Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz směřuje k povinnému testování v zaměstnání. Ačkoliv jsem očkovaná proti nemoci COVID, zaměstnavatel mě nutí se testovat pod pohrůžkou snížení prémií. Podléhá toto nařízení §102 zákoníku práce (uvádí zaměstnavatel) nebo pandemickému zákonu (tam nařizuje testování pouze Ministerstvo zdravotnictví). Nevím zda se mohu nějak bránit nebo poslechnout. S přáním hezkého dne Jana.

ODPOVĚĎ:
Na otázku, zda je zaměstnavatel oprávněn nařídit zaměstnancům, aby se podrobili testu na přítomnost onemocnění COVID-19, nelze dát jednoznačnou odpověď. Názory na tuto problematiku se totiž liší.
První názorová skupina zastává stanovisko, že zaměstnavatel je oprávněn nařídit svým zaměstnancům absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19, a to s odkazem na § 102 zákoníku práce. Dle tohoto ustanovení je každý zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům, přičemž prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.
Jeden z těchto názorů je formulován například zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/testovani-zamestnancu-od-1-7-2021-jen-pokud-tak-zamestnavatel-rozhodne/
Druhá názorová skupina je přesvědčena o tom, že § 102 zákoníku práce neopravňuje zaměstnavatele k natolik rozsáhlým požadavkům. Jeden z těchto názorů je formulován například zde:
https://advokatnidenik.cz/2021/09/10/k-otazce-internich-predpisu-zamestnavatele-ve-vztahu-k-prevenci-nemoci-covid-19/
Osobně se kloním spíše k prvé názorové skupině, tzn. domnívám se, že zaměstnavatel je oprávněn nařídit zaměstnancům absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 (samozřejmě za podmínky, že zaměstnavatel zaměstnancům proplatí veškeré náklady, které jim v této souvislosti vzniknou).
Domnívám se dále, že postup Vašeho zaměstnavatele (který požaduje absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 od očkovaných i neočkovaných zaměstnanců) je správný. Je obecně známou skutečností, že nakazit se onemocněním COVID-19 (a toto onemocnění dále šířit) může i člověk očkovaný. Pakliže by tedy Váš zaměstnavatel požadoval absolvování testu pouze od neočkovaných zaměstnanců, dopouštěl by se tím dle mého názoru nerovného přístupu ke svým zaměstnancům (a byl by v rozporu se základními principy zákoníku práce).
Pakliže se zaměstnavatelovým požadavkem nesouhlasíte, můžete testování na přítomnost onemocnění COVID-19 odmítnout. Bude pak na zaměstnavateli, zda se rozhodne podniknout proti Vám nějaké právní kroky (proti kterým bude možné se bránit) nebo ne.
Co se týče zaměstnavatelovy výhružky týkající se snížení prémií, je podstatné, o jakou složku mzdy se jedná. Předpokládám, že tyto prémie odráží zaměstnavatelovu spokojenost s pracovní výkonností zaměstnance. V takovém případě nemůže zaměstnavatel tyto prémie v důsledku případného odmítnutí absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 snížit, protože tento zaměstnancův postoj nemá na jeho pracovní výkonnost žádný vliv.
Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se onemocnění COVID-19 v pracovněprávním kontextu naleznete například zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zamestnance-a-zamestnavatele/
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.