Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V družstevním bytě bydlí manželé a dospělý syn, byt není v osobním vlastnictví. Muž je roky neléčený alkoholik, zatím je zaměstnaný, s rapidně se zhoršující hygienou a zdravotním stavem. Není nebezpečný. Je otázka času než přijde o práci a další nesežene. Žena a syn zaměstnaní, bez problémů.

Jak prosím postupovat v případě rozvodu, aby se musel z bytu vystěhovat muž a mohla v něm zůstat žena se synem. Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá zásadní skutečnost, a to, kdo je členem bytového družstva (tzn. zda je jím pouze jeden z manželů či oba manželé a členský podíl tudíž tvoří součást jejich společného jmění).
Pro správné zodpovězení této otázky je nutné vědět, kdy bylo členství v bytovém družstvu založeno (tzn. zda se tak stalo před nebo až po uzavření manželství). Bez důležitosti nezůstává ani skutečnost, zda bylo členství v bytovém družstvu založeno před 31. 12. 2013 (v takovém případě by totiž bylo nutné aplikovat § 703 a § 704 „starého“ Občanského zákoníku), nebo až po tomto datu.
Pro ověření této skutečnosti Vám doporučuji kontaktovat bytové družstvo, které by mělo mít tuto informaci ve své evidenci.
Fakt, zda jsou oba manželé společnými členy bytového družstva a zároveň společnými nájemci družstevního bytu, nebo zda je členem bytového družstva pouze jeden z manželů je klíčový pro vypořádání bydlení bývalých manželů po rozvodu.
V rámci „klasického“ rozvodového řízení (tzv. sporného rozvodu) není společné jmění manželů vůbec řešeno (to se vypořádává po rozvodu, a to dohodou bývalých manželů, rozhodnutím soudu či zákonnou fikcí, která nastoupí v případě pasivity bývalých manželů, jak vyplývá z § 736 a násl. občanského zákoníku).
Pokud se manžel připojí k žalobě druhého manžela, může se jednat o tzv. nesporný rozvod. V takovém případě je (mimo jiné) zapotřebí, aby manželé soudu předložili písemnou dohodu o tom, jak vypořádali své společné jmění a jak mají zajištěno bydlení po rozvodu (§ 757 občanského zákoníku).
Jelikož z dotazu nevyplývá, jaká varianta členství v bytovém družstvu platí ve Vámi popsaném případě, nebudu se touto otázkou podrobněji zabývat (obnášelo by to totiž vyjmenování všech myslitelných možností). V této souvislosti proto pouze doplňuji, že bydlení manželů po rozvodu je občanským zákoníkem řešeno v jeho § 768 - § 770. Co se týče vztahu manželů k členskému podílu v bytovém družstvu, lze dále odkázat na § 739 a § 746 zákona o obchodních korporacích.
Po případném doplnění Vašeho dotazu bude možné podat konkrétnější informaci o možném porozvodovém vývoji bydlení manželů v družstevním bytě.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 40/1964 Sb. , Občanský zákoník
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. , o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde (s výjimkou právních předpisů již neplatných) :
https://portal.gov.cz/app/zakony/

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.