Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám s manželkou, se kterou mám tři malé děti, uzavřenou předmanželskou smlouvu o režimu oddělených jmění a chci s teď koupit byt. Plánuji ho koupit pouze ze svých peněz a hypotéky pouze na mě. Do smlouvy o koupi bytu budu chtít, aby bylo pouze mé jméno. Chci, aby byt byl pouze v mém vlastnictví, a to teď, ale hlavně po tom, co bych se případně rozvedl.

Je prosím možné toho dosáhnout? Nemůžou nastat nějaké komplikace při rozvodu? Například ve stylu, že bych tam musel ubytovat ženu s dětmi? Na co si mám prosím dát při koupi pozor, aby byl opravdu jediným vlastník?

--- část předmanželské smlouvy ---
II.
----- Účastnici této smlouvy — [jména] — se dohodli, že jejich budoucí manželský majetkový režim bude v režimu oddělených jmění, zahrnující oddělení veškerého majetku a veškerých dluhů, a to s účinností ode dne platně uzavřeného manželství. Do společného jmění manželů tedy nebude náležet žádný majetek ani žádné dluhy.
----- Manželský majetkový režim spočívající v režimu oddělených jmění má tyto důsledky na majetek nabytý ode dne účinnosti této smlouvy a na dluhy vzniklé ode dne účinnosti této smlouvy:

a) veškerý majetek nabyty ode dne účinnosti této smlouvy bude ve výlučném vlastnictví toho z manželů, který učiní příslušné právní jednání nebo bude účastníkem příslušného právního vztahu;

b) veškeré dluhy vzniklé ode dne účinnosti této smlouvy budou zavazovat pouze toho manžela, který příslušné právní jednání učinil nebo uzavřel, nebo u nějž nastala právní skutečnost, v jejímž důsledku dluh vznikl;

c) nabydou-li manželé majetek společně, nabydou jej do podílového spoluvlastnictví; vzájemné vztahy manželů týkající se tohoto majetku se budou řídit ustanoveními o podílovém spoluvlastnictví;

d) vznikne-li manželům společný dluh, budou se vzájemné vztahy manželů týkající se tohoto dluhu řídit ustanoveními o společných závazcích.

----- Účastnici této smlouvy berou na vědomí, že dle ustanoveni § 729 občanského zákoníku každý z manželů smí nakládat se svým majetkem bez souhlasu druhého manžela. Dále berou na vědomí, že dle ustanoveni § 730 téhož zákona — podnikají-li v režimu oddělených jmění manželé společně nebo jeden z manželů podniká s pomoci druhého manžela, rozdělí si příjmy z podnikání, jak si v písemné formě ujednali; jinak se příjmy rozdělí rovným dílem. -------------

--- konec části předmanželské smlouvy ---

S pozdravem, Kristian.

 

ODPOVĚĎ:
Dohodu o smluvní úpravě majetkového režimu během trvání manželství máte ujednanou právě tak, jak zamýšlíte nemovitost nabýt.
Již v ujednání v části II. písm. a) je konkrétně ujednáno, že majetek bude ve výlučném vlastnictví toho z manželů, který bude vůči tomuto majetku právně jednat.
Jediné, co si zkontrolujte, je, že máte dohodu o režimu oddělených jmění založenou v seznamu listin o majetkovém režimu vedený Notářskou komorou. Tím, že bude dohoda v seznamu uvedena je účinná i vůči třetím subjektům. Není pravidlem, že ji notář ihned po sepsání notářského zápisu zavede do seznamu listin, proto si zápis ověřte. Smlouvu o koupi nemovitosti lze samozřejmě koncipovat i tak, že bude dostatečně určitě a přesně uvedeno, že tato nemovitost bude ve výlučném vlastnictví Vás ve smyslu notářského zápisu o režimu oddělených jmění.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.