Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec mi 2014 daroval pozemek. Byla sepsána darovací smlouva, podpisy ověřeny u notáře. Bohužel jsem smlouvy jen založila a neposlala na katastr nemovitostí. Nyní otec zemřel. V závěti zmiňuje, že mi pozemek daroval a zbytek majetku rozděluje rovným dílem mezi dědice. Dotaz:

- mohu smlouvy poslat na katastr nyní?
- spadá darovaný pozemek do dědického řízení i když “je” můj – tedy mají na něj nárok ostatní dědicové, když jsem předložila platnou darovací smlouvu?
Chci v závěti pro případ své smrti stanovit opatrovníka – nebo jak se to správně nazývá – někoho, kdo dostane do péče mého nezletilého syna a bude se o něj starat a spravovat jeho majetek do plnoletos (2016) ti. Stačí takováto formulace v závěti? "Pro případ své smrti si přeji, aby mého syna XY vychovával a spravoval jeho majetek pan AB, s kterým jsem domluvena a který souhlasí. Výslovně si nepřeji, aby byl svěřen do péče mého bratra BB ani jiných příbuzných." Byl mi odkázán majetek, který mám spravovat v zájmu svého bratra. Ráda bych v závěti tento majetek bratrovi odkázala, tak aby tento konkrétní majetek nebyl děděn mým nezletilým synem. Stačí, když se ve své závěti odvolám na závěť své matky, kde již je uvedeno, že majetek je určen pro mého bratra a majetek mu odkážu?
Děkuji, Denisa

ODPOVĚĎ:
Pokud byste dala smlouvu na katastr až nyní po smrti Vašeho otce, tak by katastr řízení zastavil a přepis neprovedl. Zbytečně by Vám propadly peníze za kolek na katastr. Pozemek je notář povinen zařadit do dědického řízení a musí v řízení rozhodnout, kdo se stane jeho dědicem, neboť vlastnického práva k nemovitostem se nabývá až zápisem v katastru nemovitostí, nikoliv smlouvou. K převodu pozemku z Vašeho otce na Vás nedošlo, pozemek tedy zůstal ve vlastnictví Vašeho otce, a proto musí být zařazen do dědictví.
V dědickém řízení můžete notáři předložit darovací smlouvu a požádat ho, aby zařadil do pasiv pozůstalosti práva a povinnosti vyplývající z darovací smlouvy. Dědicové vstoupí do práv i povinností Vašeho otce a vzhledem k odpovědnosti dědiců i za dluhy zůstavitele budou mít tito po skončení dědického řízení povinnost pozemek na Vás převést.
Pokud jde o Vaši závěť, tak v závěti lze určit pouze osobu, která bude spravovat jmění Vašeho nezletilého dítěte do jeho zletilosti. V závěti však nemůžete určit osobu, která se o nezletilé dítě bude starat. Můžete zde pouze projevit své přání a uvést, koho byste navrhovala jako jeho opatrovníka a koho byste si naopak nepřála. Tato Vaše přání však nejsou pro soud závazná, neboť jde o dvě různá řízení (opatrovnické a dědické) a v dědickém řízení nemůže být rozhodováno o osobních poměrech Vašich dětí, ale pouze o majetkových poměrech. Opatrovnické řízení probíhá samostatně a soud je ve spolupráci s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí povinen zkoumat zájem nezletilého dítěte. V závěti ani v jiné listině nelze určit, komu nezletilé dítě po Vaší smrti připadne do péče.
V závěti nelze odkazovat na závěť jiné osoby. Ve své závěti můžete určit, že dědicem určitého majetku ustanovujete svého bratra a dědicem veškerého svého ostatního majetku ustanovujete svého syna. Přitom je však potřeba počítat s tím, že nezletilému dědici se musí dostat 3/4 jeho zákonného dědického podílu, aby byla závěť v celém rozsahu platná. Pokud byste v době úmrtí nebyla vdaná a měla jedno nezletilé dítě, pak by musel dostat 3/4 z celé pozůstalosti a majetek pro Vašeho bratra by musel představovat maximálně 1/4 hodnoty Vašeho dědictví. Soud při projednání dědictví je rovněž povinen zkoumat majetkové zájmy nezletilého dítěte a nemůže mu tedy upřít jeho povinný díl, na který má ze zákona nárok. Pokud majetek pro Vašeho bratra netvoří více než 1/4 hodnoty Vašeho dědictví, pak se závětí nebude žádný problém a závěť bude takto platná.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.