Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Okresním soudem jsem byla ustanovena opatrovníkem mladému muži, který byl omezen ve způsobilosti k právním úkonům. Není způsobilý nakládat movitým a nemovitým majetkem, jehož hodnota přesahuje 500 Kč. Tento rozsudek nabyl právní moci v červnu 2013. Chlapec dovršil 18. narozeniny v srpnu 2012, v roce 2011 mu byl přiznán PID pro psych. dg. Mé dotazy:

1. Nyní jsem zjistila, že po dovršení zletilosti uzavřel smlouvu na dva roky s mobilním operátorem na dvě telefonní čísla a u tohoto operátora má dluh 20.000 Kč. Musím tento dluh za něho platit a do jaké výše? Mobilní operátor tvrdí, že částka musí být zaplacena v plné výši, neboť dluh byl vytvořen ještě před omezením svéprávnosti. I kdybych za něho dlužnou částku zaplatila, je zde závazek u mobilního operátora ještě na jeden rok.
2. Jak je to v případě pokut vyšších 500 Kč - např. u přestupkové komise MHD?
3. Zjistila jsem, že omezení svéprávnosti se nepíše do občanského průkazu. Chce si půjčit peníze u banky, jak mu v tom mohu zabránit, pokud mě o tom nebude informovat?
Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:

1/ Dluh u mobilního operátora:
S mobilním operátorem lze souhlasit v tvrzení, že omezení způsobilosti k právním úkonům nezpůsobuje neplatnost právních úkonů (zde smluv na poskytování služeb elektronických komunikací), které fyzická osoba učinila do okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí soudu o jejím omezení ve způsobilosti k právním úkonům.

Ve svém dotazu zmiňujete, že byste měla „uhradit dluh za dlužníka“. V této souvislosti proto zdůrazňuji, že omezení způsobilosti fyzické osoby k právním úkonům, resp. Vaše ustanovení opatrovnicí v žádném případě neznamená, že byste byla povinna hradit dluhy této osoby z vlastních finančních prostředků. Je nutné si uvědomit, že dle § 26 Občanského zákoníku platí, že pokud nejsou fyzické osoby k právním úkonům způsobilé, jednají za ně jejich zákonní zástupci, tzn. že zákonný zástupce (ve Vámi popsaném případě se jedná o opatrovníka ve smyslu § 27/2 Občanského zákoníku) fyzickou osobu omezenou ve způsobilosti k právním úkonům pouze zastupuje, nevstupuje však v právním slova smyslu „na její místo“ (a nestává se tak dlužníkem vedle ní či dokonce za ní).

Za vzniklý dluh proto i nadále odpovídá v celém rozsahu Vámi zastupovaná osoba, při úhradě tohoto dluhu je však nezbytné tuto osobu zastoupit, neboť výše dluhu přesahuje soudem stanovenou hranici.

V této souvislosti je dále podstatné, zda jste byla rozhodnutím soudu rovněž pověřena správou majetku zastoupené fyzické osoby (§ 28 Občanského zákoníku).

Skutečnost, že Vámi zastoupená osoba byla omezena ve způsobilosti k právním úkonům pak nemá rovněž vliv na další platnost smluv uzavřených s mobilním operátorem. Při placení poskytovaných služeb však bude opět zapotřebí tuto osobu zastoupit.

Domníváte-li se, že smlouvy s mobilním operátorem byly uzavřeny již ve chvíli, kdy nebyla Vámi zastoupená osoba pro své duševní onemocnění schopna tohoto právního úkonu, bylo by možné uvažovat o neplatnosti uzavřených smluv ve smyslu § 38/2 Občanského zákoníku. Nutno však podotknout, že ani případné vyslovení neplatnosti uzavřených smluv soudem by na existenci dluhu ničeho podstatného nezměnilo, v tomto případě by totiž na straně Vámi zastoupené osoby vzniklo bezdůvodné obohacení (§ 451/2 Občanského zákoníku), jehož vrácení by se mohl mobilní operátor domáhat. Další platnost předmětných smluv by však samozřejmě již nebyla možná.

2/ Pokuty vyšší než 500,- Kč:
Omezení způsobilosti k právním úkonům přirozeně neznamená, že by Vámi zastoupené osobě nemohla být uložena pokuta převyšující soudem stanovenou hranici. Nastane-li taková situace, bude opět nutné, abyste tuto osobu při úhradě pokuty zastoupila (tzn. uhradila pokutu z majetku zastoupené osoby, vizte výše).

Mírně nad rámec Vašeho dotazu však v intencích přestupkového řízení připomínám, že skutečnost omezení způsobilosti k právním úkonům, resp. existence duševní poruchy může mít na průběh přestupkového řízení poměrně zásadní vliv. V této souvislosti se jedná o vznik odpovědnosti za přestupek (§ 5/2 zákona o přestupcích), odložení věci (§ 66/1 písm. b) zákona o přestupcích), zastavení řízení (§ 76/1 písm. e) zákona o přestupcích) a specifika příkazního řízení (§ 87/2 zákona o přestupcích).

3/ Bankovní půjčka:
Případnému uzavření úvěrové (či obdobné) smlouvy samozřejmě nijak účinně zabránit nemůžete. Nastane-li taková skutečnost, je opět namístě zahájit soudní řízení o určení neplatnosti takto uzavřené smlouvy, a to z důvodu dle § 38/1 Občanského zákoníku (k možnému současnému vzniku bezdůvodného obohacení na straně Vámi zastoupené osoby odkazuji výše).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.