Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

S manželkou jsme manželé 6 let. Poslední tři roky jsem si vědom její nevěry. Nyní se chceme rozvádět. Máme ve SJM byt a veškerou finanční hotovost. Nemáme děti a žádná pasiva. Manželka vydělává měsíčně cca o 5.000 Kč méně. Její nevěru jsem schopen doložit důkazy – e-maily, mám poznamenanými dny v diáři, kdy měla intimní poměr s jiným mužem.

Dále mám poznamenány dny, kdy psala SMS milenci, ale text SMS nemám. Chtěl bych požádat soud o zúžení SJM (dorovnání rozdíl platu mého a manželky). Můžete mi napsat na základě zkušeností jakou mám šanci např. zda soud na tyhle okolností přihlíží či ne. Jestli soud přihlíží tak např. když rozdíl mzdy činí např. 500.000 Kč zda mohu zpět dostat např. 50%. Děkuji, Zikmund

ODPOVĚĎ:
Nejsem si jist, zda ve svém dotazu nezaměňujete dva odlišné právní instituty, a to:

1/ Zúžení společnéo jmění manželů, tedy SJM:
Dle § 148/1 Občanského zákoníku může soud ze závažných důvodů na návrh některého z manželů zúžit SJM až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti. Těmito závažnými důvody mohou být například opakované zadlužování jedním z manželů, gamblerství či jiný způsob nezodpovědného ohrožování SJM. Tento institut však není možné použít jako pomocný nástroj při vypořádání SJM.

2/ Vypořádání zaniklého SJM, tedy společného jmění manželů:
Dle § 149/1 a 2 Občanského zákoníku zaniká SJM se zánikem manželství, přičemž následně je nutné provést jeho vypořádání, tzn. že v rámci rozvodového řízení se soud vypořádáním SJM nezabývá.

Máte-li proto v úmyslu zohlednit při vypořádání SJM svůj vyšší výdělek, nabízí se Vám de facto 2 možnosti řešení:

1/ Uzavřít se svou manželkou písemnou dohodu o vypořádání SJM dle § 150/1 Občanského zákoníku, v níž se na rozdělení SJM dle vlastního rozhodnutí domluvíte. Tuto dohodu je možné uzavřít i za trvání manželství s tím, že účinnosti nabude dnem právní moci rozsudku o rozvodu manželství (v případě tzv. nesporného rozvodu dle § 24a zákona o rodině je taková dohoda dokonce podmínkou). Tuto dohodu je pak samozřejmě možné uzavřít i po rozvodu manželství.

2/ Obrátit se po rozvodu manželství na soud s návrhem na vypořádání zaniklého SJM jeho rozhodnutím (§ 150/3 Občanského zákoníku). V této souvislosti je vhodné vědět, že dle § 149/2 Občanského zákoníku se má za to, že při zániku SJM jsou podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich SJM stejné. Tuto právní fikci je však možné modifikovat, a to zejména přihlédnutím k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění; při určení míry přičinění je třeba vzít též zřetel k obstarávání společné domácnosti (§ 149/3 Občanského zákoníku). Dle tohoto ustanovení by tedy bylo možné zohlednit Váš vyšší výdělek, výsledek soudního řízení však samozřejmě není možné předjímat.

Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že nedojde-li do tří let od zániku SJM k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných (§ 150/4 Občanského zákoníku). S vypořádáním SJM po rozvodu manželství Vám tedy doporučuji neotálet.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Je při vypořádání zaniklého SJM možné zohlednit vyšší příjem jednoho z bývalých manželů?
  • Důvody pro soudní zúžení společného jmění manželů, SJM
  • Dohoda o vypořádání SJM mezi manželi