Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám dotaz k majetkovému vypořádání společného jmění manželů před rozvodem. S manželem nám proběhl soud o svěření našeho dítěte do mé péče. Dítě mám u sebe a vychovávám je. Manžel se vystěhoval ze společného bydliště. Má svůj byt a já také svůj. Oba máme ve svém bytě trvalý pobyt.

Každý v jiném městě. Pak následoval soud o rozvodu manželství. V tuto dobu jsme si udělali majetkové vypořádání na dobu do rozvodu a i po něm. Rozdělili jsme si majetek dle smlouvy, rozvněž každý své pohledávky a povinnosti vůči nim. Ale pak jsme rozvod zrušili. Proběhlo zpětvzetí návrhu na rozvod manželství. Nadále se setkáváme 3x týdně s tím, že každý sám hospodaříme, manžel mi platí výživné na dítě a spokojeně fungujeme. Rozhodli jsme se definitivně nerozvádět. Zajímá mě, zda tato smlouva nadále platí i kdybychom takto setrvali napořád. To znamená, že pokud si nyní zakoupím já nějaký movitý nebo nemovitý majetek nebo naopak, kdyby muži vznikla pohledávka (tzn. udělal si nějaké dluhy, vzal si úvěry apod.), zda je povinnen si muž toto již sám hradit a rovněž zda druhá strana nemá nárok ani na nově nabytý majetek či povinnost hradit za druhého pohledávku, což je v našem majetkovém vypořádání stanoveno. Tato smlouva je notářsky ověřena a podepsána. Děkuji, Gábina

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel zcela přesně nevyplývá, co myslíte termínem „majetkové vypořádání na dobu do rozvodu a i po něm“, předpokládám ale, že se jedná o tzv. "dohodu o vypořádání společného jmění manželů" (§ 150/1 Občanského zákoníku).
Je sice pravdou, že dohodu o vypořádání SJM lze uzavřít i před rozvodem manželství, v takovém případě však dohoda nabude pouze PLATNOSTI. ÚČINNOU se stane až v okamžiku zániku manželství (tedy právní mocí rozsudku o rozvodu). Ve Vašem případě je dohoda o vypořádání SJM platná, její faktické účinky (tj. právní rozdělení společného jmění manželů) však nenastaly, z právního hlediska tedy vaše SJM stále existuje.
Pokud tedy například přestane Váš manžel splácet některý ze svých dluhů, může se věřitel obrátit i na Vás, případnou exekuci nevyjímaje.
Hodláte-li manželství zachovat a chcete-li zároveň vyřešit majetkovou situaci, můžete své SJM tzv. zúžit. V takovém případě je nutné uzavřít smlouvu o zúžení SJM (ve formě notářského zápisu), v níž se se svým manželem dohodnete, jaký majetek bude ze SJM vyloučen a komu připadne (§ 143a/1 Občanského zákoníku).
Je rovněž možné tzv. vyhradit vznik SJM až ke dni zániku manželství (používáno zejména v případě podnikatelské činnosti některého z manželů), opět je zapotřebí forma notářského zápisu (§ 143a/2 Občanského zákoníku).
Určitou nevýhodou výše uvedených smluv je jejich modifikovaná závaznost ve vztahu ke třetím osobám (zejména věřitelům). Dle § 143a/4 Občanského zákoníku se mohou manželé vůči jiné osobě na smlouvu o zúžení SJM (popř. smlouvu o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství) odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám. Pokud by tedy některý z vás uvažoval například o uzavření úvěrové smlouvy, bude vhodné, aby v této smlouvě výslovně zmínil, že věřitel byl seznámen s obsahem smlouvy o zúžení SJM (popř. smlouvy o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství). Je rovněž nutné pamatovat na to, že pro účely případné exekuce se k výše uvedeným smlouvám nepřihlíží (§ 42 exekučního řádu), tzn. že exekuce může být vedena i proti majetku, který byl původně součástí SJM.
SJM může být rovněž zúženo soudním rozhodnutím (§ 148/1 Občanského zákoníku), soud takto ovšem postupuje na návrh některého z manželů a pouze při existenci závažných důvodů (o nichž lze ve Vašem případě pochybovat).