Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Riešime s manželom možnosť priamej adopcie a máme niekoľko otázok: Je možné, aby sme si ako slovenský manželský pár, žijúci v Čechách (manžel má v Čechách prechodný pobyt od 2015) adoptovali dieťa? Je možná kombinácia anonymného pôrodu a priamej adopcie v Česku?

Aby dieťa nemalo uvedenú matku v rodnom liste a zároveň, aby išlo priamo z nemocnice po pôrode do novej rodiny? Je možné si zobrať dieťa pri priamej adopcii po pôrode domov budúcimi adoptívnymi rodičmi na základe písomného súhlasu matky predtým než bude v danej veci adopcie právoplatné rozhodnutie súdu? – aby dieťa nemuselo do kojeneckého ústavu. https://www.davidzahumensky.cz/wp-content/uploads/2015/04/dohoda_urceni_pruvodce_ve_zdravotnickem_zarizeni.pdf
Ak si slobodná, nikdy nevydatá matka nepraje uviesť otca, resp. uvádza otec neznámy pri anonymnom pôrode, je povinnosťou v prípade priamej adopcie skúmať súhlas otca s adopciou? Ak nebude možný anonymný pôrod a bude sa jednať o priamu adopciu, je v tomto prípade nevyhnutné mať súhlas otca s priamou adopciu i napriek tomu, že nie je uvedený na rodnom liste, resp. je tam uvedené otec neznámy? Matka dieťaťa s predpokladaným otcom dieťaťa nemá aktuálne žiaden kontakt. Je nutné aj pri priamej adopcii absolvovať kurzy a prípravu, ktorú absolvujú páry, ktoré adoptujú dieťa prostredníctvom štátu a orgánu sociálnej ochrany dieťaťa? Ak áno, sú na to nejaké časové lehoty? Keď súdy 6 týždňov po pôrode, v prípade priamej adopcie, započnú a následne i ukončia proces adopcie – adopcia je schválená – môže byť adopcia z nejakého dôvodu zrušená? A ak áno, za akých podmienok a dokedy? Môže sa napr. stať, že si matka dieťaťa adopciu rozmyslí a po povedzme 3 rokoch sa rozhodne uplatniť nárok na dieťa – môže byť v takomto pripade adopcia zrušená a dieťa priznané biologickej matke? Čo v prípade, ak bude na rodnom liste pri priamej adopcii, uvedený otec neznámy, ktorý sa po nejakom čase prihlási na súde o uznanie svojich rodičovských práv. Je v takom prípade možné, že súd mu vyhovie a bude mu dieťa zverené do starostlivosti bez ohľadu na vek dieťaťa? Dakujem, Janka.

 

ODPOVĚĎ:
Při dlouhodobém pobytu v ČR mohou dítě osvojit i cizí státní příslušníci. Anonymní porod – tedy takový porod, kdy identita matky není známá – v České republice zatím není legální. Alternativní možností je tzv. utajený porod, kdy identita matky je známá, ale utajená. Tento typ porodu je možný na základě zákona č. 422/2004 Sb. od 1. 9. 2004. Utajený porod ale může podstoupit pouze žena s trvalým pobytem na území České republiky, která není vdaná ani rozvedená kratší dobu než 300 dní a jejímu manželovi nesvědčí domněnka otcovství. Žena, která hodlá v souvislosti s porodem utajit svou totožnost, předloží v porodnicí písemnou žádost o utajení své totožnosti při porodu, součástí žádosti je prohlášení ženy, že nehodlá o dítě pečovat. V případě utajeného porodu biologická matka není zapsána v rodném listě dítěte, ale má k dítěti právní vztah (je za dítě právně zodpovědná) až do doby, kdy bude dítě definitivně osvojeno. Pokud jde o otcovství, pak tato právní úprava nerespektuje právo otce na zjištění jeho otcovství. Otcovství nemůže být určeno bez toho, že by bylo právně určeno mateřství. Určení otcovství by bylo možné jen na základě třetí domněnky v soudním řízení.
Matka osvojovaného dítěte může dát souhlas k osvojení nejdříve šest týdnů po narození dítěte. Souhlas k osvojení lze odvolat po dobu tří měsíců ode dne, kdy byl dán. Po uplynutí tří měsíců od udělení souhlasu lze souhlas odvolat tehdy, nebylo-li osvojované dítě ještě předáno do péče osvojitele před osvojením. Souhlasu rodiče osvojovaného dítěte není k osvojení třeba, pokud rodič byl zbaven rodičovské odpovědnosti a zároveň práva dát souhlas k osvojení, není schopen projevit svou vůli nebo nebo rozpoznat následky svého jednání nebo je ovládnout nebo se zdržuje na neznámém místě a toto místo se nepodaří soudu zjistit ani při vynaložení potřebné pečlivosti. Jsou-li tyto skutečnosti dány u obou rodičů, vyžaduje se k osvojení souhlas poručníka, popřípadě souhlas opatrovníka, kterého k tomu účelu jmenuje soud. To platí i v případě, že oba rodiče zemřeli nebo že rodičovství k osvojovanému dítěti nebylo určeno.
Se souhlasem budoucího osvojitele je možné předat mu osvojované dítě do péče ihned poté, kdy oba rodiče dali k osvojení souhlas. Souhlasí-li s tím rodiče, lze dítě předat budoucímu osvojiteli do péči i dříve, jakmile to zdravotní stav dítěte dovolí. Rodiče osvojovaného dítěte jsou povinni o předání dítěte informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí. Péče o dítě v době před uplynutím tří měsíců ode dne, kdy byl dán souhlas k osvojení, není péčí před osvojením. Po tuto dobu má ten, komu bylo dítě předáno do péče, pouze povinnost a právo o dítě řádně pečovat a chránit je. V záležitostech dítěte, které s touto péčí souvisí, může jednat, jen je-li toho nezbytně třeba. Po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy byl dán souhlas k osvojení, se pozastavuje výkon práv a povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. Po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy byl souhlas k osvojení dán, může být osvojované dítě předáno osvojiteli do péče před osvojením. Dříve než bude o osvojení rozhodnuto, musí být totiž osvojované dítě v péči osvojitele na jeho náklad. Tato péče neskončí dříve než uplynutím šesti měsíců.
Soud osvojení na návrh osvojitele nebo osvojence může zrušit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody. Osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení. To neplatí, je-li osvojení v rozporu se zákonem.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.

Notice: Undefined index: cs-CZ in /www/doc/www.bezplatnapravniporadna.cz/www/components/com_comment/helpers/utils.php on line 252

Notice: Trying to get property of non-object in /www/doc/www.bezplatnapravniporadna.cz/www/components/com_comment/helpers/utils.php on line 252