Počet stránek ve webu: 42.413

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

10/2017 jsem se rozešla s manželem. Máme dceru (nar. 07/2014, nadprůměrné IQ, ale psychosociálně “pozadu“), 11/17 jsem podala návrh na úpravu poměrů, svěření do mojí péče. Manžel na mě ale vyvíjel nátlak, společně s pracovníkem OSPOD, že Cochemský model, že střídavá péče stejně bude, že o ní stojí, tak že jsem se nechala zvyklat a žádost stáhla a podepsala dohodu o střídavé péči.

Bohužel ale nefunguje, otec to bere jako trumf, že dítě trpí – já trpím – protože jsem já rozbila rodinu a odešla. Soudní jednání vypadalo jako fraška (04/2018). Máme se spolu naučit mluvit a dbát zájmů dítěte, odročeno na neurčito, máme navštívit mediátora. Dítě ale není nikde doma, je rozhozené, agresivní, ve školce rezignované. Navrhovala jsem otci dítěte, ať je u mě, k němu může chodit kdykoliv, ve styku nebráním, trvá na střídání „přesně na půl“ „mám nárok na půlku dítěte“. Dnes (17.08.2018) jsem byla na OSPOD za vedoucí, co můžu jako matka dělat, když otec trvá na svém nároku na půlku dítěte a přesném střídání, i přes nesouhlas dítěte. Prý dítě nikdo nevyslechne, předběžné opatření neprojde. Co můžu dělat? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Povinností orgánu rozhodujícího o tom, kterému z rodičů bude dítě svěřeno do péče, je sledovat a chránit především zájem nezletilého dítěte, tak jak je zakotven v čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. K přání dítěte Ústavní soud už dříve konstatoval, že za předpokladu, že je dítě dostatečně rozumově a emocionálně vyspělé, je nutné jeho přání považovat za zásadní vodítko při hledání jeho nejlepšího zájmu.
Současně však není možné, aby obecné soudy postoj nezletilého dítěte bez dalšího převzaly a aby své rozhodnutí založily toliko na jeho přání a nikoliv na pečlivém a komplexním posuzováním jeho zájmů.
Paragraf 867 občanského zákoníku k tomu říká, že: "Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, poskytne soud dítěti potřebné informace, aby si mohlo vytvořit vlastní názor a tento sdělit. Není-li podle zjištění soudu dítě schopno informace náležitě přijmout nebo není-li schopno vytvořit si vlastní názor nebo není-li schopno tento názor sdělit, soud informuje a vyslechne toho, kdo je schopen zájmy dítěte ochránit, s tím, že se musí jednat o osobu, jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy dítěte.
O dítěti starším 12 let se má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit. Názoru dítěte věnuje soud patřičnou pozornost. Z výše uvedeného vyplývá, že názor dítěte se bere v úvahu zejména u dětí starších 12 let. U mladších dětí k jejich názoru soud přihlédnout může, ale nemusí. Obávám se, že Vaše dcera je opravdu ještě příliš malá na to, aby soud vzal její názor v úvahu."
Co se týče předběžného opatření, ustanovení § 924 občanského zákoníku a § 452, odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních sděluji, že předběžné opatření soud nařídí, „ocitlo-li se nezletilé dítě ve stavu nedostatku řádné péče nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen“.
Na základě informací uvedených ve Vašem dotazu se nedomnívám, že by některá z uvedených situací nastala, takže nepovažuji nařízení předběžného opatření za pravděpodobné. Navíc dle § 454, odst. 1 zákona o zvláštních řízeních soudních může soud předběžné opatření nařídit jen na návrh OSPOD, takže se v tomto případě bez podpory OSPOD neobejdete.
Zatím tedy navrhuji dodržovat dohodu o střídavé péči, kterou jste s manželem uzavřela. Nejsem sice zastáncem situací, ve kterých je takto malé dítě opakovaně vystavováno nejrůznějším vyšetřením, ale pokud by se dceřin psychický stav zhoršoval, můžete s ní navštívit odborníka (dětského psychologa) a pokusit se od něj získat písemné vyjádření v tom smyslu, že střídavá péče má negativní vliv na psychiku Vaší dcery a z tohoto důvodu není pro dceru vhodná. Takové vyjádření byste pak mohla při dalším soudním jednání použít jako podpůrný argument pro žádost, aby dcera byla svěřena do Vaší péče.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Svěření dítěte do péče a zájem nezletilého dítěte - čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte a § 867 občanského zákoníku
  • Cochemský model střídavé péče o dítě, děti
  • Kdy má názor dítěte vliv na svěření do péče některého z rodičů nebo střídavé péče
  • Předběžné opatření o svěření dítěte - ocitlo-li se nezletilé dítě ve stavu nedostatku řádné péče nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.