Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

2016 byl navržen sociálkou a soudem schválen Dohled nad dětmi. Probíhá tak, že referentka OSPOD jednou týdně přijede do rodiny, neohlášeně, v jakoukoliv denní dobu. Jezdí kdy je napadne, rodiče i děti tím stresuje. V domácnosti i v péči o děti je dle OSPOD vždy vše v pořádku a referentka OSPOD jim nic nevytýká.

Je neohlášená návštěva každý týden v mezích normy? Je toto nějak právně upraveno, stanoveny nějaké mantinely, co si může konkrétní OSPOD vůči rodině dovolit?
Děkuji. Veronika

 

 

ODPOVĚĎ:
Dohled nad výchovou nezletilého dítěte je ukládán v případech, kdy v péči rodičů či v chování nezletilého jsou shledány určité nedostatky, které však nejsou natolik závažné, aby výchova dítěte musela být zajištěna ústavní formou. Dohled bývá vhodným výchovným opatřením zejména tehdy, když je velká šance na pozitivní změnu a rodiče i dítě se nebrání spolupráci s OSPOD, případně s dalšími subjekty.

Dohled a další výchovná opatření upravuje § 925, odst. 1 občanského zákoníku a § 13 zákona o sociálně-právní ochraně dětí: Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může soud nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti školy, OSPOD, popřípadě dalších institucí a osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte. V rámci uloženého dohledu soud sleduje, jak dítě prospívá, v jakých podmínkách vyrůstá, zda trvají důvody pro trvání dohledu a také jestli v mezidobí nedošlo ke změně ve výchovných poměrech nezletilého a zda je soudní dohled dostatečným výchovným opatřením. Tyto informace získává soud ze zprávy, kterou OSPOD pravidelně vypracovává a předkládá soudu. Skutečnosti, uvedené ve zprávě, OSPOD získává z osobního kontaktu s dítěte a jeho rodinou, ze zpráv od dětského lékaře, ze školy, z obce, případně od dalších zainteresovaných institucí. Závěrem se OSPOD ve své zprávě vyjadřuje i k tomu, jestli soudní dohled plní svůj účel, anebo má možnost iniciovat zahájení řízení o nařízení ústavní výchovy. V případě dlouhodobého zlepšení ve výchovných poměrech dítěte lze uvažovat o tom, že soudní dohled splnil svůj účel a jeví se být nadbytečným výchovným opatřením. Tehdy má kdokoliv z účastníků (rodiče, OSPOD) možnost podat soudu návrh na zrušení dohledu a pokud soud nazná, že návrh je odůvodněný, může toto opatření zrušit. Pokud žádný z účastníků nepožádá soud o zrušení dohledu nad nezletilým dítětem, končí toto výchovné opatření zletilostí dítěte.
Zákon tedy nestanovuje, jakým konkrétním způsobem má dohled probíhat, jak často má (může) OSPOD rodinu navštěvovat apod. Pokud se rodina domnívá, že je vše dlouhodobě v pořádku, doporučuji nejprve tuto situaci probrat s pracovníky OSPOD a požádat je o ukončení (zrušení) dohledu. Pokud dohoda s OSPOD nebude možná a rodiče mají za to, že už dohled není potřebný, mohou se sami obrátit na soud se žádostí o zrušení dohledu.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Dohled nad výchovou nezletilého dítěte - může sociální pracovnice z OSPOD bez ohlášení ve kteroukoliv denní dobu?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.