Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dobrý den, prosím Vás, jaká je zákonná lhůta na to, aby úřad práce odpověděl na mé odvolání proti nepřiznání podpory. S pozdravem Matěj.

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že úprava odvolání a rozhodování o něm není uvedena v zákoně o zaměstnanosti, který se podporou v nezaměstnanosti zabývá, použije se pro rozhodnutí o odvolání správní řád.
Dle ust. § 90 odst. 6 správního řádu rozhodnutí v odvolacím řízení vydá odvolací správní orgán ve lhůtách stanovených v § 71. Lhůta počíná běžet dnem předání spisu odvolacímu správnímu orgánu k rozhodnutí.
Dle ust. § 71 správního řádu je správní orgán povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba
a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
Primárně tedy je příslušný orgán povinen rozhodnout v odvolacím řízení bez zbytečného odkladu, jinak do 30 dnů ode dne předání spisu odvolacímu orgánu, přičemž je možné za výše uvedených podmínek tuto třiceti denní lhůtu prodloužit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.