Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s prosbou o radu stran SJM a koupi bytu po svatbě (04/2014), byt koupen 05/2015. V kupní smlouvě jsem uvedena já, v katastru nemovitostí také pouze já. Manžel v té době zde neměl trvalý pobyt a nemá zde ani české občanství, proto byl byt připsán na moje jméno. Nyní, dva roky v manželství dle smlouvy s bankou, má být manžel zapsán v katastru.

Řeším však otázku financí - vložila jsem nemalý finanční vnos do hypotéky a hradila jsem i celou rekonstrukci bytu z peněz, které jsem měla naspořené ještě před svatbou a vše mohu doložit (dědictví, stavební spoření). Stačí pro záznam mého manžela do katastru notářský zápis o tom, kolik jsem do bytu investovala? Za odpověď děkuji S pozdravem Jiřina

ODPOVĚĎ:
Pakliže byl předmětný byt pořízen ze společných finančních prostředků za trvání manželství, stal se součástí SJM. Dle § 709/1 občanského zákoníku totiž platí, že součástí SJM je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství. Skutečnost, že v kupní smlouvě a katastru nemovitostí jste uvedena jako výlučná vlastnice bytu pouze Vy, lze proto považovat za chybu (tzn. že zápis v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnému právnímu stavu).
Není rozhodné, že Váš manžel neměl v době koupě bytu trvalý pobyt na území ČR, resp. že neměl české státní občanství, neboť tyto skutečnosti nemají na vznik SJM žádný vliv (tzn. že předmětný byt se přesto stal součástí SJM).
Jelikož zápis v katastru nemovitostí neodpovídá v současné době skutečnosti, je zapotřebí tuto nesrovnalost odstranit. V tomto ohledu Vám doporučuji kontaktovat místně příslušné pracoviště katastrálního úřadu a svůj záměr s ním konzultovat. Nabízí se několik variant řešení, přičemž bude záležet na posouzení místně příslušného pracoviště katastrálního úřadu, které bude považovat za optimální.
Místně příslušnému pracovišti katastrálního úřadu můžete doručit souhlasné prohlášení (Vás a Vašeho manžela), v němž zachytíte svou shodu na tom, že předmětný byt se stal součástí SJM od počátku a zápis v katastru nemovitostí je tudíž chybný (§ 66/1 písm. a) katastrální vyhlášky).
V úvahu přichází rovněž iniciace provedení opravy chyby v katastrálním operátu (§ 36 katastrálního zákona), předpokládám však, že místně příslušné pracoviště katastrálního úřadu tuto variantu odmítne.
Nelze vyloučit, že místně příslušné pracoviště katastrálního úřadu bude požadovat předložení soudního rozhodnutí o tom, že předmětný byt byl součástí SJM od počátku. V takovém případě by bylo nutné obrátit se na místně příslušný okresní soud s tzv. určovací žalobou (§ 80 Občanského soudního řádu). Dle § 985 občanského zákoníku totiž platí, že není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu (např. v katastru nemovitostí) v souladu se skutečným právním stavem, může se osoba, jejíž věcné právo je dotčeno (zde Váš manžel), domáhat odstranění nesouladu.
Další (a v mnohém jednodušší a rychlejší) variantou je rozšíření SJM o předmětný byt (tzn. že předmětný byt by byl do SJM zahrnut). V tomto ohledu poukazuji na tato ustanovení občanského zákoníku:
- § 716/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že manželé si mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu;
- § 716/2 občanského zákoníku, dle něhož platí, že smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny (je tedy nutné ji uzavřít před notářem) ;
- § 720/2 občanského zákoníku, dle něhož platí, že týká-li se smlouva manželů o manželském majetkovém režimu již existující věci zapsané do veřejného seznamu (např. do katastru nemovitostí), nabývá smlouva v této části účinky vůči třetím osobám zápisem do tohoto seznamu.
Pakliže jste do předmětného bytu investovala své vlastní finanční prostředky, bude tato okolnost hrát roli pouze v případě, že předmětný byt bude prohlášen za jsoucí součástí SJM od počátku. Pak by se jednalo o tzv. vnosy, které mohou být zohledněny v rámci vypořádávání zaniklého SJM (typicky po rozvodu manželství). V tomto ohledu upozorňuji na § 742/1 písm. c) občanského zákoníku, dle něhož má každý z manželů právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek.
Shodnete-li se s Vaším manželem na tom, jaké finanční prostředky (které byly Vaším výlučným vlastnictvím) jste do předmětného bytu investovala (přičemž tento byt byl v dané době součástí SJM), můžete tuto svou shodu vtělit do notářského osvědčení o prohlášení (§ 72 a § 80 notářského řádu). V této souvislosti můžete proto kontaktovat notáře:
https://www.nkcr.cz/seznam-notaru
Budete-li však nastalou majetkoprávní situaci řešit tak, že SJM o předmětný byt rozšíříte, nebude možné Vámi investované finanční prostředky považovat za tzv. vnosy (a nebude tudíž možné tyto vnosy v případě zániku SJM vypořádat), neboť předmětné finanční prostředky jste do bytu investovala v době, kdy byl Vaším výlučným vlastnictvím (a nejednalo se tedy o investici do SJM).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
vyhláška č. 357/2013 Sb. , o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
zákon č. 256/2013 Sb. , o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
zákon č. 99/1963 Sb. , Občanský soudní řád
zákon č. 358/1992 Sb. , o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/