Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych Vás požádat o Váš právní názor na můj soudní spor. Chtěla bych využít dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky, tedy NS ČR. Ráda bych Vás požádala o Váš právní názor, zda mám v tomto případě šanci na úspěch u nejvyššího soudu. Ve stručnosti shrnu události:

- pracovní smlouva na dobu neurčitou na pozici mzdové účetní s podrobně vypsanou náplní práce
- 14.4.2016 návrat z mateřské dovolené zpět do zaměstnání
- 14.4.2016 ústní sdělení nadřízeného a ředitele společnosti, že pro mě nemají práci mzdové účetní
- 14.4.2016 absolvování vstupní lékařské prohlídky a pohovoru s ředitelem
- 14.4.2016 v práci jsem byla 3 hodiny a poté jsem po předchozím oznámení přímému nadřízenému, že pro mě nemají práci oznámila, že půjdu s dcerou k lékaři na plánovanou prohlídku a při odchodu jsem nadřízenému předala zápis o průběhu dne, kde mu sděluji, že mi za dobu mého pobytu na pracovišti žádnou práci nepřidělili a že to považuji za překážku na straně zaměstnavatele a že se dostavím do zaměstnání až mě vyzvou, že mají pro mě práci připravenou - výslechem bylo potvrzeno, že se nadřízený seznámil s tímto oznámením a že si je vědom, co v něm píši. U soudu nadřízený vypověděl, že 5 minut po mém odchodu mi chtěl přidělit práci - nejprve - v tzv. výzvě - nastudování předpisů, poté doklady ke zpracování (v pozdějším vyjádření právního zástupce žalované)
- 14.4.2016 napsala jsem email nadřízenému a řediteli, že jejich jednání považuji za překážku na straně zaměstnavatele
- 15.4.2016 - totéž oznámení jsem doručila na podatelnu žalované ráno druhý den spolu s potvrzením od lékaře, že jsem minulý den absolvovala s dcerou lékařskou prohlídku
- 15.4.2016 ve 14.30 mi byl odeslán email znění, že překážky na straně zaměstnavatele nevznikly a neexistují, tudíž mě zaměstnavatel nebude vyzývat k návratu do zaměstnání
- 15.4.2016 odeslání porušení pracovní kázně - ve znění "Dne 14.4.2016 jste bez udání důvodu a bez svolení svého nadřízeného opustila pracoviště a v 10.05h jste již nebyla k zastižení - dopis s dodejkou doručen 28.4.2016"
- 20.4.2016 odesláno doporučeně okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele - pro neomluvenou absenci - doručeno 28.4.2016.
Podána žaloba na neplatnost výpovědi. Okresní i Krajský soud v Hradci Králové rozhodly, že žaloba se zamítá. Listinnými důkazy ale bylo prokázáno stejně tak jako výpověďmi svědků, že pozice mzdové účetní byla sloučena s jinými pracovními pozicemi - nejprve v roce 2009, kdy byly sloučeny dvě pracovní pozice, které předtím vykonávaly 2 pracovnice na hlavní pracovní poměr - a to práce pokladní a práce mzdové účetní. Tudíž zaměstnavatel pro mě nemohl mít práci mzdové účetní a pokud ano, tak jen na část mé pracovní doby. Taktéž bylo prokázáno, že moje předchůdkyně dostala výpověď pro nadbytečnost - z důvodu kumulace funkcí. V březnu 2016 dal totiž zaměstnavatel výpověď pro nadbytečnost z důvodu kumulace funkcí pracovnici, která vykonávala po dobu mé rodičovské dovolené funkci pokladní a mzdové účetní a s jejím odchodem měla být ještě k pozici přidána další část práce - tentokrát provozní účetní. Výpovědí  bylo prokázáno, že nynější pracovnice vykonává práci mzdové účetní, pokladní a část práce provozní účetní. Zaměstnavatel mi okamžitě zrušil pracovní poměr, aniž bych měla 5 dnů neomluvené absence - viz judikát č. 2542/2007. Domnívám se také, že nedodržel právní výklad par. 55 ost. 1 zákoníku práce, ze kterého vyplývá, že před okamžitým zrušením pracovního poměru musí mít zaměstnavatel zjištěn důvod tohoto opatření - nestačí jen podezření, že je takový důvod dán. Zjištění důvodu pak není zpravidla možné bez vyjádření zaměstnance k důvodu, který zaměstnavatel uplatňuje. Nebylo taktéž vysvětleno, proč není možné spravedlivě požadovat další zaměstnávání - minimálně po dobu trvání výpovědní lhůty. Toto si myslím, že jsou hlavní důvody, proč neměl zaměstnavatel dát okamžité zrušení pracovního poměru. Navíc se jedná o první můj "prohřešek". Moje praxe čítá bezmála 20let absolutně bez jakéhokoliv vybočení z pracovních povinností. V soudních jednáních bylo velké množství rozporuplných informacích na straně žalované týkající se ukončení pracovního poměru stávající mzdové účetní, náboru nové "mzdové" účetní, plánované práce, kterou mi žalovaná chtěla přidělit atd. Byla bych hrozně moc ráda, pokud byste mě mohli sdělit Váš názor. Jsem pevně rozhodnuta obrátit se s dovoláním na nejvyšší soud z důvodu, že soudy nižších stupňů nepřihlédli k ostatním okolnostem - osobě zaměstnance, době a času kdy k porušení pracovní kázně došlo, ke škodě, kterou jsem způsobila...a konečně vlastně nikdo nepřihlédnul k příčině, proč k neomluvené absenci vůbec došlo. Děkuji Vám mockrát za Váš názor Daniela.

ODPOVĚĎ:
Doprovod rodiče dítěte k lékaři je překážkou v práci, kterou upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, v příloze, bod 8 písm. a). Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Bylo-li vše řádně doloženo, neměla by dle mého názoru Vaše nepřítomnost dne 14.4. být považována za neomluvenou absenci.
Jako neomluvená absence však může být posouzena Vaše nepřítomnost v dalších dnech.
Co se týče dovolání k Nejvyššímu soudu ČR a jeho případné šance na úspěch, bez znalosti textu rozhodnutí, proti němuž směřuje, a celého případu, nelze věc posoudit.
Je však třeba připomenout, že Vámi uváděný názor k § 55 zákoníku práce je obsažen pouze v jednom komentáři k tomuto zákonu. Ani komentáře k zákonům, ani soudní judikatura nejsou v České republice závazným pramenem práva, a že soud nemusí rozhodovat stejně. Pokud uzná, že v daném případě je důvod pro odlišné rozhodnutí, může tak učinit, aniž by to způsobovalo nezákonnost daného rozhodnutí.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Překážka na straně zaměstnavatle - neměl práci pro zaměstnance, odchod zaměstnance z pracoviště a okamžitá výpověď pro nedovolenou absenci zaměstnance
  • Výpověď z důvodu kumulace funkcí a zbavení se dalšího zaměstnance okamžitou výpovědí pro porušení pracovní kázně (nedovolená absence v práci, zaměstnání)
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem