Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Chtěl bych převést svůj družstevní podíl na manželku (ona má také podíl na družstevním bytě). Chci, aby se tak manželka stala jediným vlastníkem družstevního podílu. Je to možné? Děkuji, Igor.

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel jednoznačně nevyplývá, zda se jedná o jeden byt, t.j. zda jste spolu se svou manželkou tzv. společnými nájemci družstevního bytu a zároveň i tzv. společnými členy bytového družstva. Pro svou odpověď budu tento stav předpokládat.
Na otázku, zda je možné za trvání manželství převést část členského podílu v bytovém družstvu pouze na jednoho z manželů, existují dva protichůdné názory:
1/ Dle prvního z názorů toto možné není. V současné době je tento názor zastáván většinou odborníků a rovněž soudní praxe tento závěr ve svých rozhodnutích aplikuje. Toto stanovisko je založeno na znění § 703/2 Občanského zákoníku (věta za středníkem), dle něhož jsou ze společného členství v družstvu oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. To znamená, že na manžele, kteří jsou společnými členy bytového družstva se hledí jako na jednoho člena (manželé mají společně také pouze jeden hlas).
Občanským zákoníkem jsou rovněž vymezeny situace, za nichž může k zániku společného členství manželů v bytovém družstvu dojít, přičemž žádná z těchto variant neumožňuje zrušení společného členství za současného trvání manželství (Občanský zákoník umožňuje společné členství zrušit v případě rozvodu či úmrtí jednoho z manželů). Tento názor byl v poslední době potvrzen například rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2011, č.j. 26 Cdo 98/2011.
Jedinou možností, jak by mohlo dojít ke zrušení společného členství manželů v bytovém družstvu (za trvání manželství) by byla situace dle § 703/3 Občanského zákoníku, tedy stav, kdy spolu manželé trvale nežijí.
2/ Opačný názor (který je v současné době menšinový) považuje společné členství manželů v bytovém družstvu za jednu z majetkových složek společného jmění manželů, přičemž společné jmění manželů může být dle § 143a/1 Občanského zákoníku zúženo písemnou smlouvou mezi manžely (která musí být uzavřena před notářem). Dle tohoto stanoviska by tak bylo možné, aby se manželé dohodli, že své společné jmění zúží o členství v bytovém družstvu a toto členství převedou pouze na jednoho z manželů.
Naděje, že by tento postup byl ze strany bytového družstva akceptován, je však prakticky nulová; případný soudní spor by pak byl s největší pravděpodobností rozhodnut dle výše uvedeného většinového názoru.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.