Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Kamarádka má přítele, kterému zbývá několik měsíců nebo týdnů života. Ona si ho chce vzít z nemocnice domů a starat se o něj, je slabý, má bolesti, po silných lécích ztrácí rozumové schopnosti. Má nárok na nějaký příspěvek na péči? Ze zaměstnání si má vzít co? Neplacené volno, ošetřovatelskou péči? Její přítel má velké dluhy, které léta splácejí po malých částkách.

Mají jedno společné dítě pod 10 let, druhé dítě je družky, bydlí v podnájmu. Je výhodné zůstat jako druh a družka nebo by mohlo být výhodnější uzavřít sňatek kvůli vdovskému důchodu? Nebo by tím automaticky družka zdědila jeho dluhy? Děkuji za odpověď, Naďa

ODPOVĚĎ:
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je zdravotní stav omezující tělesné, smyslové nebo dušení schopnosti jedince, který trvá déle než rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než jeden rok. Při posuzování stupně závislosti určité osoby se hodnotí její schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Pokud dotyčný potřebuje v těchto oblastech pomoc své družky, mohl by mít na příspěvek na péči nárok. O příspěvek na péči je zapotřebí požádat na úřadě práce v místě jeho bydliště, více informací o příspěvku na péči najdete například zde: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek
Co se týče situace v zaměstnání, podle § 191 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu ošetřování dítěte mladšího deseti let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění. Paragraf 39 zákona o nemocenském pojištění pak hovoří o členovi domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou. K získání nároku na neplacené volno je tedy zapotřebí sdílení společné domácnosti a také vyjádření přítelova ošetřujícího lékaře, že ošetřování jinou osobou je opravdu nezbytné.
V případě uzavření manželství platí, že dluhy vzniklé před uzavřením manželství nejsou součástí společného jmění manželů (SJM). V případě úmrtí manžela pak manželka a děti patří do první třídy dědiců. To znamená, že by manželka a děti dědili rovným dílem. Kromě majetku by samozřejmě zdědili i dluhy. Předlužené dědictví je ale možné odmítnout, případně je možné vyhradit si soupis pozůstalosti. V takovém případě pak dědicové odpovídají za dluhy pouze do výše nabytého dědictví. Nárok na vdovský či vdovecký důchod vzniká pouze po zemřelém manželovi (či zemřelé manželce), nikoli po druhovi či družce. Podmínkou nároku na vdovský důchod je skutečnost, že zemřelý manžel byl poživatelem starobního či invalidního důchodu nebo splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.