Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Rád bych se zeptal, zda k přeložení dítěte na jinou školu postačí souhlas jednoho z rodičů (rodiče nejsou rozvedeni, ale jednoduše se v daném případě neshodnou). Stejný dotaz mám také k přepsání trvalého bydliště děcka. Děkuji, Vladimír.

ODPOVĚĎ:
Podle § 877, odst. 1 občanského zákoníku platí, že: Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče. Za významnou záležitost se ve smyslu § 877, odst. 2 téhož zákona považují zejména nikoliv běžné lékařské zákroky, určení místa bydliště, volba vzdělávacího zařízení či pracovního uplatnění dítěte.

Ve většině případů jedná školské zařízení pouze s jedním rodičem. Školské zařízení tak činí v dobré víře, že rodiče jednají ve shodě, zpravidla jim v praxi stačí k žádosti o přijetí do školského zařízení podpis pouze jednoho z rodičů. Uvedené platí za předpokladu dobré víry ředitele školy, tedy pokud nemá ředitel důvodné pochybnosti o tom, že mezi rodiči panuje neshoda. V případě, že řediteli bude znám nesouhlas druhého rodiče, pak již ředitel nebude v dobré víře a nemůže rozhodnout o přijetí žáka (a ani vydat předběžné opatření podle § 61 správního řádu). Pokud k takové situaci dojde, bude muset jeden z rodičů podat k soudu návrh na nahrazení souhlasu druhého rodiče s takovým časovým předstihem, aby v době zápisu do jiné školy bylo k dispozici soudní rozhodnutí, které by souhlas druhého rodiče nahradilo. Výše uvedené se vztahuje rovněž na řízení o přestupu žáka na jinou školu.

Co se týče změny trvalého bydliště dítěte, podle § 10 zákona o evidenci obyvatel platí, že za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun. Zákonným zástupcem dítěte je otec i matka, což znamená, že změnu trvalého pobytu může provést každý z nich zvlášť bez souhlasu druhého rodiče.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Změna trvalého bydliště dítěti - musí souhlasit oba rodiče, je nutný souhlas obou rodičů?
  • Změna trvalého pobytu synovi, dceři, dítěti - je nutný souhlas obou rodičů, musí souhlasit oba rodiče?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.