Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Okresním soudem jsem byla ustanovena opatrovníkem mladému muži, který byl omezen ve způsobilosti k právním úkonům. Není způsobilý nakládat movitým a nemovitým majetkem, jehož hodnota přesahuje 500 Kč. Tento rozsudek nabyl právní moci v červnu 2013. Chlapec dovršil 18. narozeniny v srpnu 2012, v roce 2011 mu byl přiznán PID pro psych. dg. Mé dotazy:

1. Nyní jsem zjistila, že po dovršení zletilosti uzavřel smlouvu na dva roky s mobilním operátorem na dvě telefonní čísla a u tohoto operátora má dluh 20.000 Kč. Musím tento dluh za něho platit a do jaké výše? Mobilní operátor tvrdí, že částka musí být zaplacena v plné výši, neboť dluh byl vytvořen ještě před omezením svéprávnosti. I kdybych za něho dlužnou částku zaplatila, je zde závazek u mobilního operátora ještě na jeden rok.
2. Jak je to v případě pokut vyšších 500 Kč - např. u přestupkové komise MHD?
3. Zjistila jsem, že omezení svéprávnosti se nepíše do občanského průkazu. Chce si půjčit peníze u banky, jak mu v tom mohu zabránit, pokud mě o tom nebude informovat?
Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:

1/ Dluh u mobilního operátora:
S mobilním operátorem lze souhlasit v tvrzení, že omezení způsobilosti k právním úkonům nezpůsobuje neplatnost právních úkonů (zde smluv na poskytování služeb elektronických komunikací), které fyzická osoba učinila do okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí soudu o jejím omezení ve způsobilosti k právním úkonům.

Ve svém dotazu zmiňujete, že byste měla „uhradit dluh za dlužníka“. V této souvislosti proto zdůrazňuji, že omezení způsobilosti fyzické osoby k právním úkonům, resp. Vaše ustanovení opatrovnicí v žádném případě neznamená, že byste byla povinna hradit dluhy této osoby z vlastních finančních prostředků. Je nutné si uvědomit, že dle § 26 Občanského zákoníku platí, že pokud nejsou fyzické osoby k právním úkonům způsobilé, jednají za ně jejich zákonní zástupci, tzn. že zákonný zástupce (ve Vámi popsaném případě se jedná o opatrovníka ve smyslu § 27/2 Občanského zákoníku) fyzickou osobu omezenou ve způsobilosti k právním úkonům pouze zastupuje, nevstupuje však v právním slova smyslu „na její místo“ (a nestává se tak dlužníkem vedle ní či dokonce za ní).

Za vzniklý dluh proto i nadále odpovídá v celém rozsahu Vámi zastupovaná osoba, při úhradě tohoto dluhu je však nezbytné tuto osobu zastoupit, neboť výše dluhu přesahuje soudem stanovenou hranici.

V této souvislosti je dále podstatné, zda jste byla rozhodnutím soudu rovněž pověřena správou majetku zastoupené fyzické osoby (§ 28 Občanského zákoníku).

Skutečnost, že Vámi zastoupená osoba byla omezena ve způsobilosti k právním úkonům pak nemá rovněž vliv na další platnost smluv uzavřených s mobilním operátorem. Při placení poskytovaných služeb však bude opět zapotřebí tuto osobu zastoupit.

Domníváte-li se, že smlouvy s mobilním operátorem byly uzavřeny již ve chvíli, kdy nebyla Vámi zastoupená osoba pro své duševní onemocnění schopna tohoto právního úkonu, bylo by možné uvažovat o neplatnosti uzavřených smluv ve smyslu § 38/2 Občanského zákoníku. Nutno však podotknout, že ani případné vyslovení neplatnosti uzavřených smluv soudem by na existenci dluhu ničeho podstatného nezměnilo, v tomto případě by totiž na straně Vámi zastoupené osoby vzniklo bezdůvodné obohacení (§ 451/2 Občanského zákoníku), jehož vrácení by se mohl mobilní operátor domáhat. Další platnost předmětných smluv by však samozřejmě již nebyla možná.

2/ Pokuty vyšší než 500,- Kč:
Omezení způsobilosti k právním úkonům přirozeně neznamená, že by Vámi zastoupené osobě nemohla být uložena pokuta převyšující soudem stanovenou hranici. Nastane-li taková situace, bude opět nutné, abyste tuto osobu při úhradě pokuty zastoupila (tzn. uhradila pokutu z majetku zastoupené osoby, vizte výše).

Mírně nad rámec Vašeho dotazu však v intencích přestupkového řízení připomínám, že skutečnost omezení způsobilosti k právním úkonům, resp. existence duševní poruchy může mít na průběh přestupkového řízení poměrně zásadní vliv. V této souvislosti se jedná o vznik odpovědnosti za přestupek (§ 5/2 zákona o přestupcích), odložení věci (§ 66/1 písm. b) zákona o přestupcích), zastavení řízení (§ 76/1 písm. e) zákona o přestupcích) a specifika příkazního řízení (§ 87/2 zákona o přestupcích).

3/ Bankovní půjčka:
Případnému uzavření úvěrové (či obdobné) smlouvy samozřejmě nijak účinně zabránit nemůžete. Nastane-li taková skutečnost, je opět namístě zahájit soudní řízení o určení neplatnosti takto uzavřené smlouvy, a to z důvodu dle § 38/1 Občanského zákoníku (k možnému současnému vzniku bezdůvodného obohacení na straně Vámi zastoupené osoby odkazuji výše).