Počet stránek ve webu: 36.177

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Z nemocenského pojištění zaměstnanců se vyplácí čtyři druhy dávek: nemocenské, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá pomoc v mateřství. OSVČ a zahraniční zaměstnanci, pokud si platí nemocenské pojištění (jsou účastni nemocenského pojištění), mají nárok na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM). Splnění podmínek nároku na dávky se z každé účasti na nemocenském pojištění posuzuje samostatně. Při souběhu nároků na tutéž dávku z více zaměstnání (pojištění) zakládajícím účast na nemocenském pojištění se však poskytne ze všech zaměstnání (pojištění) pouze jedna dávka, která se vypočte z příjmů dosažených ve všech těchto zaměstnáních (pojištěních) (s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství).
Všechny dávky nemocenského pojištění vyplácejí příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

Podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění

Základní podmínkou nároku na dávky nemocenského pojištění je, že příslušná sociální událost (např. dočasná pracovní neschopnost, nástup na peněžitou pomoc v mateřství) vznikne v době, kdy trvá účast na nemocenském pojištění (trvá pojištěné zaměstnání), popř. v ochranné lhůtě.
Ochranná lhůta má zajistit, aby lidé nezůstali bez prostředků, například v době, kdy jedno zaměstnání skončili a do nového ještě nenastoupili. V praxi to znamená, jestliže bývalý pojištěnec v této době onemocní nebo nastoupí na PPM, dostává dávky nemocenského pojištění z již ukončeného zaměstnaneckého poměru (nemocenského pojištění zahraničních zaměstnanců či OSVČ). Ochranná lhůta neplyne z pojištěné činnosti poživatele starobního důchodu či invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo ze zaměstnání malého rozsahu.

Ochranná lhůta neplyne také ze zaměstnání pojištěnce, který je žákem nebo studentem, pokud doba zaměstnání spadá výlučně do období školních prázdnin a v případě, kdy pojištění odsouzeného skončí v době jeho útěku z místa výkonu trestu odnětí svobody. V ochranné lhůtě nevzniká nárok na ošetřovné.

Ochranná lhůta pro nemocenské je 7 kalendářních dnů od skončení zaměstnání. Pokud byl zaměstnanec naposledy zaměstnán kratší dobu, ochranná lhůta trvá jen tolik dnů, kolik trvalo poslední pojištění. U žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství, je ochranná lhůta pro PPM 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojiš-
tění. Pokud pojištění těhotné zaměstnankyně trvalo kratší dobu, ochranná lhůta trvá jen tolik dnů, kolik trvalo pojištění.