Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Chtěla bych se zeptat na nařízené samo-testování zaměstnavatelem. V práci nám bylo nařízeno, že pokud nejsme naočkovaní, tak do práce musíme přinést test na Coronavirus, že jsme negativní. Dělám v dětském domově, příspěvková organizace a jde tedy o test, který potřebuji v práci pro výkon v zaměstnání.

A pokud tak nastane, tak od kterého data by to mohl zaměstnavatel od nás požadovat. Zajímalo by mě, jak to tedy vlastně je. A zda je moji povinností tento test podstoupit na vlastní náklady. Teď když se zkrátila doba o trvanlivosti testu by to bylo velmi nákladné a obtěžující. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Na otázku, zda je zaměstnavatel oprávněn nařídit zaměstnancům, aby se podrobili testu na přítomnost onemocnění COVID-19, nelze dát jednoznačnou odpověď. Názory na tuto problematiku se totiž liší.
První názorová skupina zastává stanovisko, že zaměstnavatel je oprávněn nařídit svým zaměstnancům absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19, a to s odkazem na § 102 zákoníku práce. Dle tohoto ustanovení je každý zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům, přičemž prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.
Jeden z těchto názorů je formulován například zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/testovani-zamestnancu-od-1-7-2021-jen-pokud-tak-zamestnavatel-rozhodne/
Druhá názorová skupina je přesvědčena o tom, že § 102 zákoníku práce neopravňuje zaměstnavatele k natolik rozsáhlým požadavkům. Jeden z těchto názorů je formulován například zde:
https://advokatnidenik.cz/2021/09/10/k-otazce-internich-predpisu-zamestnavatele-ve-vztahu-k-prevenci-nemoci-covid-19/
Co se týče postupu Vašeho zaměstnavatele, upozorňuji na dvě (dle mého názoru podstatné) skutečnosti:
1/ Pakliže zaměstnavatel požaduje předložení testu na přítomnost onemocnění COVID-19 pouze od neočkovaných zaměstnanců, dopouští se tím dle mého názoru nerovného přístupu ke všem zaměstnancům (a dostává se tudíž do konfliktu se základními zásadami zákoníku práce). Je obecně známou skutečností, že nakazit se onemocněním COVID-19 (a toto onemocnění dále šířit) může i člověk očkovaný. Váš zaměstnavatel by proto měl požadovat absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 buď od všech svých zaměstnanců (bez ohledu na jejich ne/očkování), anebo od nikoho.
2/ Vzhledem k tomu, že požadavek na absolvování testu na přítomnost onemocnění COVID-19 vznesl Váš zaměstnavatel, je zároveň povinen proplatit Vám veškeré náklady, které Vám v této souvislosti vzniknou. Je nemyslitelné, aby zaměstnavatel přenášel tyto výdaje na zaměstnance.
V současné chvíli Vám proto doporučuji obrátit se na Vašeho zaměstnavatele s požadavkem, aby byla povinnost absolvovat test na přítomnost onemocnění COVID-19 uložena buď všem zaměstnancům, anebo nikomu, a zadruhé Vám doporučuji požadovat po zaměstnavateli proplacení všech nákladů, které Vám v souvislosti s testováním vzniknou (výši těchto nákladů jste samozřejmě povinna svému zaměstnavateli prokázat – například předložením účetního dokladu).
Pakliže se zaměstnavatelovým požadavkem nesouhlasíte, můžete testování na přítomnost onemocnění COVID-19 odmítnout. Bude pak na zaměstnavateli, zda se rozhodne podniknout proti Vám nějaké právní kroky (proti kterým bude možné se bránit) nebo ne.
Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se onemocnění COVID-19 v pracovněprávním kontextu naleznete například zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zamestnance-a-zamestnavatele/
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.