Počet stránek ve webu: 37.945

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Manžel podniká jako právnická osoba – jediný jednatel a společník společnosti s. r. o.
1. Jak nejlépe postupovat, pokud se jeho společnost dostane do potíží a budou na tuto společnost uvaleny exekuce.
2. Jak bude uspokojování pohledávek věřitelů probíhat, pokud společnost nemá majetek v plné hodnotě dluhu.

3. Může případná exekuce ohrozit majetek, který jsem nabyla ještě před manželstvím a jsem jeho jediným vlastníkem.
4. Jak v této souvislosti nejlépe ochránit majetek, který jsem nabyla před manželstvím (nemovitost - rodinný dům)
5. Jak ochránit majetek, který jsme nabyli společně v manželství (movité věci)
6. Jak se chránit proti budoucímu možnému ohrožení - co může vyřešit rozvod a nebo co vyřeší pouze vypořádání SJM v existujícím manželství.
Předem moc děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
1+2. Společnost je samostatná osoba a společníci za její dluhy odpovídají jen do výše, v jaké nesplnili svou vkladovou povinnost. Pokud ji společník splní, pak za dluhy společnosti neručí.
Pokud jde o pozici jednatele, musí jednat s péčí řádného hospodáře. Pokud tuto povinnost nesplní a způsobí tím společnosti škodu, může za ní odpovídat (např přivede společnost do konkurzu). Pokud bude jednatel jednat s péčí řádného hospodáře a přesto se společnost dostane do finančních problémů, jednatel za její dluhy neodpovídá (každé podnikání je spojeno s rizikem).
Součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže
a) se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo
b) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.
Má-li být součást společného jmění použita k podnikání jednoho z manželů a přesahuje-li majetková hodnota toho, co má být použito, míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, vyžaduje se při prvním takovém použití souhlas druhého manžela. Byl-li druhý manžel opomenut, může se dovolat neplatnosti takového jednání. To platí také v případě, že má být součást společného jmění použita k nabytí podílu v obchodní společnosti nebo družstvu.
3. Takový dluh bude zřejmě spadat do společného jmění manželů, tudíž z něj budou zavázáni oba manželé a věřitel se bude moct uspokojit nejen z toho, co je ve společném jmění, nýbrž i z toho, co má každý z manželů ve svém výlučném jmění.
4+5+6. Manželé mohou smluvně upravit rozsah svého společného jméní. Pokud bude tato dohoda založena v rejstříku, který je veden notářskou komorou, bude účinná i vůči věřitelům. Pak se bude věřitel moct uspokojit pouze z majetku toho z manežlů, který dluhy převzal. To se však týká jen dluhů, které vzniknou po založení této dohody do příslušného rejstříku. Za tímto účelem doporučuji navštívit notáře.