Počet stránek ve webu: 42.413

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zadali jsme zaměstnanci naší firmy dohlížení na tvorbu webových stránek.   Nyní s ním máme nějaké rozepře a on tvrdí, že je autorem stránek on, protože pomáhal s jejich tvorbou – konzultacemi, zásahy do vzhledu a vlastními nápady. Brání nám v jejich úpravách, že v podstatě my na ně nemáme žádné právo.

Přitom tvorba stránek probíhala přes něj jen proto, že se mu to zadalo v rámci práce – je u nás zaměstnán jako IT manažer. Samozřejmě veškeré platby šly z firemního účtu a smlouva na tvorbu stránek s ním sepsána nebyla. Má na ně skutečně nějaké právo? Může rozhodovat o jejich vzhledu, případně nám je znepřístupnit? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem, Helena.

 

ODPOVĚĎ:
Argumentace Vašeho zaměstnance je dle mého soudu nesprávná.
V první řadě je zapotřebí si uvědomit, že autorem předmětných webových stránek je ten, u koho si Vaše firma tuto práci zadala (tedy zhotovitel, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo). Nejsem si jist, zda je možné považovat webové stránky za počítačový program či nikoli. Pakliže nikoli, vztahuje se na webové stránky § 61/1 autorského zákona, dle něhož platí, že:
"Je-li dílo autorem vytvořené na základě smlouvy o dílo (dílo vytvořené na objednávku), platí, že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, není-li sjednáno jinak. K užití díla nad rámec takového účelu je objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy, nevyplývá-li z tohoto zákona jinak."
Samotný fakt, že webové stránky byly vyhotoveny na objednávku, znamená, že Vaše firma je oprávněna užívat tyto webové stránky k účelu, který byl sjednán v uzavřené smlouvě (Vaše firma získala k tomuto užití webových stránek ze zákona licenci) - námitky Vašeho zaměstnance jsou v tomto ohledu irelevantní.
Pokud by naopak bylo možné podřadit webové stránky pod pojem "počítačový program", bylo by na webové stránky pohlíženo jako na tzv. zaměstnanecké dílo (jak to výslovně vyplývá z § 58/7 autorského zákona) - k pojmu "zaměstnanecké dílo" se vyjadřuji níže (v podstatě to však na postavení Vaší firmy nic nemění - argumentace Vašeho zaměstnance je stále lichá).
I pokud by se Váš zaměstnanec nějakým způsobem autorsky podílel na vzniku předmětných webových stránek, nic (resp. nic zásadního) by se pro Vaší firmu nezměnilo. V takovém případě by totiž bylo možné pohlížet na webové stránky jako na zaměstnanecké dílo, resp. částečné zaměstnanecké dílo (§ 58 autorského zákona). V rámci tohoto ustanovení upozorňuji zejména na jeho odstavce 1, 3, 4 a 6, z nichž vyplývá, že:
- není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu (Vaše firma by tudíž mohla jednoduše tvrdit, že autorská participace na vytvoření webových stránek byla zaměstnanci zadána jako pracovní úkol a proto se jedná o zaměstnanecké dílo),
- nevykonává-li zaměstnavatel majetková práva k zaměstnaneckému dílu vůbec nebo je vykonává nedostatečně, má autor právo požadovat, aby mu zaměstnavatel za obvyklých podmínek poskytl licenci, ledaže existuje na straně zaměstnavatele závažný důvod k jejímu odmítnutí (tento scénář, jak předpokládám, nehrozí),
- autorova osobnostní práva k zaměstnaneckému dílu zůstávají nedotčena (pokud by tedy zhotovitel webových stránek uznal, že Váš zaměstnanec je spoluautorem webových stránek, bylo by například zapotřebí ho na těchto webových stránkách uvádět jako spoluautora),
- vykonává-li zaměstnavatel majetková práva k zaměstnaneckému dílu, má se za to, že autor svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, ledaže je sjednáno jinak,
- není-li sjednáno jinak, má autor zaměstnaneckého díla vůči zaměstnavateli právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, jestliže se mzda nebo jiná odměna vyplacená autorovi zaměstnavatelem dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv k zaměstnaneckému dílu a významu takového díla pro dosažení takového zisku; toto ustanovení se nepoužije na díla uvedená v odstavci 7, ať jsou díly zaměstnaneckými, či se za ně považují, ledaže je sjednáno jinak (toto ustanovení se tak, mimo jiné, nevztahuje na počítačové programy).
I pokud by se tedy na předmětné webové stránky nahlíželo jako na autorské dílo Vašeho zaměstnance, jednalo by se o tzv. zaměstnanecké dílo, k němuž by Vaší firmě (ze zákona) náležela veškerá majetková práva (Vaše firma by tudíž byla oprávněna s webovými stránkami běžně disponovat).
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.