku práce) nebo v přímé souvislosti s ním, přičemž zaměstnavatel je povinen zavinění zaměstnance prokázat (zejména tedy existenci tzv. příčinné souvislosti mezi porušením právních povinností zaměstnance a vzniklou škodou).
Vznikne-li zaměstnavateli z důvodu častých reklamací jeho výrobků škoda (např. proto, že na opravy reklamovaných výrobků musí vynaložit další materiál) a je-li dána příčinná souvislost mezi vznikem této škody a porušením povinností ze strany zaměstnance, je oprávněn požadovat po zaměstnanci její náhradu. Rozsah náhrady škody se pak řídí § 257 zákoníku práce.
V případě škody vzniklé v důsledku nedbalosti zaměstnance může náhrada škody dle § 257/2 zákoníku práce činit maximálně čtyřapůlnásobek jeho průměrného měsíčního výdělku (před porušením povinnosti).
Byla-li však škoda způsobena v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek, je zaměstnavatel oprávněn požadovat její náhradu bez omezení. V případě škody způsobené zaměstnancem úmyslně může zaměstnavatel dle § 257/3 zákoníku práce navíc nárokovat i ušlý zisk (úmyslné jednání zaměstnance ale musí zaměstnavatel prokázat).


OBČAN-BYDLENÍ
- Vlhkost v družstevním bytě - jak se bránit, postupovat?
- Náhrada škody - nutnost bydlet jinde v době opravy zaplísněného bytu
- Právo na vrácení peněz za členský podíl u špatně postaveného bytu

Bydlím v družstevním bytě kde splácím členský podíl a byt můžu v roce 2024 převést do osobního vlastnictví. Mám byt v přízemí, kdy pod mým bytem jsou garáže a barák je postaven 5 metrů od vody. Bohužel je zde špatná izolace, ale nikdo to nechce řešit. V minulosti jsem měla na některých místech v bytě plísně, ale v malém množství. V listopadu 2011 jsem byla zděšená, protože všechen nábytek v bytě jsem měla napaden plísní. Byla zde firma s termokamerou a ta sdělila, že z garáží jde do bytu zima a vlhkost a také že uniká teplo ven všude po všech obvodech zdí. Koupila jsem si meteostanice a vlhkost s bytě je okolo 65 - 85 procent. Jsem alergik a mám problémy s dýcháním. Prosím o radu: Musím v tomto bytě setrvat, než to bude opraveno i když oprava bude trvat třeba půl roku i déle? Nebo mám nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení podílu či na výměnu za jiný byt? Popřípadě zda mám dát žalobu k soudu. U hygieny či stavebního úřadu odvolání nemám - je to nezajímá. Moc děkuji, Tamara

ODPOVĚĎ:
Máte nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení peněžních prostředků za členský podíl.
V bytě setrvat po dobu opravy nemusíte. Máte nárok na náhradu škody, která Vám tímto vznikla. Škodou může být i částka za jiné ubytování, musíte ale patřičně prokázat náklady za ubytování (písemný doklad).


OBČAN-EXEKUCE
- Pokud rodič, rodiče nesplácí dluhy, může přejít exekuce na děti, potomky?
- Může exekutor zabavit majetek potomkům, dětem když rodiče nesplácí dluhy?

Můj otec si nadělal asi před 5 lety dluhy o kterých nikdo z rodiny nevěděl a neznáme ani výši. Je stále ženatý s mou matkou, ale již čtvrtým rokem spolu nebydlí. Ve společném jmění manželů SJM byl panelákový byt, který je od roku 2010 přepsán na moji sestru, matka bydlí s ní. Otec ani matka tedy nemají žádný jiný movitý majetek a jsou majetkově vyrovnáni. Otec dluhy nesplácí a již je mu vyhrožováno exekucí. Kdo bude splácet dluhy v případě nějakého platebního rozsudku, zda dluhy mohou přejít na děti (i v případě, že byt rodiče dali sestře)? Já s nimi nebydlím od roku 2002. Můžu se nějak ochránit, aby tyto dluhy na mě a moji sestru? Např.: sepsat "nějaký" papír u právníka či notáře? Může přijít exekuce do bytu, nyní sestry bytu? A kdo by byl odpovědný za otcovy dluhy v případě jeho smrti.
Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Váš otec, jak píšete, je stále s Vaší maminkou ženatý. Z dluhů, které vznikly alespoň jednomu z manželů za trvání manželství do SJM podle zákona nespadají následující dvě kategorie:

  • závazky, které se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů a
  • závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého manžela.

Ve společných závazcích vystupují oba manželé jako solidární dlužníci. Věřitel proto může vymáhat celé plnění nebo jeho část po kterémkoli z nich. Navíc jde-li o závazek, jenž je součástí společného jmění manželů, za splnění takového závazku manželé odpovídají nejen majetkem v jejich společném jmění, ale i výlučným majetkem každého z manželů, popř. majetkem v jejich podílovém spoluvlastnictví. Takže doporučuji Vaší mamince, aby uzavřela smlouvu o zúžení společného jmění manželů, neboť by ji Váš manžel mohl zadlužit i do budoucna (zúžení SJM je možné požadovat i soudním rozhodnutím). Dluhy by tedy v případě rozsudku nejspíše dále vymáhal exekutor a mohl by je vymáhat, jak uvedeno výše, i po Vaší mamince. Exekutor je dále oprávněn zabavit i movitosti (mobiliář), které se nachází na adrese trvalého bydliště dlužníka - tedy Vašeho otce i když nejsou jeho vlastnictvím. Poté by přicházela v úvahu vylučovací žaloba. Dluhy Vašeho otce na vás - děti za života přejít nemohou. V případě smrti jste Vy i Vaše setra neopomenutelnými dědici to znamená, že s majetkem dědíte i dluhy. Můžete ale předlužené dědictví odmítnout (vzdát se dědictví). Exekutor chodí na adresu trvalého pobytu dlužníka i když se tam dlužník nezdržuje.
Více o dědění dluhů a předluženém dědictví zde.

SPRÁVNÍ-POKUTY
- Promlčecí lhůta u pokuty
- Promlčení pokuty
FINANCE-DANĚ
- Promlčení daně z převodu nemovitosti (prodeje bytu, domu)
- Promlčecí lhůta u daně z převodu nemovitosti

v roce 2000 jsem dostala od hygieny pokutu jako podnikatel. Po 11 letech se mi ozval finanční úřad a tuto pokutu na mě vymáhá a tvrdí že zde neplatí promlčení, to samé mám v roce 1994 jsem koupila chatu a prodávající nezaplatil daň z prodeje nyní v roce 2010 se opět finanční úřad ozval a dostala jsem na obě věci již od nich exekuci jak se mám bránit poraťte, přeci toto vše je dávno promlčené. Děkuji, Saša

ODPOVĚĎ:
Vymáhat nedoplatek pokuty lze minimálně 6 let. Teoreticky, pokud správce daně provedl nějaký úkon, tak až 20 let. Je-li proveden úkon směřující k vybrání, zajištění nebo vymožení nedoplatku, promlčecí lhůta se přerušuje a počíná běžet nová promlčecí lhůta po uplynutí kalendářního roku, ve kterém byl daňový dlužník o tomto úkonu zpraven; daňové nedoplatky lze však vymáhat nejpozději do dvaceti let počítaných od konce roku, ve kterém se stal nedoplatek splatným.
Pokud jste tedy dostala od finančního úřadu exekuci a domníváte se, že je neoprávněná podejte proti tomuto odvolání. Vy jakožto kupující jste ze zákona ručitel pro případ, když prodávající neuhradí daň z převodu nemovitostí. Pokud je po Vás daň z převodu s příslušenstvím vymáhána jste povinna zaplatit, ale v soudním řízení jste oprávněna na prodávajícím tuto částku požadovat zpět formou tzv. regresu. Podejte žalobu. Bohužel jste asi měla špatně ošetřenou kupní smlouvu.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Pravidla pro dědění syna, dcery z prvního manželství
- Patří do SJM dům získaný v manželství z peněz jednoho z manželů?

Dcera uzavřela manželský svazek s rozvedeným partnerem, který má z 1. manželství 25 letého syna.
Její manžel koupil po svatbě dům. Dcera podepsala dokument ve kterém uznává, že dům byl pořízen výhradně z finančních prostředků manžela. Na katastru nemovitostí je jako vlastník zapsán manžel dcery. Dcera si myslí, že jí ze zákona patří polovina domu. Jak je to s vypořádáním majetku v případě rozvodu manželství a dědictví při úmrtí manžela ve vztahu manželka (naše dcera) a syn z prvního manželství? Manžel dcery vlastní další nemovitosti, které si pořídil před svatbou.Děkuji, Sylva

ODPOVĚĎ:
Pokud Vaše dcera s manželem neuzavřela předmanželskou smlouvu nebo smlouvu o zúžení společného jmění manželů, měl by být dům ve společném jmění manželů - to znamená, že by měla nárok na polovinu domu. Dokument, ve kterém ale uznává, že dům byl pořízen výhradně z finančních prostředků manžela by ale mohl svědčit o opaku a to, že dům v případě rozvodu by patřil jako výlučný majetek pouze manželovi.Takže je důležité vědět, jaký dokument podepsala. Nemovitosti, které si manžel Vaší dcery pořídil před svatbou s Vaší dcerou budou v případě rozvodu pouze jeho vlastnictvím, pokud neuzavře s Vaší dcerou dohodu o rozšíření SJM. V případě úmrtí manžela Vaší dcery by dědila Vaše dcera jako manželka a syn manžela jakožto neopomenutelný dědic - každý jednu polovinu zůstavitelova majetku.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Insolvence firmy a vymáhání mzdy, platu
- Jak získat mzdu od firmy v insolvenci, insolvenčním řízení
- Je potřeba nevyplacenou mzdu přihlásit do insolvenčního řízení?
- Stačí oznámit nevyplacenou mzdu při krachu firmy insolvenčnímu správci?
- Je nutné přihlásit nevyplacenou mzdu, plat do insolvečního řízení?
- Insolventní řízení na zaměstnavatele (firmu) a vymáhání mzdy, platu
- Kdo vyplatí odstupné u firmy v konkurzu, insolvenčním řízení?
- Vyplacení odstupného u zaměstnavatele v insolvenci, konkurzu

Můj zaměstnavatel je od 10.1.2012 v úpadku a byl již stanoven insolvenční správce. Pro vymáhání neuhrazených mezd (nevyplacena mzda již za listopad 2011) a odstupného je lepší přihlásit pohledávku k insolvenci nebo jen písemně upozornit správce. Jde o že přihlášky lze podávat jen do 9.2.2012 a obávám se účtárna mi nevydá potřebné doklady na doložení. Je zaměstnavatel nebo správce povinný vydat mi tyto dokumenty? Děkuji, Miriam

ODPOVĚĎ:
Nároky zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů se řeší dle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. O nárocích rozhoduje Úřad práce v obvodu, kde má zaměstnavatel sídlo. ÚP vyvěsí na úřední desce název zaměstnavatele a lhůtu do kdy může zaměstnanec své mzdové nároky uplatnit a to ihned poté, co insolvenční soud vydá usnesení o zahájení insolvenčního řízení. Mzdové nároky můžete uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů poté, co ÚP zveřejnil informace na úřední desce. Tedy je na to relativně dosti dlouhá doba. Mzdové nároky můžete ale uplatnit nejvýše za 3 kalendářní měsíce rozhodného období. Tyto tři měsíce si můžete vybrat celkem ze sedmiměsíčního období. 3 měsíce před podáním insolvenčního návrhu a 3 měsíce po podání insolvenčního návrhu. Úřad práce může vyplatit za 3 měsíce nejvýše 107.780,- Kč. Do této částky se započítává i odstupné. Celé odstupné by Vám v případě insolvence ÚP neuhradil, připočítává jej ke mzdě za poslední měsíc,za který jste u zaměstnavatele  pracoval. Za 1 měsíc může ÚP vyplatit nejvýše 35.927,- Kč. Tedy pokud je zaměstnavatel v insolvenčním řízení, obraťte se na úřad práce s písemnou žádostí o proplacení svých neuhrazených mzdových nároků a doložte opis pracovní smlouvy, doklady, jimiž prokážete výši nezaplacené mzdy - např. mzdový výměr a mzdové listy. Zároveň požádejte písemně přímo insolvenčního správce o úhradu svých neproplacených mzdových nároků.

 

PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Otěhotnění před výpovědí od zaměstnavatele a platnost ukončení pracovního poměru
- Platnost výpovědi pokud zaměstnankyně zjiští těhotenství vzniklé před výpovědí
- Zrušení výpovědi soudem u zaměstnankyně v těhotenství, jiném stavu

Dne 30.11.2011 mi oznámil zaměstnavatel, že mi dává výpověď z organizačních důvodů (§ 52, písm. c) s účinností od 1.12.2011. Ve firmě bych tak měla zůstat do 31.1.2012 a dostat 3 odstupné platy. V průběhu prosince 2011 zjistil můj gynekolog, že jsem v 6. týdnu těhotenství a od 15.12.2011 jsem z důvodu rizikového těhotenství v pracovní neschopnosti. Navíc jsem onemocněla akutním zánětem průdušek. Zajímalo by mě, zda-li je výpověď ze strany zaměstnavatele platná, když jsem otěhotněla ještě před jejím podepsáním? V případě, že je výpověď platná nebo neplatná, jak mám dále postupovat? Pokud by byla výpověď platná a můj pracovní poměr bude ukončen k 31.1.2012, mám se poté hlásit na pracovním úřadu nebo jak mám dál postupovat?
Pozn: Od svého gynekologa mám již vystavený těhotenský průkaz.
Děkuji, Aneta

ODPOVĚĎ:
Podle ustanovení § 53 ZP nesmí dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď při použití některých výpovědních důvodů v ochranné době, které jsou v ustanovení § 53 Zákoníku práce výslovně upraveny. Ochrannou dobou je mimo jiné i doba, kdy je zaměstnankyně těhotná. Jestliže s Vámi zaměstnavatel ukončil pracovní poměr z důvodu uvedeného v § 52 písm. c) Zákoníku práce, a to proto, že jste se stala nadbytečnou v důsledku přijatých organizačních změn, je výpověď, která Vám byla doručena v době těhotenství, neplatná. Jestliže jste v průběhu prosince oznámila zaměstnavateli své těhotenství a doložila, že v době, kdy vám zaměstnavatel oznámil výpovědní důvod jste byla již těhotná, je výpověď při použití výpovědního důvodu uvedeného v § 52 písm. c) ZP neplatná. Ochranná doba těhotenství trvá po celou dobu trvání těhotenství, trvá i v době, kdy těhotenství doposud nebylo zjištěno a ochranná doba existuje i tehdy, i když jste o těhotenství při oznámení zaměstnavatele výpovědního důvodu nevěděla. Důležité je, kdy jste výpověď od zaměstnavatele přijala.
Jak jsem již uvedla, výpověď z pracovního poměru je proto na základě výše uvedeného neplatná.
Nejvhodnějším řešením pro zaměstnavatele by bylo odvolat doručenou výpověď s Vaším písemným souhlasem, a to podle § 50 odst. 5 Zákoníku práce. Jestliže by výpověď odvolána nebyla, vystavuje se zaměstnavatel tomu, že v případě Vaší žaloby na určení neplatnosti této výpovědi bude ze shora uvedeného důvodu určena výpověď za neplatnou se všemi důsledky z toho plynoucími. Své nároky z neplatné výpovědi je možné uplatnit u soudu, nejpozději ve lhůtě do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr tímto neplatným rozvázáním skončit. Po uplynutí této lhůty již není možné neplatné skončení pracovního poměru napadnout.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Právo na výživné pro rozvedenou manželku pečující o postižené dítě
- Nárok na výživné u bývalé manželky pečující o postiženého potomka
- Jednorázové výživné na bývalou manželku pečující o postižené dítě

Měla bych dotaz týkajícího se výživného na rozvedenou manželku. Můj nynější partner má z prvního manželství mentálně postiženého syna (autismus). Lékaři ho zařadili do skupiny nejtěžšího postižení i když je fyzicky zdatný a částečně soběstačný (WC, jídlo, pití). Má 13 let a od 7 let navštěvuje speciální školu, kde tráví cca 5hodin denně. Jeho matka (bývalá manželka partnera) nechodí do zaměstnání od jeho narození, přítel jí dorovnává životní úroveň výživným již 8 let.
Je šance aby toto výživné na bývalou manželku, pečující o postižené dítě, již nemusel platit, když má bývalá manželka možnost najít si přivýdělek v době, kdy syn navštěvuje školní zařízení a jsou rozvedeni již 8 let?Nebo musí toto výživné platit až do synových 18 let? Co může nastat poté? Může se stát, že by toto výživné platil bývalé manželce až do konce jejího života? Tímto nás "postrašila" partnerova právní zástupkyně. Může se bývalá žena ohánět tím, že ztratila za 18 let kontakt s pracovním prostředím a není schopna si najít adekvátní zaměstnání? Je vyučená švadlena. Máme prosím nějakou šanci uspět? Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Toto jde velmi těžko posoudit. Vyživovací povinnost bývalého partnera není časově omezena. Ale nárok na výživné zaniká, pokud oprávněná uzavře nový sňatek. Také je možné, aby bývalí partneři uzavřeli písemnou dohodu o poskytnutí jednorázové částky, kterou by nárok na přiměřenou výživu byl vyrovnán jednou provždy. Bývalý manžel je povinen přispívat potřebnému bývalému partnerovi na přiměřenou obživu pokud je neschopen se sám živit a dále podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Pokud se u manžela změnily majetkové poměry. Dokazování je třeba zaměřit na důkazy o majetkových poměrech manžela a na rozsah přiměřené potřeby bývalé manželky.


PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Jak postupovat když zaměstnavatel odmítá přidělovat práci zaměstnanci
- Zaměstnanec odmítl podepsat výpověď dohodou, musí dostávat dál práci?
- Nárok zaměstnance na mzdu, plat když mu zaměstnavatel nepřiděluje práci
- Lhůta na uplatnění neplatnosti rozvázání pracovního poměru k soudu
- Neplatnost výpovědi, lhůta na podání žaloby k soudu

Jsem zaměstnán pět let jako řidič u cestovní kanceláře, mám smlouvu na dobu neurčitou. Dne 31. 1. 2012 mi byla dána k podpisu výpověď dohodou, kterou jsem odmítl podepsat. Poté mi byl znemožněn přístup na pracoviště (odebrali mi klíče od garáží, kde parkují vozidla, atd.) a přestal jsem dostávat práci. Tak jsem si 1. 2. 2012 nechal od vedoucího podepsat dokument, ve kterém žádám firmu o přidělování práce, aby vzali na vědomí, že jsem stále jejich zaměstnancem, tento dokument mi byl podepsán a od té chvíle se mnou nikdo z firmy se mnou nekomunikuje. Můj dotaz je jak nyní postupovat a hlavně jak to bude s mým platem. Děkuji, Adolf

ODPOVĚĎ:
Je třeba abyste uplatnil u soudu neplatnost rozvázání pracovního poměru. Lhůta pro uplatnění neplatnosti u soudu je dle § 72 zákoníku práce 2 měsíce ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. Zároveň požádejte písemně zaměstnavatele o vyplacení mzdy v souladu s ustanovením § 141 zákoníku práce. Žádost je nutno doručit zaměstnavateli. Pošlete doporučeně s dodejkou či osobně a nechce si podepsat převzetí od mzdové účetní.


RODINA-ROZVOD A SJM
- Amortizace automobilu při vypořádání společného jmění manželů SJM
- Jeden z manželů používal automobil druhého - vypořádání SJM a amortizace

Bude u nás probíhat nesporný rozvod manželství a řešíme majetkové vyrovnání. Manžel vlastnil před uzavřením manželství byt, který v době manželství prodal a za část získaných peněz z prodeje pořídil osobní auto (za 268.000,-) a teď si chce uplatnit amortizaci (opotřebení) u tohoto vozidla, které ale bylo vlastně jeho výlučným majetkem a netvořilo společný majetek (manžel odhadl současnou hodnotu vozidla po necelých 4 letech užívání na 100.000,-). Společně jsme auto používali a také jsme se podíleli společně na nákladech při provozu vozidla (pojistka, povinné ručení, nákup PHM, drobné opravy, ad.). Může amortizaci na vozidle uplatňovat v rámci rozdělení společného jmění manželů SJM?
Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Pokud a to je Váš případ je v době vypořádání hodnota majetku nižší, než byla její původní hodnota, je třeba k tomu přihlédnout a náklady, které na ni jeden z manželů ze svých prostředků vynaložil by se poté nehradily v plné výši, ale jen v poměru, v němž došlo ke snížení hodnoty věci. Tedy odpověď je ano, u auta je třeba vzít cenu vozu sníženou. Auto sice bylo koupeno z manželových prostředků, ale užívalo se společně a společně jste se podíleli na nákladech, takže se jedná o majetek vnesený do SJM.


OBČAN-DLUHY
- Opatrovník nesvéprávné osoby odmítá uhradit fakturu svěřence
- Dluh svěřence, opatrovník ho odmítá uhradit
RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Opatrovník nespolupracuje s novým opatrovníkem který opatrovnictví převzal
- Jak donutit původního opatrovníka ke spolupráci (dluh svěřence)

V září 2011 jsem byla ustanovena opatrovníkem osoby omezené způsobilosti k právním úkonům (s tím, že jsem oprávněna jednat ve věcech finančních nad 5.000,- Kč). Při předávaní opatrovnictví jsem se dozvěděla, že je stále v řešení situace o úhradě faktury za služby (čerpání vody v loňském roce) spojené s nájemným, kde svěřenkyně bydlela. Částka za úhradu vody činí neuvěřitelných 92.000,- Kč. Podnikla jsem k tomu všechny úkony, abych vyvrátila tuto částku. Bohužel marně. Nechala jsem provést znalecký posudek na měření vodoměru. Znalec usoudil, že je vodoměr v pořádku. Oslovila jsem vodárny a kanalizace. Ti mi řekli, že bytové jednotky neúčtují. Městský úřad neshledal žádnou chybu ve vyúčtování. Svěřenkyně v loňské roce i nadále obývá byt se svou spolubydlící (která je taktéž zbavena způsobilosti k právním úkonům) a její opatrovnice nechce uhradit za ní polovinu této faktury. Můžete mi, prosím, poradit jak v této situaci postupovat? Jsem opatrovníkem krátce, ale nevím co dělat pokud se s druhým opatrovníkem nějak nedomluvím. Byt je stále psaný na mou svěřenkyni a druhá osoba je pouze vedena v evidenčním listě jako spolubydlící. Je povinna hradit polovinu faktury? Děkuji, Zita

ODPOVĚĎ:
Buď se s druhým opatrovníkem dohodnete, nebo se budete muset obrátit na soud, který Vás ustanovil s tím, že nejste schopná zajistit opatrovnickou činnost řádně, protože Vám jiný opatrovník neposkytuje součinnost.
Podílení se na bydlení záleží na tom, jaký smluvní podklad mezi sebou ty dvě osoby mají (pokud existuje). Může být vyloučené.
V krajním případě se můžete obrátit na soud s návrhem na vystěhování spolubydlící osoby (tady zásadním způsobem záleží, jak vznikl poměr těch dvou osob k bytu; tedy z jakého právního titulu je jedna osoba osobou spolubydlící).OBČAN-BYDLENÍ
- Poškození pronajatého bytu nájemníkem a stržení škody z kauce
- Může pronajímatel strhnout škodu na pronajatém bytě z kauce?
- Hranice běžného opotřebení nájemního bytu a poškození vybavení bytu
- Na co může pronajímatel bytu použít kauci
- Výpovědní lhůta u nájemní smlouvy na dobu určitou - informace

S nájemníky mám sepsanou smlouvu na dobu určitou do 31.1.2012. Před týdnem mi oznámili, že se stěhují, což včera učinili.
Byt zanechali dosti zanedbaný, ale hlavně poškozený. Řekli mi, že jsem si na nich vydělala dost, abych si to opravila na vlastní náklady. Navíc tvrdili, že některé věci již poškozené byly. Ve smlouvě ale podepsali, že nemovitost je bez závad, čímž já se teď bráním. Uvést byt do původního stavu odmítají. Mohu si nechat poškozené věci opravit a odečíst jim to z vratné kauce? Také by mě zajímalo jak mám chápat termin "obvyklé opotřebení", který je v nájemní smlouvě uveden. Mohu jim z vratné kauce strhnout i poměrnou dobu nájmu za prosinec, po kterou v bytě ještě pobývali (3 dny) a dále dobu, po kterou budu provádět opravy?
Ještě by mě zajímalo, jak mám řešit toto - kauci musím vrátit do 1 měsíce poté, co se nájemníci vystěhovali, ale jedna
z oprav bude trvat déle. Firma nemá dříve volný termín. Mohu nájemníkům vrácení kauce pozdržet, pokud mám opravu
objednanou? Dále nerozumím této Vaší odpovědi, kterou jste mi poskytli: pokud nemáte ve smlouvě sjednanou výpověď jako formu ukončení smlouvy, máte nárok na to, aby pokud nebylo od smlouvy odstoupeno (a to ze zákonných - např. nemožnost užívat věc vinou pronajímatele, nebo smluvních důvodů) byl uhrazen zbývající nájem bez ohledu na skutečnost, že nájemníci se odstěhovali.
Ve smlouvě na dobu určitou do 31.1.2012 mám jako ukončení nájemní smlouvy uvedeno - uplynutím sjednané doby - vzájemnou dohodou - výpovědí. Myslela jsem si, že výpověď je ze zákona 3 měsíce, tudíž že po nájemnících mohu požadovat zbývající nájem do konce smlouvy. Mohu tedy nebo ne? Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
K ukončení nájemního vztahu
pokud nemáte ve smlouvě sjednanou výpověď jako formu ukončení smlouvy, máte nárok na to, aby pokud nebylo od smlouvy odstoupeno (a to ze zákonných - např. nemožnost užívat věc vinou pronajímatele, nebo smluvních důvodů) byl uhrazen zbývající nájem bez ohledu na skutečnost, že nájemníci se odstěhovali.

Vrácení předmětu nájmu (nájemního bytu)
Předmět nájmu nemůže být vrácen v totožném stavu, v jakém byl při počátku nájemního vztahu předán pronajímatelem. Vždy je nutné přihlédnout k obvyklému opotřebení věci, které bylo zapříčiněno řádným užíváním věci, ať už bylo smluveno či vyplývá z obvyklosti užívání.
Pokud by však nájemce předával předmět nájmu ve zhoršeném stavu, který neodpovídá běžnému opotřebení věci, může pronajímatel požadovat náhradu škody (§ 683 občanského zákoníku). Právo na uvedení věci do původního stavu pronajímateli nesvědčí. Bylo-li zasáhnuto do podstaty předmětu nájmu, řídí se vzájemná práva a povinnosti dle § 667 občanského zákoníku. Náhradu škody lze vymáhat i tím způsobem, že necháte opravy provést (doporučuji řádně zadokumentovat stav, v jakém Vám byl byt vrácen) a náklady budete vymáhat spolu s dlužným nájemným po nájemnících.

Stržení škody z kauce
Podle § 686a občanského zákoníku slouží kauce k zajištění nájmu a úhrad spojených s užíváním bytu a k úhradě jiných závazků v souvislosti s nájmem - takže kauci můžete strhnout jak na dlužné nájemné, tak na uhrazení energií a jiných poplatků, tak k náhradě škody.
Předmět nájmu musí být vrácen ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání, jinak ve stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. V nájemní smlouvě si lze sjednat, v jakém stavu bude předmět nájmu předán. Například, že prostor bude vymalován.

Stupeň opotřebení má odpovídat řádnému užívání ve smyslu § 665 ve srovnání s výchozím stavem, tj. dnem převzetí věci do nájmu. Je nutné přihlédnout i k povinnosti oprav, které mají pronajímatel nebo nájemce. Předmět nájmu není předán v původním stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, jestliže nebyly prováděny nájemcem opravy, k nimž byl nájemce povinen. Naopak předmět je předán v odpovídajícím stavu, jestliže nebyly prováděny opravy, k nimž byl povinen pronajímatel.

Stav věci při převzetí by měl v konkrétních případech vyplývat z nájemní smlouvy. Lze doporučit dokumentaci stavu předmětu nájmu v době převzetí alespoň v protokolu o předání předmětu nájmu.

Jestliže byl předán předmět nájmu (nájemní byt) ve stavu, který komentovanému ustanovení neodpovídá, vzniká pronajímateli pouze právo domáhat se náhrady škody podle § 683. Pronajímatel nemá právo domáhat se uvedení předmětu nájmu do stanoveného stavu. Nemůže z tohoto důvodu odmítnout převzetí předmětu nájmu. To neplatí, pokud jde o nepovolené změny, kdy se použije § 667 odst. 2.

Výpovědní lhůta u nájemní smlouvy na dobu určitou
Smlouva na dobu určitou nemá jako zákonný způsob jejího ukončení výpověď. Výpověď (výpovědní důvody a výpovědní lhůtu - lhůta musí být nejméně 3 měsíce, může být však delší) lze sjednat pouze ve smlouvě. Pokud tedy výpověď sjednanou máte, máte právo na dodržení výpovědní lhůty a zaplacení nájemného za každý měsíc výpovědní lhůty.

Podržení kauce
Výše uvedený problém lze též řešit zálohovou fakturou (ať už na celý předmět opravy nebo na část ve výši kauce) a toto řešení by bylo nejlepší, pozdržení kauce sice možné je (zejména pokud budete mít službu objednanou a k dispozici předběžnou kalkulaci opravy), ale už by případný soud mohl laborovat nad otázkou, zda jste měla právo kauci zadržet nebo ji vrátit a cenu opravy vymáhat v rámci náhrady škody (a výsledek hodnocení nejsem schopná odhadnout).

 

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Jak se bránit proti zneužití hesla do Facebooku
- Je zneužití cizího přihlašovacího hesla nelegální?
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY A PŘESTUPKY
- Trestný čin, přestupek při zneužití cizího hesla - informace
- Vulgární nadávání na internetu a přestupek proti občanskému soužití
- Trestné činy spáchané při zneužití hesla na internetu
SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY, POKUTY
- Maximální výše pokuty za přestupek proti občanskému soužití

Jsem uživatelkou sociální sítě Facebook. Jeden z mých přátel si bez mého vědomí uchoval přístupové heslo k mému osobnímu profilu poté, co jsem se přihlásila na tuto síť přes jejich počítač. Po nějaké době vyšlo najevo a sám se k tomu přiznal veřejně na této síti ve svém profilu, že si četl zřejmě veškerou mou korespondenci probíhající mezi mými přáteli a mnou. Tato byla mnohdy i intimního charakteru, na základě této pak u společných přátel i reagoval, tito měli bohužel za to, že informace čerpá ode mě. Jelikož se však jednou dočetl něco, co se mu nelíbilo teprve poté na toto zareagoval tím, že mě na této síti urazil a to velmi vulgárním způsobem. Netuším jak dlouho mou stránku navštěvoval a mou aktivitu takto sledoval.Každopádně to nebylo pouze jednou. Dopustil se svým chováním trestného činu, či jen přestupku narušení soukromí? Děkuji, Elena

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se nabízí v zásadě tři možnosti řešení:
1/ Žaloba na ochranu osobnosti:
Dle § 11 Občanského zákoníku má každý právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Jednáním Vašeho přítele došlo nepochybně k narušení Vašeho soukromí. V této souvislosti se proto můžete dle § 13/1 Občanského zákoníku domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu Vaší osobnosti (zejména tedy, aby Váš přítel již nezasahoval do Vašeho soukromí), aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby Vám bylo dáno přiměřené zadostiučinění (jedná se především o ústní či písemnou omluvu, za splnění podmínek dle § 13/2 Občanského zákoníku však lze připustit i náhradu nemajetkové újmy v penězích).
Pokud byste se rozhodla domáhat ochrany svých osobnostních práv prostřednictvím výše uvedených ustanovení Občanského zákoníku, je zapotřebí podat na Vašeho přítele žalobu na ochranu osobnosti (pro její sestavení Vám doporučuji kontaktovat advokáta).
2/ Přestupek proti občanskému soužití:
Pokud Vás Váš přítel slovně (resp. písemně) vulgárně napadl, mohl se dopustit přestupku proti občanskému soužití dle § 49/1 písm. a) zákona o přestupcích, za což může být postižen pokutou do výše 5.000,- Kč.
V této souvislosti můžete kontaktovat místně příslušný obecní úřad (resp. jeho přestupkovou komisi) a spáchání tohoto přestupku ohlásit.
3/ Trestný čin:
Váš přítel svým jednáním mohl také naplnit znaky skutkové podstaty některého trestného činu. V oblasti elektronických komunikací a ochrany soukromí přicházejí v úvahu například trestný čin poškození cizích práv (§ 181 trestního zákoníku), porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku), porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 183 trestního zákoníku), neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku) nebo opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku).
Na svého přítele proto můžete podat i trestní oznámení Policii ČR či státnímu zastupitelství. V trestním oznámení nejste povinna přesně vymezit, jakého trestného činu se Váš přítel dopustil, to je úkolem orgánů činných v trestním řízení, přičemž nelze samozřejmě vyloučit variantu, kdy bude trestní řízení zastaveno, neboť policejním orgánem nebude shledáno spáchání žádného z výše uvedených trestných činů.

 


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Povinnost obecních strážníků doplnit střední vzdělání s maturitou do 31. 12. 2015.
PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Je možné dostat výpověď z důvodu nedoplnění povinného vzdělání u obecního policisty
- Doplnění maturity do roku 2015 a možnost výpovědi, ukončení pracovního poměru
PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Nárok na odstupné pro výpověď z důvodu nedoplnění maturity, maturitního vzdělání
- Právo na plat, mzdu při školení, studiu pro výkon práce

Dělám u současnáho zaměstnavatele již asi 12 let, dělám profesi, u které musí být od novelizece zákona 1.1.2009 č.274/2008 maturita. Jelikož nesplňuji roky, musím tuto maturitu do konce roku 2015 t.j k 31.12.2015 mít, jinak mi zaměstnavatel dá z tohoto důvodu výpověď. Jak jsem nastupoval, maturitu jsem nepotřeboval a v současné době ano. Mám nárok na odstupné a pokud ne, tak na co mít nárok budu? Dojde k propuštění dohodou a nebo mě propustí z důvodu, že již nesplnuji podmínky, mám hypotéku atd. mohu se nějak bránit? Děkuji, Samuel

ODPOVĚĎ:
Dle Vámi uvedené novely předpokládám, že pracujete jako obecní strážník.
Proti nově nastaveným pravidlům, týkajícím se požadavku na ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou, se žádným způsobem bránit nemůžete. Jedinou výjimku představují strážníci, kteří ke dni 1. 1. 2009 dosáhli věku 45 let a zároveň třikrát úspěšně absolvovali zkoušku z odborné způsobilosti před zkušební komisí ministerstva, jak však vyplývá z Vašeho dotazu, do této kategorie nespadáte.
Jedinou možností, jak se vyhnout ukončení pracovního poměru je proto doplnění středního vzdělání a složení maturitní zkoušky.
Pokud tuto podmínku nesplníte, bude zaměstnavatel oprávněn dát Vám výpověď dle § 52 písm. f) zákoníku práce, tedy z důvodu nesplnění předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce. Je také možné, abyste se svým zaměstnavatelem rozvázal pracovní poměr dohodou (§ 49 zákoníku práce), v tomto případě je samozřejmě zapotřebí, aby byla dohoda podepsána Vámi i Vaším zaměstnavatelem.
Bude-li Vám dána zaměstnavatelem výpověď z důvodu dle § 52 písm. f) zákoníku práce, nárok na odstupné Vám nevznikne, neboť zákoník práce v § 67 tento výpovědní důvod nezohledňuje.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 205 zákoníku práce představuje účast na školení, jiná forma přípravy nebo studium (tedy i doplnění středního vzdělání), v nichž má zaměstnanec získat předpoklady (stanovené právními předpisy) pro řádný výkon sjednané práce, překážku v práci na straně zaměstnance, tzn. že za tuto dobu Vám přísluší náhrada mzdy. Dle § 232/1 písm. a) a c) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout Vám pracovní volno s náhradou mzdy v nezbytně nutném rozsahu k účasti na vyučování a v délce 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání maturitní zkoušky.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL, KUPNÍ SMLOUVY
- Jak se počítají lhůty při odstoupení od kupní smlouvy
- Jak doručit prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy na zboží

Měl bych pár dotazů ohledně odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku ve 14ti dnech. Kdy začíná běžet lhůta? Dnem uzavření smlouvy, dnem převzetí zboží? Dočetl jsem se, že odstoupení od smlouvy je nutné doručit poskytovateli ještě ve lhůtě, a že ho nestačí ve lhůtě pouze odeslat. Co ale v tomto případě znamená doručit? Co když se doručení opozdí vlivem pošty? Je chápáno datem doručení 2.11.2011, kdy byla zásilka poprvé doručována? Nebo 8.11.2011 kdy byla fyzicky vyzvednuta?
Na jakou adresu je nutné doručit odstoupení od smlouvy
- na adresu, kterou pro tento účel uvádí poskytovatel
- na fakturační adresu
- nebo na adresu odkud bylo zboží odesláno ke spotřebiteli ?
Děkuji, Tomáš

ODPOVĚĎ:
Ode dne uzavření (nebylo-li v této lhůtě plněno, prodlužuje se lhůta ze 14 dnů na 1 měsíc).
Odstoupení od smlouvy není procesní úkon, takže nestačí v poslední den lhůty podat na poštu, ale musí být doručeno.
Zavinění pošty byste musel prokázat a pak škodu vymáhat na ní (doporučuji odstoupení podat min. 4 dny před koncem lhůty).
Je vhodné písemné odstoupení od smlouvy poslat doporučeným dopisem (a doplnit to např. mailem). Pokud pošta vyzvala prodejce k převzetí vrácené zásilky, musíte tvrdit, že bylo řádně a včas doručeno sic to může být sporná skutečnost. dle mého názoru stačí, že kupující lhůtu dodržel a prodávající si mohl zásilku převzít včas, to že tak neučinil nemůže jít k tíži kupujícího.
Osobně doručuji zaslat odstoupení od kupní smlouvy mailem a na dvě fyzické adresy, a to buď na adresu, kterou pro tento účel uvádí prodávající a adresu sídla (pokud je to společnost v obchodním rejstříku), pokud adresa sídla nelze zjistit, využiji fakturační adresu. Čistě pouze pro jistotu. Jinak samozřejmě obvykle stačí využít korespondenční adresu, kterou uvádí poskytovatel.


OBČAN-DLUHY
- Lhůta na určení, stanovení insolvenčního správce
PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Vyplacení mzdy Úřadem práce - Zákon o ochraně zaměstnanců
- Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
- Postup vymáhání platu, mzdy u firmy v insolvenčním řízení, konkurzu
- Má přednost věřitel firmy nebo zaměstnanci se mzdami, platy při insolvenčním řízení

Jak mají postupovat zaměstnanci firmy, která podala návrh na zahájení insolvenčního řízení. Návrh byl podán představenstvem firmy, která je v postavení dlužníka, dne 28.6.2011 ke Krajskému soudu v Brně.
Firma byla soudem vyzvána ke složení zálohy ve výši 50.000 Kč na budoucí náklady insolvenčního správce. Tato záloha byla složena cca před měsícem a do dnešního dne nebyl správce jmenován. Je nějaká lhůta do kdy musí být insolvenční správce soudem určen?
Pracovní poměr se zaměstnanci byl ukončen ke dni 31.3.2011, s některými k 30.4.2011. Firma nebyla schopna zaměstnancům uhradit odstupné a část dlužných mezd. Tyto byly uspokojeny Úřadem práce dle Zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Přesto část mzdových nároků zaměstnanců zůstala neuspokojena. Jak mají tito zaměstnanci dále postupovat? Zřejmě musí počkat na jmenování insolvenčního správce, protože do doby než bude jmenován se nemají na koho obrátit? A jakým způsobem se mají zaměstnanci o dlužné mzdové nároky přihlásit po jeho jmenování? Nebo mají podat Přihlášku pohledávky ke Krajskému soudu, tak jako ostatní věřitelé (firmy)?
Poté budou zaměstnanci čekat na zpeněžení majetkové podstaty insolvenčním správcem, až z takto získaných peněz budou postupně jejich mzdy a odstupné doplaceny? Prosím Vás příp. o nějaký odkaz na potřebné formuláře.
Firma má jednoho věřitele, který vlastní pohledávku za majetkovou podstatou = bankovní ústav, který poskytl firmě hypoteční úvěr na výrobní areál. Budou zaměstnanci ve výhodě nebo budou ve stejném postavení jako tato banka? Bance dluží firma několik milionů Kč, takže pokud by zaměstnanci byli ve stejném postavení vůči dlužníkovi jako banka, nemuseli by nakonec dostat vůbec nic. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Insolvenční soud ustanoví insolvenčního správce nejpozději v rozhodnutí o úpadku; přesnější lhůta stanovena není.
Mzdové nároky je možné uspokojit buď dle vámi zmiňovaného zákona, nebo jako pohledávku v rámci insolvenčního řízení. O existenci a výši takové pohledávky musíte informovat insolvenčního správce, takže vyčkejte do jeho ustanovení a následně ho kontaktujte. Stejně tak (nejlépe souběžně) můžete podat přihlášku k pohledávce. Formuláře můžete najít např. na www.insolvencnizakon.cz nebo na portálu ministerstva práce a sociálních věcí, náležitosti v §173 a násl. insolvenčního zákona.
Pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou jsou např. i pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců. Podle §169 insolvenčního zákona se pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

 

PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Vymáhání mzdy a odstupného po bývalém zaměstnavateli (zaniklá s.r.o.)
- Zkrachovaná s.r.o. a vymáhání mzdy, platu, odstupného
OBČAN-EXEKUCE
- Exekuce na bývalého zaměstnavatele který nevyplatil mzdu a odstupné
- Kdo platí náklady exekutora při vymáhání platu, mzdy, odstupného
- Je možná exekuce na základní jmění (kapitál) s.r.o.
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Návrh na výkon soudního rozhodnutí - zkrachovalá s.r.o. dluží mzdu a odstupné
- Může soud požádat s.r.o. o výpis, prohlášení majetku?

Ve stejný den kdy jsem byl propuštěn byla s.r.o. prodána. Nebyla mi zaplacena poslední mzda a odstupné. Soud už proběhl, uznal můj nárok, ovšem ze strany nového jednatele nebyla žádná odezva.
Mám si prý vzít k výkonu tohoto soudního rozhodnutí exekutora, jenže v případě jeho neúspěchu budu muset jeho práci zaplatit já - cca 10 000.-Kč. Předpokládám, že kromě základního jmění nebude mít tato s.r.o. žádný majetek.
Lze vykonat exekuci i na základní jmění? A bývalý jednatel již nenese žádnou zodpovědnost? Děkuji, Eduard

ODPOVĚĎ:
V první řadě je podstatné, kdo byl Vaším zaměstnavatelem, t.j. proti komu jste vedl soudní spor o neuhrazenou mzdu a odstupné. Přestože to z Vašeho dotazu nevyplývá, předpokládám, že Vaším zaměstnavatelem byla s.r.o.
Chcete-li se domoci peněz, na které máte dle Vámi zmiňovaného rozsudku nárok, nabízí se Vám dvě varianty řešení:
1/ Podat k soudu návrh na zahájení exekuce. V tomto případě bude exekuce prováděna podle exekučního řádu soudním exekutorem (který je OSVČ). Výhodou tohoto způsobu řešení je značná flexibilita a rychlost, soudní exekutor sám zjistí veškeré potřebné informace a zvolí nejvhodnější způsob exekuce. Nevýhodou této varianty je Vámi zmiňované riziko, že náklady exekuce ponesete v případě jejího neúspěchu sám.
2/ Soudní výkon rozhodnutí. Můžete se rovněž obrátit na soud s návrhem na soudní výkon rozhodnutí dle občanského soudního řádu. V tomto případě však musíte sám navrhnout způsob provedení takového výkonu, je tedy nutné znát co nejpodrobněji majetkové poměry Vašeho dlužníka, tedy zkrachovalé s.r.o.. V tomto ohledu však můžete požádat soud, aby s.r.o. vyzval k učinění prohlášení o majetku – v tomto případě by byl jednatel s.r.o. povinen dostavit se k soudu a pravdivě zde popsat veškerý majetek s.r.o. (přičemž byste mu mohl klást doplňující dotazy). Poté, co byste se tímto způsobem dozvěděl podrobnosti o majetkové situaci s.r.o., mohl byste svůj návrh doplnit o konkrétní způsob výkonu rozhodnutí (pokud byste se např. dozvěděl, že s.r.o. má na bankovním účtu určitý peněžní obnos, mohl byste navrhnout výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky apod.). V případě soudního výkonu rozhodnutí budete povinen zaplatit soudní poplatek (pokud nesplníte podmínky pro upuštění od jeho úhrady).
Pokud nemáte bližší představu o majetkových poměrech s.r.o., lze Vám v první řadě doporučit nahlédnout do katastru nemovitostí a ověřit, zda např. nemovitost, v níž s.r.o. sídlí, není v jejím vlastnictví. V takovém případě byste mohl navrhnout její soudní prodej.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že základní kapitál (dříve základní jmění) netvoří majetek společnosti, ale jedná se o její „interní dluh“ vůči společníkům, exekuci či soudní výkon rozhodnutí proti základnímu kapitálu tak vést nelze.
Co se týče odpovědnosti bývalého jednatele, jedná se o vztah mezi s.r.o. a tímto jednatelem, na Váš nárok nemá tato skutečnost žádný vliv (zde stále vycházím z předpokladu, že Vaším zaměstnavatelem byla s.r.o.).


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Může opatrovník dítěte zdědit veškerý majetek rodiče při jeho smrti?
- Dědění opatrovníkem dítěte - informace

Moje sestra ovdověla. Má pouze jedno dítě, které žije celý život v ústavu sociální péče. Nyní sestra sepsala závěť, ve které mi odkázala veškerý majetek po její smrti za předpokladu, že budu dělat opatrovnici jejímu synovi (mému synovci). Je prosím tato závěť platná? Nebude v tomto případě dědit ze zákona ústav sociální péče? Děkuji, Erika

ODPOVĚĎ:
Dle toho, co jste o závěti své sestry uvedla, trpí tato závěť dvěma podstatnými vadami:
1/ Syn Vaší sestry je ze zákona tzv. neopomenutelným dědicem, tzn. že na něj v závěti musí být pamatováno (§ 479 Občanského zákoníku). Je-li syn Vaší sestry dosud nezletilý, musí mu být v závěti odkázáno alespoň tolik, kolik činí jeho zákonný dědický podíl (pokud má Vaše sestra jediného syna, činí jeho zákonný podíl 100 %, takže i v závěti mu musí Vaše sestra odkázat veškerý svůj majetek). Je-li syn Vaší sestry již zletilý, musí mu být v závěti odkázáno alespoň tolik, kolik činí polovina jeho zákonného dědického podílu (tedy 50 % majetku Vaší sestry).
2/ V závěti nemohou být uvedeny žádné podmínky, resp. se na jakékoli zde uvedené podmínky hledí jako by v závěti obsaženy nebyly (§478 Občanského zákoníku). Na tomto místě pouze podotýkám, že dle nového Občanského zákoníku (který by měl nabýt účinnosti snad v roce 2013) už bude za určitých okolností možné podmínky v závěti stanovit.
Pokud tedy Vaše sestra chce, abyste po ní dědila, může Vám odkázat polovinu svého majetku (za předpokladu, že je její syn již zletilý).
Pokud by Vaše sestra chtěla vyloučit svého syna z dědění, musela by ho vydědit (§ 469a Občanského zákoníku), což však představuje právní úkon, který musí pro svou platnost splnit přesně dané podmínky anebo může uplatnit tzv. dědickou nezpůsobilost svého syna (§ 469 Občanského zákoníku), která podléhá obdobným pravidlům.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Paranoidní zaměstnankyně podezírá spolurapcovníky - jak postupovat?
- Pracovnice se stihomamem, paranoidní schizofrenií - co dělat?

Naše zaměstnankyně trpí zřejmě duševní poruchou (asi paranoidní poruchou osobnosti) - neustále bezdůvodně obviňuje okolí, že jí všichni berou věci a znemožňují plnění pracovních úkolů. Tato svá obvinění neustále posílá ve formě stížností na nejrůznější instituce. Následné kontroly nikdy nic neprokázaly. I nadřízený orgán při jí vyžádané poslední kontrole konstatoval "nebezpečnou odchylku v chování". Jakým postupem se lze bránit? Z její strany zatím nedošlo k porušení pracovní kázně a pracovních povinností, aby byla možná výpověď a ani jí výpověď dát nechceme. Děkuji, Tamara

ODPOVĚĎ:
V případě soustavného kverulování zaměstnankyně lze situaci z právního hlediska řešit jen velmi obtížně, neboť právní řád samozřejmě počítá primárně s tím, že určitým způsobem narušené mezilidské vztahy (byť by byla příčinou duševní porucha) budou řešeny opět v mezilidské rovině, bez nutnosti autoritativního zásahu „zvenčí“, který začasté není (a ani nemůže být) pro řešení takových situací vybaven.
V první řadě Vám doporučuji pozvat si zaměstnankyni tzv. na kobereček a pokusit se jí její počínání rozmluvit; vhodné by rovněž bylo poukázat na skutečnost že neustálými stížnostmi poškozuje dobré jméno Vašeho podniku, resp. že ostatní zaměstnanci jsou nuceni při prováděných kontrolách zanechat práce, čímž vznikají prodlevy a případná škoda.
Pokud by tato intervence nepřinesla výsledky, můžete své zaměstnankyni doručit písemné napomenutí, v němž můžete zopakovat výše uvedené důvody a zdůraznit, že svým jednáním zaměstnankyně porušuje § 14/1 zákoníku práce, t.j. výkonem svých práv (zde práva si stěžovat) zasahuje bez právního důvodu do práv a oprávněných zájmů jiného účastníka pracovněprávního vztahu, přičemž její počínání je rovněž v rozporu s dobrými mravy. Jako určitou pohrůžku můžete zmínit § 52 písm. g), dle něhož je mimo jiné možné dát zaměstnanci výpověď pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (o splnění této podmínky, přestože výpověď své zaměstnankyni dát nechcete, by se dalo uvažovat).
Svou zaměstnankyni můžete rovněž upozornit na to, že svým počínáním by se mohla dopustit:
1/ Přestupku proti občanskému soužití dle § 49/1 písm. c) přestupkového zákona, dle něhož se přestupku dopustí též ten, kdo jiného nepravdivě obviní z přestupku nebo činí jinému schválnosti, přičemž za tento delikt je možné uložit pokutu do 20.000,- Kč.
2/ Trestného činu křivého obvinění dle § 345/1 trestního zákoníku, dle něhož se trestného činu dopustí ten, kdo jiného lživě obviní z trestného činu, přičemž může být sankcionován trestem odnětí svobody až na dvě léta (není samozřejmě vyloučeno, aby byl trest přísnější dle dalších odstavců § 345 trestního zákoníku).

 

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Spolumajitel hospodaří s činžovním domem a odmítá komunikovat s ostatními vlastníky
- Spoluvlastník činžovního domu odmítá komunikovat s ostatními spolumajitely
- Spolumajitel, spoluvlastník nechce vyplatit zisky z činžovního domu

Vlastním ideální polovinu činžovního domu spolu s mým strýcem (bratr mého dědy). Před 3 lety jsem ji dostala od svých rodičů. Jde o činžovní dům s nájemními byty a nebytovými prostorami, prostory i byty se pronajímají. Strýc s rodinou mají k užívání v domě byt 4+1, já nemohu užívat nic. Jednou za rok dostanu vyrozumění, jaké jsem měla výnosy, náklady a zisk. Zisk nikdy nedostanu, ale musím z něho platit daně. Strýc se mnou nechce nic řešit - nutné opravy, vrácení zisků, nájemníci atd. Snažím se již rok o schůzku, ale stále se vymlouvá, že je nemocný a nemůže se sejít. O doporučených dopisech tvrdí, že je nedostal.
Jak mám dále postupovat a jak strýci doručit nutné dokumenty tak, aby nemohl tvrdit, že je nedostal, případně aby nemohl tvrdit, že v dopise bylo něco úplně jiného. Děkuji, Žaneta

ODPOVĚĎ:
Výše podílu (ve vašem případě polovina) vyjadřuje práva a povinnosti ze spoluvlastnictví. Z toho vyplývá právo např. na polovinu výnosů nebo povinnost nést polovinu nákladů na nemovitost.
Spoluvlastník má pak právo na náhradu za to, že neužívá společnou věc v rozsahu jeho spoluvlastnického podílu. Není-li vám zajištěno užívání věci podle spoluvlastnického podílu, máte nárok na poskytnutí tomu odpovídající náhrady. Pokud totiž spoluvlastník užívá společnou věc nad rozsah svého spoluvlastnického podílu, vzniká mu tím bezdůvodné obohacení, které je povinen vydat (v peněžní formě). Tento nárok pak lze vymáhat u soudu.
Pokud by vám navíc nebylo umožněno vstupovat na nemovitost, můžete (analogicky) využít vlastnické žaloby (zejména žalobu negatorní - ochrana proti neoprávněnému rušení).
Pokud byste si sama nevěděla rady, můžete navštívit advokáta a poradit se s ním o průběhu nebo se nechat i zastupovat.


RODINA-ALIMENTY
- Vyživovací povinnost manželů - informace
- Výpočet výživného na manželku, manžela - informace, faktory
- Výživné na manžela, manželku a rozpor s dobrými mravy

S manželem nežijeme ve společné domácnosti. Já žiju v Brně, manžel v Jičíně. Děti nemáme, nemáme ani žádné půjčky ani úvěry, nic. Já jsem žena v domácnosti a nemám žádné zaměstnání, nikdy jsem nepracovala, nejsem evidovaná na úřadu práce, nepobírám žádné dávky od státu. Přes tyto skutečnosti platím kromě pokoje, kde momentálně sama bydlím, i nájemné a inkaso spojené s bytem kde bydlí můj manžel. Občas mu dám i nějaké peníze na léky. Nyní podal manžel žalobu na určení výživného manžela na soud a chce abych mu platila 5000 měsíčně. On na společnou domácnost nepřispívá, platí si jenom jídlo. Mě neplatí ani korunu. Má na to výživné nárok? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Dle § 91/1 zákona o rodině mají manželé vzájemnou vyživovací povinnost, přičemž pokud některý z nich tuto povinnost neplní, může být určena soudem
Než však soud rozhodne o povinnosti platit výživné mezi manžely, zkoumá zevrubně jakou hmotnou i kulturní úroveň oba manželé mají a jakým způsobem je uspokojována, jaké jsou jejich objektivní životní potřeby, jaké jsou jejich příjmy a výdaje apod. Soud je rovněž povinen zohlednit, jakým způsobem se který manžel podílí na chodu společné domácnosti, ve Vašem případě může soud rovněž zkoumat který z manželů zapříčinil rozchod apod.
Lze Vám tedy doporučit uvést před soudem veškeré rozhodné skutečnosti – zejména co se týče Vašich majetkových a příjmových poměrů, Vašeho sponzorování manželova bydlení a nákupu léků apod. Dále můžete zmínit vše co je Vám známo o majetkových a příjmových poměrech manžela a zejména zdůraznit své přesvědčení, že jeho požadavek je v hrubém rozporu s dobrými mravy.
Lze uzavřít, že přestože Váš manžel teoreticky na výživné nárok má, nebude mu soudem přiznáno z důvodu rozporu jeho požadavku s dobrými mravy dle § 96/2 zákoOBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL, KUPNÍ SMLOUVY
- V jakém jazyku musí být manuály u měřicích přístrojů
- Musí mít zboží dodávané ze Slovenska, Slovenské republiky český manuál?

V jakém jazyce musí být dodávány manuály k měřícím přístrojům v České a Slovenské republice? Pro naše servisní oddělení v pražské a bratislavské pobočce jsme si objednali měřící přístroje a měli jsme zato, že obdržíme manuály v příslušném jazyce. Dostali jsme tuto odpověď: Na Slovensku je zákonná povinnost dodávat s přístrojem manuál v SK / CZ.
V CZ tato norma neplatí, pokud se obchoduje dle obchodního zákoníku. Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
Řídí-li se právní vztah českým Obchodním zákoníkem, t.j. jsou-li smluvními stranami podnikatelé (což ve Vašem případě předpokládám), není povinnost dodat ke zboží návod k použití v českém jazyce zákonem skutečně předepsána a prodávající tak může dodat manuál v jakémkoli jiném jazyce. Tato povinnost je dána pouze v právních vztazích spotřebitelských, což však není Váš případ.
S ohledem na výše uvedené je proto v obchodních vztazích obvyklé sjednat povinnost prodávajícího k dodání českého návodu k použití již v kupní smlouvě.
Co se týče právní úpravy jazykových verzí dodávaných manuálů dle slovenského právního řádu, ve slovenském Obchodním zákoníku jsem zakotvení této povinnosti nenašel. Je proto pravděpodobné, že tato povinnost je prodávajícímu stanovena v jiném právním předpise, jehož znění však nejsem bez znalosti slovenského právního řádu schopen dohledat. S ohledem na to, že ve Vašem dotazu zmiňovaná odpověď byla co do české právní úpravy pravdivá, lze se dle mého názoru spolehnout i na pravdivost odpovědi, týkající se slovenské právní úpravy.


OBČAN-BYDLENÍ
- Zápach od sousedů chovajících kočky v domě SVJ
- Jak se bránit smradu z koček od sousedů v domě SVJ
- Na koho se obrátit při zápachu ze zvířat od sousedů
- Může soud sousedům zakázat chov zvířat (psů, koček)?

Máme dům ve společném vlasnictví bytových jednotek. Jedna rodina v bytě chová kočky. Jejich zápach obtěžuje všechny ostatní sousedy. Majitelé koček (vlastníci bytu) zápach necítí a všechny nás mají za nepřátele zvířat. Domluva s nimi není možná. Když jsme se obrátili na úřady, tak přišli jen zjistit, zda nejsou kočky týrané. To nejsou a tak zase odešli. Tato situace trvá již několik let a zhoršila se, protože si pořídili nové dveře. Jsou sice bezpečnostní, ale zápach jde přes ně ještě víc, než přes staré dveře. Sousedé nad a pod nimi nemohou ani pořádně větrat. Dá se s tím něco dělat? Odkaz na občanský zákoník na ně neplatí. Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se jedná o typický příklad tzv. sousedských sporů dle § 127/1 Občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení nesmí vlastník věci mimo jiné nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat své sousedy pachem. Dle Vašeho popisu došlo zcela zjevně k překročení zákonného limitu a zápach koček obtěžuje sousedy v míře, která je nepřiměřená.
Není-li dohoda s problematickými sousedy možná, nezbývá než se obrátit na soud s žalobou. Bylo by vhodné, aby tuto žalobu podalo současně co nejvíce sousedů (všichni mohou samozřejmě figurovat jako žalobci v téže žalobě). V žalobě vyličte všechny rozhodné skutečnosti, popište poměry v domě, zmiňte své pokusy o vyřešení situace (i kontaktování úřadů) a přiložte maximum důkazů (ve Vašem případě se bude jednat patrně především o svědecké výpovědi). V žalobě se domáhejte vynesení rozsudku, kterým soud zakáže sousedům chov koček, popř. jim přikáže omezení jejich počtu.
V případě, že budete úspěšní a sousedé nebudou rozsudek respektovat, můžete se obrátit na soud s návrhem na soudní výkon rozhodnutí.


OBČAN-DLUHY
- Musí vypůjčitel předat dlužníkovi půjčku v den podpisu smlouvy?
- Co znamená, co je to reálný kontrakt u smlouvy o půjčce
- Je platná ústní smlouva o půjčce peněz nebo musí být vždy písemná?
- Rozdíl mezi civilní (občanskou) a bankovní půjčkou

Půjčil jsem jedné osobě částku 200.000,- Kč a to na 2x nejprve 50 a pak 150.000,- Kč a však smlouva o půjčce byla podepsána až při předání druhé částky, nyní okresní soud naznal že je smlouva neplatná neboť nedošlo k předání peněz půjčky v den podpisu písemné smlouvy a tudiž odkazuje na ústní dohodu. Tímto jsem přišel i o stanovenou smluvní pokutu která jinak ve smlouvě byla stanovena.
Dle mě soud nepostupoval správně , nyní jsem se odvolal ke KS a čekám jak věc dopadne. Přitom zmíněná smlouva byla řádně podepsána a soud uznal i podpis žalovaného za pravý, vše je v pořádku, jen to předání peněz.
Vždyť ani v bance kdy podepíši smlouvu , se peníze nedávají současně při podpisu. Děkuji, Viktor

ODPOVĚĎ:
Zdržím se komentáře rozsudku okresního soudu, neboť jakékoli hodnocení bez současné znalosti jeho textu (či ještě lépe znalosti celého spisu) je prakticky nemožné.
Pokud však veškerá argumentace okresního soudu spočívala v tvrzení neplatnosti smlouvy o půjčce z důvodu nepředání předmětu půjčky v den podpisu smlouvy, je správnost stanoviska okresního soudu poměrně diskutabilní. Z toho důvodu si myslím, že odvolání ke krajskému soudu bylo správným krokem.
V souvislosti se smlouvou o půjčce (dle § 657 Občanského zákoníku) a předáním předmětu půjčky (zde peněz) je vhodné vědět, že smlouva o půjčce náleží do kategorie tzv. reálných kontraktů, tzn. že ke vzniku závazného právního vztahu (jehož předmětem jsou vzájemná práva a povinnosti) mezi smluvními stranami dochází již uzavřením smlouvy, avšak k tomu aby došlo ke vzniku právního vztahu z půjčky, musí dojít rovněž k reálnému předání předmětu půjčky (tedy peněz). Ke vzniku právního vztahu z půjčky (a tedy ke vzniku oprávnění věřitele na vrácení půjčky) je tak zapotřebí dvou právních úkonů – uzavření smlouvy a předání peněz (ať už fyzicky či bezhotovostním převodem).
Z výše uvedeného však dle mého názoru není možné v žádném případě vyvodit, že smlouva o půjčce, při jejímž uzavření nedošlo zároveň k předání peněz, je neplatná, resp. Občanský zákoník toto pravidlo neobsahuje (jednalo by se zároveň o normu dosti nepraktickou).
Současně je vhodné vědět, že smlouva o půjčce nemusí být uzavřena v písemné podobě. Zněla-li ve Vašem případě posléze uzavřená písemná smlouva na částku 200.000,- Kč, přičemž část půjčených finančních prostředků ve výši 50.000,- Kč byla dlužníkovi předána již dříve, bylo by tuto situaci možné vykládat tak, že při předání částky 50.000,- Kč došlo k uzavření ústní smlouvy o půjčce, přičemž následná písemná smlouva o půjčce představovala nejen „novou“ smlouvu o půjčce (co se týče zbývajících 150.000,- Kč), ale zároveň změnu původní ústní smlouvy. Tato změna pak měla za následek spojení obou smluv do jediného závazku (s jediným předmětem půjčky) a z toho vyplývající povinnost dlužníka vrátit půjčku v celé výši a to za podmínek později uzavřené písemné smlouvy o půjčce (tedy i za použití zde sjednaných ustanovení o smluvních sankcích). Musím však zopakovat, že bez hlubší znalosti skutkového děje se jedná spíše o domněnky (či dokonce spekulace).
Na závěr si pouze dovolím vyvrátit Vaše srovnání půjčování peněžních prostředků dle Občanského zákoníku a půjčování peněžních prostředků bankami. V případě bank se obvykle jedná o úvěrovou smlouvu (dle § 497 Obchodního zákoníku), jejímž předmětem je závazek banky poskytnout klientovi za předem stanovených podmínek a pouze na jeho výzvu sjednanou finanční částku (k reálnému předání peněz zde tedy dojít ani nemusí).


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění po pěstounovi, pěstounech - infromace
- Kdy dědí pěstounské dítě po pěstounovi

Jsem sirotek a druhá žena od dědečka mě má v pěstounské péči. V případě jejího umrtí bych dědil i já podíl na jejím majetku nebo jen její dvě dcery?
Druhá žena od dědečka má dceru z prvního manželství, dědeček měl otce s jinou ženou, a dědeček s jeho druhou ženou měl další dceru, dědeček již nežije. Děkuji, Ivoš

ODPOVĚĎ:
Jste ze zákona neopomenutelným dědicem v případě vypořádání dědictví po Vaší matce a otci. Pokud jde o nárok na dědictví od manželky dědečka, ze zákona jsou dědici její dcery,pokud již dědeček nežije. Pokud by ale manželka dědečka pořídila závěť, kde Vám výslovně odkáže majetek, můžete být povolaným dědicem. Dcerám se ale musí dostat alespoň takového majetku, jakého by se jim dostalo, kdyby dědily dle zákona.


OBČAN-EXEKUCE
- Jak zrušit exekuovanému trvalý pobyt když v bytě bydlí?
- Jak změnit trvalé bydliště osobě s exekucí když se v bytě zdržuje

Radila jste mi, že mám urgentně odhlásit otce z trvalého bydliště (má dluhy, hrozí exekuce na náš majetek), ale ono to nejde jen tak, na úřadu mi tvrdili, že potřebuji dva svědky, kteří potvrdí, že se tam nezdržuje. Nikoho takovýho ale asi neseženu, protože je v místě bydliště každý den vidět a nikomu se nebude chtít na úřadu lhát. Jak mám postupovat? Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ:
Domnívala jsem se, že u Vás otec nebydlí (ve Vašem původním dotazu to nebylo jasně uvedeno).
Takže buď se otec v místě bydliště nezdržuje, nemá tam své věci a exekuci tam provádět tedy nelze a odhlášení by pak nebyl problém (2 svědci jsou minimum jaké úřad většinou vyžaduje); a nebo se tam otec zdržuje a své věci tam má a odhlášení provést nepůjde (a z toho důvodu je exekuce v podstatě oprávněná).
Pokud u Vás otec bydlí, tak doporučuji, aby se odstěhoval, třeba i do nájmu, což je jediný způsob jak zajistit, aby se nevyskytoval v okolí apod.
Pokud u Vás bydlí a zůstane tomu tak, pak se připravte na to, že budete muset exekutorovi prokazovat, které věci jsou Vaše a které nikoliv, podávat návrhy na vyškrtnutí ze soupisu, vylučovací žaloby apod.
S jeho dluhy mu můžete také finančně vypomoci a odvrátit tak ohrožení Vašeho majetku (což u řady dlužníků víceméně bohužel nemá význam).


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Je možné se odvolat proti rozhodnutí odvolacího soudu
- Dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu - výživné, alimenty
- Dovolání k nejvyššímu soudu ve věci rodinného práva

Okresní soud rozhodl ve věci o výživném a styku s dítětem. Otec podal včasné odvolání. Kraský soud věc projednal s tím, že proti jeho rozsudku již není odvolání. Jaký je další postup, pokud nejsem spokojena s výrokem krajského soudu?
Bohužel nemám možnost naskenovat dokumenty. Ale pokusím se znovu věc popsat.
Proběhlo řízení u soud 1.stupně o úpravě výživného a styku otce s dítětem. Tento soud (okresní) rozhodl a otec si proti tomuto rozsudku podal odvolání (včasné). Toto odvolání řešil již krajský soud, který dnes rozhodl otci vyhovět v plné míře a zrušit tak rozhodnutí soudu 1. stupně. Proti tomuto rozsudku se nemohu odvolat. Jaké mám prostředky jiné, kterými se mohu domáhat změny, když nesouhlsím s rozhodnutím krajského soudu? Děkuji, Karolína

ODPOVĚĎ:
Proti rozsudku soudu II. stupně se nelze odvolat nikdy. Proti tomuto rozhodnutí lze podat pouze dovolání, a to jen z nejzásadnějších důvodů - ve věcech upravených zákonem o rodině pouze do rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti (§ 237 odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu).
Obecně řečeno, další možnost jak zvrátit rozhodnutí pro Vás pravděpodobně neexistuje, pokud se nejedná o věc rodičovské odpovědnosti (a to její zbavení či omezení).


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Je možné vymáhat dlužné výživné po rodičích dospělého dlužníka?
- Vymáhání dluhu na výživném po rodiči, rodičích zletilého dlužníka?
- Může matka dítěte požadovat výživné po rodiči, rodičích otce dítěte?
- Může matka dítěte požadovat výživné po prarodičích otce dítěte?
- Může matka dítěte požadovat výživné babičce, dědečkovi otce dítěte?

Ráda bych věděla, zda je pravda, že když moje dcera neplatí výživné na svého syna, můžou začít vymáhat výživné na mě (tedy na babičce). Pokud je to možné, můžete mi poradit, co je možné udělat v tom, abych za dluhy své dcery neručila, jak je možné to písemně ošetřit (nebo to možné není?). Vím, že mě by bylo výživné předepsáno v jiné částce, ale já přesto nemůžu přeci platit něco za svojí dospělou dceru. Ona již služí cca 20.000,-. Zatím na ní bývalý manžel nepodal trestné oznámení, ale hrozí mi, že to bude vymáhat na mě. Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz bude stručná: Bývalý manžel Vaší dcery nemůže v žádném případě vymáhat dlužné výživné na Vás. Pokud Vaše dcera neplatí na svého syna stanovené výživné, jedná se (zjednodušeně řečeno) pouze o její problém. Žádný právní předpis nestanoví jakékoli ručení rodičů za závazky jejich dospělých potomků. Jakéhokoli vymáhání ze strany svého bývalého zetě se tedy nemusíte obávat.
Je však pravdou (a ve svém dotazu to i sama zmiňujete), že Váš bývalý zeť se může domáhat stanovení výživného na svého syna i po Vás (typicky právě v případě, že některý z rodičů stanovené výživné neplatí). V tomto případě by však bylo nutné se na výši výživného dohodnout (nejlépe písemně), popř. nechat o této otázce rozhodnout soud.


OBČAN-DLUHY
- Exekuční vymáhání dluhu za mobilní služby společností Vodafone
- Musí věřitel povinně zaslat dlužníkovi upomínku, výzvu k úhradě dluhu?
OBČAN-EXEKUCE
- Je exekutor povinen přistoupit na splátkový kalendář?

26.10.2011 mi příšla výzva k dobrovolnému placení mé budoucí exekuce. Exekuce už nabyla právní moci v r.2009 a já jsem do data 26.10.2011 neobdržel žádné výzvy či upomínky ani od společnosti Vodafone u které jsem měl smlouvu v roce 2007 a ani od jejích právního zástupce. Usnesení je podané na příjmeni, které jsem začal používát až po svatbě (2010). V období kdy jsem používal služby společnosti Vodafone, kterou jsem údajně poškodil. Měl jsem uzavřenou smlouvu na příjmení za svobodna a adresa byla na bydlíště bývalé přítelkyně. Jak se mohu bránit? Můžu žádat o zpětné kopie výzev a upomínek, které mi nikdy nebyly doručeny? Nastoupil jsem do práce až 10/2011. Telefonicky i písemně jsem požádal exekuční úřad o splátkový kalendář, zamítnuto. Na dopis neodpověděli. Jak se mohu bránit? Mohu požádat soud o přidělení právního zástupce zdarma? Děkují, Viktor

ODPOVĚĎ:
Obvyklou praxí je, že věřitelé zasílají upomínky a výzvy k zaplacení, avšak o jejich povinnost se nejedná. Navíc zřejmě nejste schopen prokázat, že na adresu, která je uvedena u společnosti jako doručovací, skutečně žádné výzvy doručeny nebyly (nemusí se doručovat do vlastních rukou, postačí vhození do schránky). Proto společnost není povinna zasílat kopie případné korespondence.
Stejně tak exekuční úřad nemusí přijmout vaši žádost o vystavení splátkového kalendáře.
Úpravu právní pomoci v občanskoprávním řízení obsahuje §30 obč. soudního řádu. Dále můžete využít bezplatného právního poradenství zajišťovaného Českou advokátní komorou. Více na jejich stránkách.
Doporučuji však uhradit dluh co nejrychleji, aby zbytečně nenarůstal.


OBČAN-SJM
- Kdo hradí náklady bytu v SJM když v něm žije jen jeden z manželů
- Jeden z manželů žije v bytě SJM - kdo hradí náklady na domácnost?
- Kdo platí náklady na údržbu SJM v době od zániku SJM do vypořádání
- Kdo platí poplatky týkající se SJM od zániku SJM do vypořádání

Kdo hradí náklady bydlení v bytě v SJM. Bývalá manželka odešla z bytu před šesti lety, rozvedeni jsme teprve 4 měsíce. Tvrdí, že co si spotřebovávám, sám si užívám, tedy mi není nic dlužna. Jsou zde ale poplatky jako daň z nemovitosti, elektřina, plyn či stálé popllatky do fondu oprav, telefon, rozhlas, domovní odpad, atd. Vše platím sám a domnívám se, že by měla přispívat na spopl. nemovitost, když požaduje vypořádání. Mohu toto právo uplatňovat při jednání o SJM? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Směrodatná je právní úprava občanského zákoníku. Majetek, který tvoří SJM, užívají a udržují oba manželé společně. Manželé by se měli dohodnout, jak budou věc užívat.
Neplatí však, že pokud některé věci ze SJM má užívat a udržovat jen jeden z nich (ten, kterému tato věc převážně slouží), je to jen on, koho stíhá povinnosti hradit náklady. SJM pak zaniká zánikem manželství (rozvodem).
Proto tedy máte nárok na náhradu poloviny nákladů, které vám vznikly za trvání manželství, pokud jste si nedohodli jinak. To samé platí i o nákladech po rozvodu, protože právní vztahy vzniklé v době mezi zánikem SJM a jeho vypořádáním se posuzují podle předpisů o SJM.
Doporučuji však provést co nejrychleji vypořádání. V jeho rámci je každý z manželů oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek. Naproti tomu je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek.


OBČAN-DLUHY
- Klient neuhradil finančnímu poradci odhad nemovitosti

V souvislosti se zajišťováním úvěru jsem po ústní dohodě s klientem, zařídil a zaplatil (6.000,- Kč) odhad jeho nemovitosti. Klient však neplnil podmínky pro poskytnutí úvěru (po dobu min.3 měsíců po sobě řádně hradit splátky předešlého úvěru), proto mu úvěr nebyl poskytnut. Po cca 9 měsících handrkování jsem na klienta nedávno podal trestní oznámení s podezřením na podvod. Vyšetřovatel PČR mne kontaktoval za účelem sjednání termínu výslechu a současně s tím mi do telefonu sdělil, že toto jednání nelze posuzovat jako podvodné a doporučil mi, abych vše řešil jako občansko-právní spor formou žaloby. Schůzku s vyšetřovatelem mám dne 28.11.2011. Na základě vyjádření vyšetřovatele se dá očekávat jeho postoj k této záležitosti.
Je názor vyšetřovatele je správný, či zda byl správný můj postup v souvislosti s podáním trestního oznámení. Jsem si vědom, že jsem mohl rovnou dluh vymáhat podáním žaloby.
Děkuji, Timur

ODPOVĚĎ:
Nejsem zcela obeznámena s vaší situací, avšak lze doufat, že vyšetřovací orgány vzaly v úvahu všechny rozhodné skutečnosti a dle nich popsané jednání nenaplňuje znaky trestného činu.
Můžete svůj nárok uplatňovat i v občanskoprávním řízení. Zde však jako žalobce musíte prokázat vznik škody, protože na vás leží důkazní břemeno sporu. Pokud byla uzavřena pouze ústní dohoda, lze předpokládat, že byste takovou povinnost nesplnil.
Příště uzavírejte veškeré závazky v písemné podobě.OBČAN-DLUHY
- Rozsah ručení jednatele při dluhu u leasingové společnosti
- Odpovědnost jednatele společnosti za dluhy vůči třetím osobám

V jakém rozsahu zodpovídám za placení případných požadavků ze strany leasingové společnosti na pohledávky z úroků a smluvních pokut v době mého působení ve firmě do 1.3.2010 a v době platnosti nového splátkového kalendáře (od 1.4.2010 do 1.5.2012), který jsem již nepodepsal. Dne 8. 4. 2009 jsem jako jednatel společnosti podepsal se spolumajitelem u leasingové společnosti, ručitelský závazek ve vztahu k uzavírané „Smlouvě o cesi leasingové smlouvy“ (v té době jsem vykonával funkci jednatele a podpis Prohlášení ručitele byl vázán na výkon této funkce. V měsíci srpnu 2009 jsem ze zdravotních důvodů rezignoval na funkci jednatele společnosti a převedl svůj obchodní podíl na společníka. Moji žádosti o zrušení nebo převedení mého ručitelského závazku na společníka nebylo leasingovou společností vyhověno.„Splátkový kalendář“,končil k termínu 1.3.2010. Vzhledem k tomu, že splátka č. 34.
k 1. 3. 2010 činila 395.869 Kč., se vlastník firmy dohodl s LS na úpravě splátkového kalendáře s prodloužením termínu splátek. Jednání o novém splátkovém kalendáři jsem se již nezůčastnil. Děkuji, Hanuš

ODPOVĚĎ:
Jednatel společnosti, pokud řádné plní své zákonné povinnosti, za závazky společnosti sám vůbec neručí, odpovídá totiž společnost. Opačná situace však nastane, pokud jednatel poruší zákonnou povinnost.
Bližší informace by také mohla poskytnout smlouva o výkonu funkce.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Dávky v pracovní neschopnosti při výpovědi z organizančích důvodů
PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Výpověď z organizačních důvodů (nadbytečnost) u zaměstnance v odborovech
- Ukončení pracovního poměru u zaměstnance v odborech - informace
- Vliv pracovní neschopnosti ve výpovědní lhůtě, výpověď pro nadbytečnost
- Výpověď z organizačních důvodů a pracovní neschopnost
- Rozvázání pracovní neschopnosti u zaměstnance v odborech

Běží mi výpovědní lhůta (výpověď daná zaměstnavatelem pro nadbytečnost). Dle zaměstnavatele, který považuje výpověď za platnou, by mi měl skončit pracovní poměr 30.11. 2011. Od 16.11. 2011 jsem v pracovní neschopnosti. Ve výpovědi mám mimo jiné uvedeno: místo výkonu práce Vám určujeme v místě trvalého bydliště. Jak to bude s dávkami po dobu pracovní neschopnosti prvních 21 dní (náhrada mzdy) a co uvede zaměstnavatel do kolonky Naposledy pracoval ... a odpracoval..., jestliže jsem donucena být doma a nebyl mi umožněn přístup do zaměstnání? Budou dny kdy jsem byla doma a měla jsem to určeno takto ve výpovědi proplaceny?
Druhá část otázky se týká projednání výpovědi s odbory. V ZP § 61 jsem se dočetla, že výpověď je zaměstnavatel povinen projednat předem s odborovou organizací. Co v praxi znamená předem - je to ještě před zamýšlenými organizačními změnami?
Jde-li o člena odborové organizace (můj případ), je zaměstnavatel povinen požádat odbory o předchozí souhlas - jedná se tedy o souhlas ještě dříve než dojde k organizačním změnám a k zamýšlené výpovědi ze strany zaměstnavatele? Děkuji, Stanislava

ODPOVĚĎ:
Je-li vám dána výpověď ze strany zaměstnavatele a následně nastoupíte pracovní neschopnost, tak pracovní poměr neskočí dříve, než tato pracovní neschopnost. Pracovní poměr skončí uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení PN (pokud neprohlásíte, že na prodloužení netrváte).

Dávky po dobu pracovní neschopnosti se budou řídit ustanovením §192 zák. práce. Po dobu prvních 21 kalendářních dnů zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy podle zák. práce; od 22. kal. dne se vyplácí nemocenská.
Zaměstnavatel by vám měl započíst i dny, kdy jste vykonávala práci v místě trvalého bydliště, protože tak sám určil ve výpovědi. Posledním dnem by tak měl být den před nástupem na pracovní neschopnost.

Ve vašem případě je třeba předchozího souhlasu. Tento by měl být udělen před podáním výpovědi (nejpozději v tento okamžik, ne už před zamýšlenými organizačními změnami), jelikož se jedná o obecné ustanovení, které se dotýká (všech) výpovědí i okamžitých rozvázáních pracovního poměru. Bez takového předchozího souhlasu je rozvázání neplatné. Výpověď se může dát v době 2 měsíců od udělení souhlasu. Za předchozí souhlas se považuje též případ, jestliže odborová organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy o něj zaměstnavatel požádal.

 

OBČAN-DLUHY
- Lhůta na promlčení dluhu u smlouvy o půjčce
- Kdy se promlčuje pohledávka u smlouvy o půjčce?
- Běží promlčecí lhůta u dluhu i během exekuce?
- Je možné vymáhat pohledávku na dlužníkovi v zahraničí?
- Co je to přímá vykonavatelnost u smlouvy o půjčce?
- Vliv návrhu na exekuci na promlčecí lhůtu u dluhu
- Co znamená stavění promlčecí doby u dluhu, pohledávky
- Vymáhání dluhu po dlužníkovi v zahraničí - informace
OBČAN-EXEKUCE
- Vymáhání dluhu v zrahraničí pomocí Institutu evropského exekučního titulu
- Exekuce na dlužníka v zahraničí, evropský platební rozkaz - informace

Půjčil jsem dlužnici větší obnos peněz, mám notářsky ověřenou přímou vykonavatelnost. Dlužnice se ovšem zapírá. Zkoušel jsem vymahače, prý je v zahraničí. Podal jsem na podzim trestní oznámení, a dostal informaci, že budu předvolán k výslechu, že "toho" má dlužnice víc. Jaké jsou možné promlčecí lhůty? A má smysl nebo vliv na promlčení, když předám pohledávku exekutorovi? Je možné se domáhat pohledávky v zahraničí? Prý je v EU a podniká, ale na žádné výzvy mi nereaguje. Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím pracovně do tří částí:
1/ Promlčecí doba:
Pokud jste s dlužnicí uzavřel smlouvu o půjčce dle § 657 Občanského zákoníku (což předpokládám), uplatní se běžná promlčecí doba, tj. 3 roky (§ 101 Občanského zákoníku). V této souvislosti je důležité, jakým způsobem bylo ve smlouvě ošetřeno splácení dluhu. Pokud byla dlužnice povinna vrátit půjčku najednou, běží promlčecí lhůta ode dne následujícího po její splatnosti, pokud byla dlužnice povinna vrátit půjčku ve splátkách, počíná běžet promlčecí lhůta (rovněž tříletá) jednotlivých splátek ode dne následujícího po jejich splatnosti (§ 103 Občanského zákoníku).
Pokud dlužnice svůj závazek v notářském zápisu se svolením k vykonatelnosti (či přímo ve smlouvě o půjčce) tzv. uznala (tj. co do důvodu i výše dle § 558 Občanského zákoníku), prodlužuje se od data tohoto uznání promlčecí doba na 10 let (§ 110/1 Občanského zákoníku).
2/ Vliv exekuce na promlčecí dobu:
Pokud se rozhodnete podat návrh na zahájení soudního výkonu rozhodnutí či návrh na nařízení exekuce, dojde dle § 112 Občanského zákoníku k tzv. stavění promlčecí doby, tzn. že od tohoto okamžiku přestane promlčecí doba plynout. Její běh se obnoví až po pravomocném skončení soudního výkonu rozhodnutí či exekučního řízení (uplyne-li před nařízením exekuce z promlčecí doby např. 1 rok, budou po skončení exekuce z této lhůty zbývat již jen 2 roky – to samozřejmě pouze za předpokladu, že exekucí nedojde k úplnému uspokojení Vaší pohledávky).
3/ Vymáhání pohledávky (dluhu) na dlužníkovi v zahraničí:
V této souvislosti je důležité, zda dlužnice vlastní nějaký majetek v ČR (např. nemovitost). V takovém případě by bylo možné vést exekuční postih proti tomuto majetku. Pokud tomu tak není, můžete na dlužnici vymáhat svou pohledávku i na území EU a to za pomoci institutu evropského exekučního titulu pro nesporné nároky či můžete zahájit řízení o evropském platebním rozkazu. Je však důležité vědět, kde se dlužnice zdržuje. V této souvislosti Vám lze doporučit poradit se s exekutorem či advokátem.

 

RODINA-SJM A ROZVOD
- Manžel slíbil splácet dluhy po rozvodu, ztratil se, je nezvěstný
- Bývalý manžel nesplácel dluhy z minulého manželství, platební rozkaz na novou manželku
- Konsolidace dluhů manžela z doby před manželstvím a splácení novou manželkou
- Je možné uzavřít ústně dohodu o vypořádání společného jmění manželů SJM?
- Platí ústní dohoda o vypořádání společného jmění manželů SJM nebo ne?
RODINA-SJM A ROZVOD
RODINA-VÝŽIVNÉ
- Nezvěstný bývalý manžel neplatí výživné a dluhy z manželství
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Bezplatné přidělení právníka, advokáta osobě v hmotné nouzi
- Hmotná, finanční nouze a přidělení právníka, advokáta zdarma soudem
- Bezplatná konzultace s advokátem - Česká advokátní komora
RODINA-VÝŽIVNÉ
- Neznámá adresa otce neplatícího výživné, alimenty a žaloba k soudu

V roce 2005 jsem se vdala, narozen syn, následně rozvod. Manžel nechtěl řešit majetek právní cestou a tak jsme se domluvili, že já se budu starat o syna a on bude splácet dluhy (většina dluhů byla kvůli umoření jeho dluhů z předchozího manželství). Některé dluhy jsem splatila já, zbytek měl řešit on. Jenže po soudu ohledně výživného manžel podal výpověď z práce, nechal si zrušit trvalé bydliště a v místě kde bydlel u své přítelkyně se údajně nezdržuje. Jsme rozvedeni téměř cca 3 roky, již 1,5 roku je exmanžel nezvěstný. Je bývalý policista, ví jak se zbavit dluhů. Přišel mi platební rozkaz na 70 tisíc - exmanžel neplatí dluh u spořitelny. Neplatí ani výživné na syna - dluží 32.000 Kč. Jsem vedena na ÚP, ale v brzké době mě čeká nástup do práce, syna vychovávám sama, veškeré náklady hradím já sama. Od ČSSZ pobírám dávky pomoci v hmotné nouzi. Tudíž nemám prostředky abych dluh zaplatila. Jelikož nemám nikde na papíře, naši dohodu o rozdělení majetku, je nějaká šance že by dluh přiřkli pouze jemu? Obávám se exekuce. Jediná možnost kde je zmínka o naší dohodě je protokol od soudu ohledně výživného, kde bylo toto zmiňováno. Nemám peníze ani na právníka. Děkuji, Izabela

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, kdy Vám byl platební rozkaz doručen. Pokud platební rozkaz směřuje k vymožení dluhu, který si do manželství přinesl Váš bývalý manžel, jedná se pouze o jeho výhradní dluh a Vy nejste povinna jej splácet. V této souvislosti je proto nutné podat okamžitě proti platebnímu rozkazu tzv. odpor (je možné jej podat do 15 dnů od doručení platebního rozkazu). V odporu namítejte, že se nejedná o dluh, který by byl součástí společného jmění manželů, neboť vznikl Vašemu bývalému manželovi ještě před uzavřením manželství. Po podání odporu (bude-li podán včasně) soud platební rozkaz zruší a nařídí standardní soudní řízení.
Nemáte-li finanční prostředky na zastoupení advokátem, můžete se na soudu domáhat bezplatného zastoupení advokátem (popř. zastoupení za sníženou úhradu). Dle § 30/1 občanského soudního řádu je takové zastoupení možné, pokud účastník, který o takové zastoupení žádá, splňuje podmínky pro osvobození od soudního poplatku, t.j. odůvodňují-li to (zejména majetkové) poměry účastníka. Pokud tedy soudu prokážete, že nemáte finanční prostředky na advokáta a že se bez jeho pomoci v soudním řízení neobejdete, může Vám být bezplatně přidělen.
Pokud byste chtěla pouze bezplatnou konzultaci svého problému s advokátem, můžete se obrátit na Českou advokátní komoru, která v každém kraji organizuje pravidelné poskytování bezplatných schůzek s advokáty, více zde:
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617
Pokud však platební rozkaz směřuje k vymožení dluhu, který vznikl za trvání manželství, jste s největší pravděpodobností povinna tento dluh uhradit. Můžete v této souvislosti kontaktovat věřitele (banku) a domluvit se s ním na vystavení splátkového kalendáře (pokud v budoucnu nastoupíte do práce, mohla by banka na tento návrh přistoupit).
Je velmi důležité, zda byla smlouva s bankou podepsána pouze Vaším bývalým manželem či zda jste smlouvu podepisovala i Vy. Pokud by smlouvu podepisoval pouze Váš bývalý manžel, mohla byste se u soudu eventuálně domáhat toho, aby byl dluh přiznán pouze bývalému manželovi, neboť se jednalo o závazek, který
a) svou výší značně přesahoval majetkové poměry rodiny a b) byl Vaším manželem převzat bez Vašeho souhlasu (§ 143/1 písm. b) Občanského zákoníku). Jsou-li tyto dvě podmínky splněny, mohl by být dluh přenesen na bývalého manžela i v případě, že dluh vznikl až za trvání manželství, i zde však platí, že je nejdříve nutné podat proti platebnímu rozkazu odpor.
Co se týče Vámi zmiňované ústní dohody o úhradě dluhů, jedná se o neplatný právní úkon, neboť jakákoli dohoda o vypořádání společného jmění manželů musí být uzavřena v písemné formě (§ 150/1 Občanského zákoníku).
Pokud chcete předejít případným budoucím sporům s bývalým manželem, lze Vám doporučit obrátit se na soud s návrhem na soudní vypořádání společného jmění manželů (§ 150/3 Občanského zákoníku). Pokud tak neučiníte, dojde k vypořádání společného jmění manželů automaticky uplynutím tříleté lhůty od rozvodu. Následkem tohoto automatického vypořádání bude stav, kdy movité věci připadnou tomu z manželů, který je v danou chvíli užívá jako vlastník, ostatní movité věci a nemovitosti se však stanou předmětem podílového spoluvlastnictví.
Více o vypořádání společného jmění manželů SJM zde.
Bývalého manžela můžete samozřejmě žalovat na úhradu dlužného výživného, není-li Vám známo místo jeho současného pobytu, můžete jako adresu trvalého pobytu v žalobě uvést příslušný obecní úřad, u kterého byl bývalý manžel zapsán k trvalému pobytu naposledy. V žalobě případně nemusíte adresu trvalého pobytu bývalého manžela uvádět vůbec, uvedete-li zde například jeho rodné číslo, měl by být soud schopen adresu jeho současného trvalého pobytu vyhledat.
Více o vymáhání výživného, alimentů se dozvíte zde.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.