Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od 26. 5. 2014 jsem měla ve své péči neteř Elišku na základě dohody jejích rodičů se mnou a kurátorkou Elišky (pro neshody s matkou, záškoláctví, styk s asociály, kouření, alkohol, útěky z domova). Toho dne mi ji přivezli v zástěrce a botkách. Neměla oblečení, neměla školní potřeby, batoh, sešity, obuv – nic.

Mé vlastní výdaje na Elišku dosáhly tehdy 35.000 Kč. Bylo dohodnuto, že mi rodiče budou zasílat 10.000 Kč výživného kolem 25. dne v měsíci. Posílali však nepravidelně, což jsem chápala, s ohledem na jejich dluhy. Matka Elišky je lékařka s měsíční mzdou 160.000 Kč. Otec Elišky je invalidní důchodce 3. stupně s měsíčním důchodem kolem 10.500 Kč. Jinou vyživovací povinnost nemají. 18. 9. 2015 na doporučení OSPOD jsem podala k soudu návrh na předpěstounskou a pěstounskou péči a jako důvod jsem uvedla i to, že nejsem uvolňována ze zaměstnání kvůli Elišce, protože není oficiálně v mé péči, dále to, že v té době nebylo výživné poskytováno pravidelně. 10. 6. 2015 proběhl soud, kde předpěstounská péče byla samosoudkyní označena za nepodstatnou a řešila se pěstounská péče (vyšla jsem z toho jako „finanční nenasyta“). Naštěstí se mne zastal OSPOD. V té době již rodiče posílali výživné poměrně pravidelně k 5. dni v měsíci, což jsem u soudu uvedla. Eliška mi byla svěřena do pěstounské péče, PM nabylo 10. 7. 2015.
14. 10. 2015 jsem obdržela PPPrD za 7/2015 a PPúhr za 7-8/2015 celkem 22.700 Kč.
12. 11. 2015 jsem obdržela PPodm za 7-10/2015 celkem 22.045 Kč.
24. 11. 2015 jsem obdržela PPúhr za 9-10/2015 celkem 12.700 Kč.
09. 12. 2015 jsem obdržela PPúhr za 11/2015 celkem 6.350 Kč.
10. 12. 2015 jsem obdržela PPodm za 11/2015 celkem 5.500 Kč.
11.01. 2016 jsem obdržela PPúhr za 12/2015 celkem 6 350 Kč.
12.01. 2016 jsem obdržela PPodm za 12/2015 celkem 5 500 Kč.
Stalo se však to, že jsem přijímala od rodičů nadále výživné, které soudem stanoveno nebylo, ale které mi rodiče poskytovali dle naší vzájemné dohody od doby, co mi svěřili Elišku sami.
v 07/2015 poskytli  10 000 Kč
v 08/2015 neposkytli
v 09/2015 poskytli 10 000 Kč
v 10/2015 poskytli 10 000 Kč
v 11/2015 poskytli 10 000 Kč
v 12/2015 poskytli 10 000 Kč
v 01/2016 poskytli 10 000 Kč
1.2.2016 jsem obdržela předvolání k soudnímu jednání jako pěstounka ohledně stanovení výživného od 1.7.2015. Soud je stanoven na 27. 4. 2016. Pojala jsem podezření, že jsem asi neměla od rodičů pobírat výživné. Buď jde skutečně o zmateční nebo nedostatečnou informaci z úřadu práce, když jsem žádala o příspěvek státu na dítě v pěstounské péči, jak mi bylo doporučeno, přestože jsem upozornila na dobrovolné poskytované výživné rodiči, nebo jsem vskutku nedomyslela sama, že je chybné si myslet, že stát přispívá společně s rodiči. U soudu ohledně výživného tak tentokrát budu stát opět v roli „finančně nenasytné“. A k tomu to ještě navíc vyznívá jako podvodné. Jak tedy situaci vyřešit?
1) Přestat od 02/2016 pobírat od rodičů výživné 10 000 Kč?
2) Pobírat od rodičů od 02/2016 výživné ve výši rozdílu 10 000 – 6 350 = 3 650 Kč?
3) Zrušit žádost o poskytování státního příspěvku 6 350 Kč a nechat rodiče zasílat nadále dohodnuté výživné ve výši 10 000 Kč?
4) Je jisté, že to jsem já, kdo bude muset poskytnutou částku 6 350 Kč od sociálky od 07/2015 do tohoto okamžiku vrátit, avšak jakou cestou – rodičům a ti pak sociálce, nebo já přímo sociálce?
5) Kdo o bodu 4) rozhodne? Nějaký jiný soud, nebo je to na dohodě rodičů a mě? Lze žádat o splátkový kalendář?
6) Nebo budu muset rodičům vrátit všechno jimi poskytnuté výživné od 7/2015 dosud?
7) Existují jiné kroky?
Stydím se za svou nevědomost a naivitu. Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
V případě svěření dítěte do pěstounské péče vyživovací povinnost jeho rodičů nezaniká. Podle § 961 nového občanského zákoníku totiž platí, že: „Svěření dítěte do pěstounské péče nemá vliv na trvání vyživovací povinnosti rodičů vůči dítěti. Soud stanoví rodičům rozsah výživného s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a majetkové poměry a odůvodněné potřeby dítěte. Náleží-li dítěti příspěvek na úhradu jeho potřeb podle jiného zákona, přechází právo dítěte na stát. Je-li výživné vyšší než tento příspěvek, náleží rozdíl dítěti. Soud rozhodne o způsobu platby a o hospodaření s výživným“.
V praxi to tedy probíhá tak, že soud uloží rodičům, aby hradili stanovenou částku příslušnému orgánu státní sociální podpory, tedy úřadu práce, který pěstounovi vyplácí příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Případně může návrh na určení výživného podle výše uvedeného § nového občanského zákoníku podat přímo úřad práce. Rodiče dítěte pak platí výživné už nikoliv pěstounovi, nýbrž místně příslušnému úřadu práce, který pěstounovi v případě, že je výživné vyšší než příspěvek na úhradu potřeb dítěte, vyplácí rozdíl mezi těmito částkami.
Situaci, kdy výživné není upraveno rozhodnutím soudu, ale „pouze“ dohodou mezi rodiči dítěte a pěstounem, však zákon neřeší. Vzhledem k tomu, že k úpravě vyživovací povinnosti ze strany soudu nedošlo, rodiče dále dodržovali dohodu o výživném a posílali Vám výživné v dohodnuté výši. Je možné, že nyní dospěli k názoru, že Vám vyplácené výživné nenáleželo, případně se chtějí domáhat zpětného snížení výživného.
V takovém případě doporučuji podniknout následující kroky:
Ještě před soudním jednáním se obrátit písemně na úřad práce, který Vám vyplácí příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměnu pěstouna, seznámit jej se situací a vyžádat si jeho písemné stanovisko ke skutečnosti, zda je pobrání výživného na základě písemné dohody spolu s dávkami pěstounské péče v pořádku.
Bude vhodné spojit se také s rodiči dítěte, zjistit jejich požadavky ohledně výživného a do doby soudního jednání se pokusit dohodnout na řešení přijatelném pro obě strany.
U soudu pak doporučuji argumentovat tím, že jste výživné přijímala na základě dříve uzavřené písemné dohody, kterou žádná ze stran nezrušila, a že i po schválení pěstounské péče jste výživné přijímala v dobré víře, že Vám i nadále náleží. Rozhodně uveďte také to, že jste jak soud, tak úřad práce informovala o tom, že dobrovolně poskytované výživné přijímáte.
Jestliže by Vám soud uložil výživné vrátit – mohlo by se jednat o rozdíl mezi výživným a příspěvkem, nemělo by jít o celou částku výživného – nebo výživné zpětně sníží a jednorázové vrácení výživného není ve Vašich finančních možnostech, požádejte soud o stanovení splátkového kalendáře. Této žádosti by soud mohl vyhovět.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.