Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dobrý den. Ráda bych, aby syn v případě mé smrti nebyl svěřen otci, ale jiné osobě mé rodiny. Je možné v tomto smyslu koncipovat mé přání a vyhoví mu soud? Kde tuto listinu uschovat, aby nemohla být v případě mého úmrtí zlikvidována? Děkuji. Jarmila
"V XXXXXXX dne 8.10. 2016

Věc: Návrh na svěření nezletilého syna do péče po smrti matky
Nepřeji si, aby byl můj nezletilý syn, po mé smrti svěřen do péče otci. Otec není schopen synovi zajistit řádnou péči a výchovu, je to člověk se sklony k alkoholismu a není psychicky v pořádku, projevuje se psychopaticky. Přála bych si, aby syn byl svěřen do péče mé sestře, která je sama matkou, je schopna zajistit řádnou péči a výchovu pro mého syna, a s jeho svěřením do péče po mé smrti souhlasí. Syn se s mou sestrou vídává častěji, než se svým otcem, který řádně neplní své otcovské povinnosti. Sestra má s mým synem velmi dobrý vztah již od velmi útlého věku, syn k ní jezdívá i na delší prázdninové pobyty a vracívá se spokojený a nadšený. Svěření mého syna do péče mé sestře, po mé případné smrti, bude v zájmu mého syna.
Podpis
Adresa"

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do 3 částí:
1/ Rodičovská odpovědnost:
Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud (§ 858 občanského zákoníku).
V tomto ohledu je nutné si uvědomit, že rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům (§ 865/1 občanského zákoníku). V případě Vaší smrti bude tedy k výkonu všech činností, které rodičovská odpovědnost zahrnuje, oprávněn (a zároveň povinen) otec Vašeho syna.
Není-li některý z rodičů z nějakého důvodu dočasně či trvale schopen vykonávat činnosti, které rodičovská odpovědnost zahrnuje, nebo pakliže některý z rodičů tyto činnosti zanedbává nebo vykonává nikoli řádně, může být výkon rodičovské odpovědnosti tohoto rodiče soudem modifikován, přičemž rozhodující jsou vždy zájmy dítěte (§ 866 občanského zákoníku). V této souvislosti upozorňuji na tato ustanovení občanského zákoníku:
- dle § 869/1 občanského zákoníku platí, že brání-li rodiči ve výkonu jeho rodičovské odpovědnosti závažná okolnost a lze-li se domnívat, že je toho v souladu se zájmy dítěte třeba, může soud rozhodnout, že se výkon rodičovské odpovědnosti tohoto rodiče pozastavuje;
- dle § 870 občanského zákoníku platí, že nevykonává-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost řádně a vyžaduje-li to zájem dítěte, soud jeho rodičovskou odpovědnost omezí, nebo omezí její výkon, a zároveň stanoví rozsah tohoto omezení;
- dle § 871/1 občanského zákoníku platí, že zneužívá-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon, anebo svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon závažným způsobem zanedbává, soud jej jeho rodičovské odpovědnosti zbaví.
2/ Poručenství dítěte:
Dle § 878/2 občanského zákoníku platí, že nemá-li žádný z rodičů rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu nebo je-li výkon rodičovské odpovědnosti obou rodičů pozastaven, anebo je-li rodičovská odpovědnost rodičů dotčena některým z uvedených způsobů, ale každého jinak, jmenuje soud dítěti poručníka, kterému náleží povinnosti a práva rodičů nebo jejich výkon na místě rodičů (což vyplývá rovněž z § 928 občanského zákoníku).
Poručenství zaniká, nabude-li alespoň jeden z rodičů poručence rodičovskou odpovědnost, popřípadě nabude-li schopnost ji vykonávat. Poručenství rovněž zaniká, nabude-li dítě svéprávnosti, nebo je-li osvojeno (§ 935/1 občanského zákoníku).
Na Váš záměr se přímo vztahuje § 931/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že není-li to v rozporu se zájmy dítěte, jmenuje soud poručníkem toho, koho naznačili rodiče, ledaže tato osoba poručenství odmítne. Jinak soud jmenuje poručníkem některou z osob příbuzných nebo blízkých dítěti nebo jeho rodině, ledaže rodič takovou osobu výslovně vyloučil. Není-li takové osoby, jmenuje soud poručníkem jiného vhodného člověka.
3/ Možný postup:
Pakliže je rozsah rodičovské odpovědnosti otce Vašeho syna nedotčen, nebude Vašemu synovi po Vaší smrti ustanoven poručník, neboť k výkonu rodičovské odpovědnosti bude k dispozici druhý z rodičů (nebudou tedy splněny zákonné podmínky pro ustanovení poručníka, jak uvádím v části odpovědi ad 2/ výše).
Pro úspěšné ustanovení Vaší sestry jako poručnice Vašeho syna je tudíž zapotřebí, aby byla rodičovská odpovědnost otce Vašeho syna omezena (resp. byl omezen její výkon), popř. aby byl otec Vašeho syna rodičovské odpovědnosti zbaven. V tomto ohledu se proto můžete obrátit s návrhem na místně příslušný okresní soud. Veškerá svá tvrzení budete povinna samozřejmě řádně prokázat (nepostačí proto pouze uvádět, že otec Vašeho syna má sklony k alkoholismu apod.). Pro přípravu návrhu a pro další zastupování Vám doporučuji advokátní zastoupení (a to advokáta se zaměřením na rodinné právo) :
www.advokatikomora.cz
Bude-li rodičovská odpovědnost otce Vašeho syna omezena, nebo bude-li otec Vašeho syna rodičovské odpovědnosti zbaven, bude po Vaší smrti Vašemu synovi ustanoven poručník. V takovém případě může být aplikován § 931/1 občanského zákoníku (o kterém pojednávám v části odpovědi ad 2/ výše), tzn. že nebude-li to v rozporu se zájmy Vašeho syna, jmenuje soud poručníkem toho, koho naznačíte (ledaže tato osoba poručenství odmítne).
Občanský zákoník blíže nespecifikuje, jakým způsobem může rodič osobu poručníka naznačit, může se proto jednat o naznačení méně či více formální. Některé z těchto způsobů jsou vyjmenovány v důvodové zprávě k občanskému zákoníku:
"… Nic ale nebrání tomu, aby případné naznačení poručníka se stalo v notářském zápisu, v poslední vůli … popřípadě i v jiné veřejné či soukromé listině, eventuálně bylo i pouze vysloveno vůči případnému poručníkovi, obvykle před svědky …"
Osobu poručníka proto můžete označit např. v listině, kterou podepíšete (a podpis necháte úředně ověřit), přičemž takovou listinu uložíte u své sestry, připojíte k závěti apod.
Co se týče Vašeho záměru nechat soudem ustanovit Vašemu synovi poručníka ještě za Vašeho života (a tedy pro případ Vaší smrti), bude tento postup možný za splnění dvou podmínek:
- rodičovská odpovědnost otce Vašeho syna bude omezena nebo bude otec Vašeho syna rodičovské odpovědnosti zbaven,
- soud bude ochoten ustanovit poručníka s odkládací podmínkou (tedy do budoucna) ; jednalo by se o dosti nestandardní postup, bude proto záležet výhradně na vůli soudu, zda Vašemu návrhu vyhoví či nikoli (je totiž nutné si uvědomit, že poručník může být dítěti jmenován až v okamžiku, kdy tu není žádný z rodičů, který by mohl vykonávat rodičovskou odpovědnost).
I pro přípravu tohoto návrhu Vám doporučuji využít služeb advokáta.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.