Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žádost o výklad Zákona o SSP 117/1995 Sb. , §53, odst. 3 písm. a) : dne 15.08.2016 můj syn Vladimír Xxx - žadatel o dávku „přídavek na dítě“ splnil oznamovací povinnost. Informoval ÚP o odstěhování a změně trvalého bydliště otce, s žádostí o informaci k otázce změny společně posuzovaných osob.

Po žádostech o informace, nezodpovězených urgencích, zahájil ÚP nestandardním způsobem řízení o společně posuzovaných osobách. Dne 21.01.2017 vydal ROZHODNUTÍ neposuzovat osobu Ing. Vladimír Xxxx, nar. 14.04.1946, jako osobu společně posuzovanou podle ustanovení zák. č. 117/1995 Sb. § 7 odst. 6 - při rozhodování o dávce přídavek na dítě ode dne 01.12.2016. Na základě rozhodnutí ze dne 21.01.2017 - mi ÚP ČR Zlín 23.01.2017 vystavil Sdělení pro účely přiznání stipendia s uvedením nároku na dávku od 01.12.2016 do 31.01.2017. Mám za to, že pro přiznání dávky stipendia, je třeba postupovat dle zákona 117/1995 Sb, § 52 a § 53, odst. 3 písm. a). Pak platí zpětná tříměsíční lhůta ode dne, kdy orgán rozhodující o dávce zjistil, že je třeba nově nárok na dávku posoudit. Tedy nikoli odvozovat vymezení časové platnosti ve shodě s platností vydaného rozhodnutí o změně okruhu společně posuzovaných osob. Tak je mi vysvětlováno orgánem. Za nesprávné taky považuji časové omezení přiznání nároku do 31.01.2017. Ve spise je založeno potvrzení o studiu vydané UTB ve Zlíně, platné na celý studijní rok 2016/2017. Děkuji, Marek.

ODPOVĚĎ:
Podle § 7, odst. 2, písm. b) zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, společně posuzovanými osobami jsou nezaopatřené děti a rodiče těchto dětí, pokud spolu s oprávněnou osobou trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Dle § 7, odst. 3, písm. b) téhož zákona se podmínka, že osoby spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, považuje vždy za splněnou, jde-li o zletilé nezaopatřené dítě a jeho rodiče, jestliže rodiče a dítě jsou v témže bytě hlášeni k trvalému pobytu.
K vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob se pak vyjadřuje § 7, odst. 6 téhož zákona, který říká, že: „Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy osoby uvedené v odst. 3, písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované. “ Z tohoto důvodu je tedy správné, že úřad práce vydal nové rozhodnutí ohledně okruhu společně posuzovaných osob až po uplynutí (nejméně) tří měsíců. V této záležitosti tedy úřad práce postupoval v souladu se zákonem o státní sociální podpoře.
Paragraf 52 zákona o státní sociální podpoře říká, že: „Změní-li se v období, na něž byla dávka přiznána, okruh společně posuzovaných osob nebo jiné skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku nebo její výši, posoudí se nově nárok na dávku a její výši ke dni, ke kterému k takové změně došlo. Pro změnu dávky a její výplatu platí § 53, odst. 3. “ Jak již bylo uvedeno výše v souvislosti s § 7, odst. 6, ke změně okruhu společně posuzovaných osob došlo až ve chvíli, kdy úřad práce vydal zmíněné rozhodnutí, tedy dne 21. 1. 2017. K tomuto datu tedy úřad práce nově posuzoval nárok na dávku.
Paragraf 53, odst. 3, písm. a) pak říká, že: „Došlo-li podle § 52 k novému posouzení nároku na dávku nebo její výši, dávka se přizná, vyplatí, nebo se její výše zvýší, a to zpětně nejvýše tři měsíce ode dne, kdy orgán rozhodující o dávce zjistil, že je třeba nově nárok na dávku nebo její výši posoudit, nebo kdy oprávněná osoba o přiznání dávky, její výplatu nebo zvýšení požádá. “ Úřad práce tedy může dávku  přiznat a vyplatit nejdéle za tři měsíce zpětně, může tak ale učinit i za kratší dobu. K novému posouzení nároku na dávku došlo k 21. 1. 2017 a úřad práce ji přiznal zpětně od 1. 12. 2016. Nevyužil tedy celou tříměsíční dobu, což ale není jeho povinnost – přiznat dávku vždy na celé tři měsíce zpětně. K tomu, proč úřad práce přiznal dávku pouze do 31. 1. 2017 se nemohu vyjádřit, doporučuji se informovat přímo na příslušném úřadě práce, proč dávku přiznal pouze na takto omezenou dobu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.