Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Může se obecně do rozhodování o svém osudu zasahovat samo nezletilé dítě (např. při rozhodování o střídavé péči), kterého se toto rozhodování týká? Jakým způsobem? Naděžda


ODPOVĚĎ:
V ustanovení § 31 odst. 3 je zakotveno právo dítěte (s ohledem na stupeň jeho vývoje) vytvořit si vlastní názor a posoudit dosah opatření jeho se týkajících, tedy obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby, a zejména právo být slyšen v každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje. Zákon v souladu s mezinárodními normami a v souladu s Úmluvou o právech dítěte, zajišťuje nezletilému dítěti, možnost v této míře se aktivně podílet na rozhodování o svém vlastním osudu.

Jak je toto naplňováno v praxi je stále věcí individuálních přístupů soudců, případně opatrovníků. Nejčastěji se tyto věci řeší tak, že je požádán soudní znalec (nejčastěji psycholog), jenž provede s dítětem i rodiči (případně jinými zainteresovanými osobami) diagnostický pohovor, jenž je zaměřen na vývoj dítěte, rodinné vztahy, apod. a o tomto vyhotoví znalecký posudek, jenž je pak důležitým podkladem pro rozhodování soudu.

Nicméně podpořit zájmy dítěte mohou – např. jako svědci v řízení – i jiné (blízké) osoby.