Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Opatrovnictví dítěte: dcera nemá v rodném listu zapsaného otce. V případě, že by se mi něco stalo, chci aby byla svěřená do péče mého bratrance a jeho partnerky (šťastný rodinný život, mají 2 děti, všichni mají dcerku mají rádi, jsou na sebe zvyklí). Mám ještě dva bratry (oba spořádaný rodinný život, k dcerce ale nenašli vztah ani oni ani jejich děti, vídáme se 1x do roka).

Pro případ že by se mi něco stalo: co mohu udělat pro to, aby soud při určení opatrovníka určil mého bratrance, byť je "vzdálenější" příbuzný? Jakou formou dát najevo svou "vůli" - musí být sepsaná u právníka? Musí bratranec prohlášení rovněž podepisovat? Dcerce jsou 3 roky, biologický otec se nikdy nezajímal, nyní uvažuje o zapsání do RL. Jeho partnerka ale dceru odmítá akceptovat. Jak se změní situace, pokud by byl otec do RL dodatečně uveden? Tj. pokud budu mít dceru svěřenou do péče, v případě mého úmrtí by šla automaticky k otci, nebo by bylo respektované výše uvedené "přání" matky? Děkuji, Renata.

ODPOVĚĎ:
Na situace, kdy se žádný z rodičů nemůže o dítě starat, pamatuje zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, platný od 1. 1. 2014 institutem tzv. poručenství. Je důležité, aby existoval předpoklad, že mezi poručníkem a dítětem vznikne citový vztah a že zůstanou zachovány stávající rodinné vazby. Soud se proto snaží poručníkem ustanovit především osobu, kterou doporučili rodiče dítěte. Od přání rodičů se soudy odchylují jen tam, kde to vyžaduje zájem dítěte. Jestliže by rodiči nebyl nikdo doporučen, bude soud poručníka vybírat z řad příbuzných nebo osob blízkých dítěti nebo jeho rodině, popřípadě bude hledat jinou fyzickou osobu, u které lze předpokládat, že bude mít k dítěti citový vztah.
Osoba, která má být ustavena poručníkem musí být zletilá, svéprávná a způsobem svého života musí zaručovat, že bude jednat v zájmu dítěte. Poručník má vůči dítěti v zásadě stejná práva a povinnosti jako rodiče, ale nenahrazuje péči rodičů zcela – nemá například vůči dítěti vyživovací povinnost. Dále poručník podléhá kontrole ze strany soudu. Poručník podává soudu pravidelně zprávy o osobě dítěte a jeho vývoji a předkládá účty ze správy jeho jmění. Pro jakékoliv rozhodnutí v podstatné věci, týkající se dítěte, si musí poručník vyžádat schválení soudu. K těmto podstatným záležitostem patří například otázka výběru školy, volby povolání, stěhování se, osvojení apod.
Poručenství zaniká, nabude-li dítě svéprávnosti nebo tehdy, je-li dítě osvojeno. Dále poručenství zaniká zproštěním nebo odvoláním poručníka soudem. V případě úmrtí poručníka stanoví soud poručníka nového.
Na projev přání rodičů o osobě budoucího poručníka nejsou kladeny žádné formální nároky. To znamená, že ani v případě smrti rodičů se nevyžaduje forma závěti. V každém případě, chcete-li své dítě dopředu takto zabezpečit, je nutné s osobou, kterou chcete dítěti určit jako poručníka, toto prodiskutovat, aby s poručenství souhlasila – to je velmi důležité. Pak tuto osobu můžete určit závětí nebo nemusíte, protože tato osoba se sama k poručenství přihlásí.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.