Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu ohledně odvolání rozhodnutí vyřazení z evidence uchazeče o zaměstnání. Od 29.11.2018 jsem byl evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce v Českých Budějovicích a nepobíral jsem podporu v nezaměstnanosti. Od 4.3.2019 jsem byl v dočasné pracovní neschopnosti a tato pracovní neschopnost stále trvá.

Dne 26.4.2019 v 9:30 hodin jsem byl s doporučením od mého praktického lékaře se objednat na specializované fyzioterapeutické oddělení v Českých Budějovicích, kde mi byl vystaven plán fyzioterapie na cca měsíc a cestou domů od lékaře jsem se dostavil na místní pobočku ČRS, který je vzdálen od mého bydliště cca 8 km a je cestou z Č. Budějovic, kde jsem vyplnil testy na pozici rybářské stráže a bylo mi pak oznámeno, že jsem zkoušky úspěšně složil. Úřad práce toto zjistil (netuším jakým způsobem) a zahájil se mnou správní řízení o vyřazení z evidence. Ve lhůtě 5-ti dnů od doručení o zahájení správního řízení jsem se písemně k tomu vyjádřil v tomto znění: Dobrý den, podávám tímto vyjádření k zahájení správního řízení z moci úřední: Dne 24. dubna 2019 jsem byl na kontrole u svého praktického lékaře, dále osobně jsem se dostavil 26.4.2019 na objednání fyzioterapie v centru OLMA v Českých Budějovicích (s poukazem o vyšetření od PL), kde mi byl vystaven plán fyzioterapie na dobu od 30.4.2019 do 4.6.2019 - viz příloha. Po vyřízení těchto záležitostí jsem se zúčastnil, před návratem domů, osobně zkoušky rybářské stráže nikoliv v Loučovicích, ale v Boršově nad Vltavou (viz Vámi poslaná kopie vyjádření ČRS), který je od mého trvalého bydliště vzdálen cca 9 km a je cestou domů z Českých Budějovic. Vzhledem k tomu, že žiji sám, snažím se své neodkladné záležitosti (nákupy potravin, pošta atd.) výhradně vyřídit v době svých kontrol u lékařů či jiných vyšetřeních. Hlavním důvodem mé dlouhé pracovní neschopnosti je dlouhá objednací lhůta na specializovaná zdravotní pracoviště (gastroenterologické oddělení - více než 3 měsíce, neurologické oddělení cca 2 měsíce). Dne 11.7. 2019 jsem po více než tří měsíčním čekání absolvoval totální kolonoskopii s neuspokojivými nálezy, výsledky mi budou sděleny 29.7.2019. Zároveň jsem objednán na neurologické vyšetření k datu 19.8.2019. Lze předpokládat delší dobu dočasné pracovní neschopnosti. Dále bych doplnil, že výkon rybářské stráže je pro mne činností dobrovolnou, není žádným způsobem vůči mne hrazena a není žádná povinnost ji vykonávat v určitých termínech či hodinách. Věřím, že z výše uvedených důvodů nedošlo k nedodržení léčebného režimu. Není v mém zájmu zneužívat sociální systém poskytovaný státem, v mém zájmu je především mé zdraví. Děkuji. Novák.
Příloha :
2x poukaz na vyšetřeni
1x plán fyzioterapie
1x zpráva o chirurgickém zákroku a výkonu vyšetření
1x potvrzení o osobním objednání plánu fyzioterapie 26.4.2019
Rád bych podal řádné odvolání ve lhůtě 15 dni s tím, že týž den, tj. 26.4.2019, jsem lékaře navštívil a domnívám se tedy, že jsem byl vyřazen z evidence neoprávněně. Nenašel jsem žádný předpis, který by zakazoval po návštěvě lékaře či po vyšetření, si například vyzvednout léky, zásilku na poště, nakoupit si jídlo v obchodě atd. Pokud bych ten den u lékaře nebyl, vyřazení z evidence spatřuji jako oprávněné. Úřad práce rozhodl 98. den od údajného porušení léčebného režimu (pokud by to bylo stý den, nelze již potrestat) a mohl zvolit třeba 3 měsíční odejmutí z evidence. Zvolil nejtvrdší postih. Prosím, jak mohu postupovat a na jakém základě mohu dovolání postavit? V příloze zasílám rozhodnutí o vyřazení z evidence uchazeče. Děkuji. Valdemar.

 

ODPOVĚĎ:
Evidence na úřadu práce je dobrovolná. V případě, že Vás úřad práce zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání, náleží Vám práva, ale máte také povinnosti s evidencí spojené. Jednou z povinností je dodržovat režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu, a to zdržovat se v místě pobytu uvedeného v potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek. Nedodržení režimu bez vážného důvodu kvalifikuje zákon o zaměstnanosti jako maření součinnosti uchazeče o zaměstnání s úřadem práce.
Vážnými důvody jsou důvody spočívající
- v nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
- v nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
- v docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
- v místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
- v okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
- ve zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo
- v jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.
Úřad práce zahájil správní řízení o vyřazení z evidence a dal Vám možnost se k této skutečnosti vyjádřit. Mám za to, že úřad práce na základě zjištění stavu věci a na základě Vašeho vyjádření postupoval správně.
Ve svém vyjádření jste sice úřadu práce uvedl, že jste se v daný den nezdržoval doma ze zdravotních důvodů, protože jste si byl objednat fyzioterapii, ale zároveň jste nevysvětlil důvody hodné zvláštního zřetele, které Vás opravňovaly vykonat cestou domů osobně zkoušky rybářské stráže.
Navíc, pokud jste věděl, že se potřebujete zúčastnit zkoušek, mohl jste si u ošetřujícího lékaře sjednat vycházky a zároveň tak neporušit léčebný režim. V otázce stanovení či povolení rozsahu a doby vycházek ošetřujícím lékařem platí analogie k režimu dočasné pracovní neschopnosti podle zákona o nemocenském pojištění, kdy lékař vycházky povolí, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený individuální léčebný postup tyto vycházky nevylučuje.
Další postup je na Vašem uvážení v souvislosti s tím, zda jste měl vážný důvod (podle zákona o zaměstnanosti) nezdržovat se v době dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci či úrazu v místě pobytu kvůli objednání lékařské péče a zároveň se účastnit zkoušek rybářské stráže. Pokud vážný důvod existoval, musíte jej v odvolání prokázat.
Odvolání proti rozhodnutí úřadu práce je možné podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u úřadu práce, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání musí mít předepsané náležitosti podle § 37 odst. 2 správního řádu a splňovat podmínky uvedené v § 82 odst. 2 správního řádu. Odvolání je samozřejmě zapotřebí datovat a podepsat. Doporučuji odvolání zaslat doporučeně poštou nebo odevzdat osobně na příslušném kontaktním pracovišti úřadu práce. V tomto případě si nechte převzetí potvrdit.
Upozorňuji, že podle § 143 zákona o zaměstnanosti nemá odvolání proti rozhodnutí úřadu práce o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání odkladný účinek a je předběžně vykonatelné. Znamená to, že případné odvolání účinek tohoto rozhodnutí neoddálí a k vyřazení z evidence dochází od data uvedeného v rozhodnutí, které je odvoláním napadeno.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.