Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dostala jsem od vedení zaměstnavatele výzvu k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků dle §52 písm. f). Předpokládám, že je to jen zástěrka k výpovědi, a tak bych se chtěla zeptat zda v případě rozvázání pracovního poměru dle výše uvedeného paragrafu mám nárok na podporu, případně v jaké výši a zda se tento skutek bude uvádět v zápočtovém listě.

Popřípadě zda těchto výzev musím dostat několik nebo stačí pouze jedna. Děkuji, Pavla.

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím pracovně do tří částí:
1. Výpověď podle § 52, písm. f) zákoníku práce
Podle § 52, písm. f) zákoníku práce může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce. Spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.
Písemná výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků je hmotněprávním předpokladem platnosti výpovědi. Náležitostí této výzvy je stanovení lhůty, ve které má zaměstnanec neuspokojivé pracovní výsledky odstranit. Délka této lhůty není zákonem blíže specifikována, zákon její délku neurčuje – délka lhůty ale musí být přiměřená vytýkaným nedostatkům v práci zaměstnance. Je-li lhůta nepřiměřená nebo není-li stanovena vůbec, bude případná výpověď z pracovního poměru již z tohoto důvodu neplatná. Důvodem výpovědi pak mohou být pouze takové nedostatky v plnění pracovních povinností (neuspokojivé pracovní výsledky), které nejsou ojedinělé, ale které se projevují delší dobu, případně se opakují. Zaměstnavateli postačí, pokud Vás k nápravě neuspokojivých pracovních výsledků vyzve jednou, nemusí Vás tedy k odstranění nedostatků vyzývat opakovaně.

2. Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
Co se týče potvrzní o zaměstnání (zápočtového listu), z rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že (bývalý) zaměstnavatel je povinen uvádět v potvrzení o zaměstnání pouze skutečnosti stanovené právním předpisem. Informace, které je zaměstnavatel povinen v potvrzení o zaměstnání uvést, jsou vymezeny v § 313, odst. 1 zákoníku práce. Jedná se o následující údaje: údaje o zaměstnání – zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti (DPČ) či dohodu o provedení práce (DPP), druh konaných prací, dosaženou kvalifikaci, odpracovanou dobu, zda jsou ze zaměstnancovy mzdy prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka a výše dosud provedených srážek.
Údaje o výši průměrného výdělku, o tom, zda pracovní poměr, DPP či DPČ byly zaměstnavatelem rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, a o dalších skutečnostech pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povine uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že informace o tom, jakým způsobem a z jakého důvodu Váš pracovní poměr skončil, není součástí potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Pokud by Váš zaměstnavatel tyto skutečnosti (například včetně hodnocení Vaší práce) do zápočtového listu uvedl, dopustil by se porušení zákona. V takovém případě byste se podle § 315 zákoníku práce mohla do tří měsíců ode dne, kdy jste se o obsahu potvrzení dozvěděla, domáhat u soudu, aby zaměstnavatel obsah potvrzení přiměřeně upravil.

3. Nárok na podporu v nezaměstnanosti
I v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele podle § 52, písm. f) zákoníku práce se můžete po skončení pracovního poměru zaevidovat na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání. Pokud jste během posledních dvou let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získala zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců, vznikne Vám nárok na podporu v nezaměstnanosti. Při splnění výše uvedené podmínky budete mít nárok na podporu ve standardní výši – první dva měsíce 65%, další dva měsíce 50% a zbývající část podpůrčí doby 45% Vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku. Na podporu byste neměla nárok v případě, že by s Vámi zaměstnavatel ukončil pracovní poměr z důvodu porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem - § 52, písm. g) a § 55, odst. 1, písm. b) zákoníku práce.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.