Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Společné jmění manželů SJM - máme 3 bankovní účty (2 já, 1 žena). Jako svobodný jsem si vzal hypotéku. Hypotéka zní jen na mé jméno (ve výši 1.800.000 Kč). Nějakou část (cca 250.000Kč) jsem umořil za svobodna. 2012 - jsem pojal za ženu svoji přítelkyni. 2013 končila fixace hypotéky a využil jsem možnosti mimořádné splátky (cca 500.000 Kč) z b. ú. (na mne psaného).

2014 - zbývající výše úvěru cca 1.100.000 Kč. Máme se ženou společný účet (na mne psaný). Žena je již delší dobu na rodičovské dovolené. Díky společnému účtu není zcela jasné, jakým podílem se manželka podílela na jeho výší - rámcově jde však asi o 25% ona, 75% já (nevím jestli hraje roli). Uvažujeme o rozvodu manželství.
1) Jakým obvyklým způsobem se při rozvodu dělí majetek? Na jaké movité a nemovité věci má žena nárok?
2) Především jaký nárok má manželka na byt nebo jeho část (komplet psaný na mne), případně finanční vyrovnání za mimořádnou splatku hypotéky?
3) Jak je to s dělením pěněz na bankovních účtech?
4) Máme 2 nezletilé děti - jaké by jim náleželo výživné?
Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
1. V případě rozvodu náleží manželům to, "co si kdo do manželství přinesl" + ještě polovina z tzv. společného jmění manželů (SJM). Do společného jmění patří to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co slouží osobní potřebě jednoho z manželů, nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl, nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech nebo nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví a nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.
Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů a také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva.
Co patří a nepatří do SJM uvádíme také zde: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/sjm/

2. V případě bytu záleží na tom, kdo je veden jako vlastník bytu. Pakliže jste to Vy, byt náleží Vám. Pakliže jste byt daroval manželce nebo učinil jiná vyrovnání, bude situace komplikovanější. V tom, co píšete to vypadá, že byt bude spíš náležet Vám. Otázkou tedy je, zda byt náleží do společného jmění či nikoliv. Ve Vašem případě nejspíš do společného jmění nepatří.

3. Co se týče peněz na bankovních účtech platí zde obdobně viz bod 1

4. Co se týče výživného, zde platí, že jeho výše je závislá na majetkových poměrech rodiče. Znamená to tedy, že dítě musí nést stejnou životní úroveň jako rodič. Dávka se tedy bude poskytovat dle výše Vašich příjmů.