Počet stránek ve webu: 37.118

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Situace, kdy není dlužních schopný dostát svým závazkům se nazývá úpadek resp. platební neschopnost (§3 insolvenčního záikona). Pokud potřebujete radu v oblasti osobního bankrotu, můžete požádat občanskou poradnu, která se specializuje na předlužené osoby - www.financnitisen.cz (můžete i volat na telefonní číslo 800 722 722). Poradna ve finanční tísni poskytuje poradenství ZDARMA (při telefonickém i osobním styku).  V ČR je však platební neschopností (a přípravou návrhů na oddlužení) zabývá řada dalších občanských a charitních poraden.

Osnova stránky: 
 


Oddlužení (neboli insolvence) a osobní bankrot se řídí insolvenčním zákonem.

 

Úpadek, podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu

 • dlužník má 2 a více věřitelů (pokud má dlužník jen jednoho věřitele, věc je řešena např. formou exekuce, ne osobním bankrotem)
 • dlužník má neuhrazené peněžní závazky více než 30 dnů po splatnosti
 • dlužník je není schopen své závazky plnit

 

Důvody pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení insolvenčním soudem (§395 insolvenčního zákona)

 • hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.
 • insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže:
  • jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto, nebo
  • dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

Nepoctivý záměr

 • v posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku takového řízení, nebo
 • podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.

Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení oddlužení se doručuje dlužníku, osobě, která návrh podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu může podat pouze osoba, která návrh podala.

Kdo mi vyhotoví návrh na oddlužení (insolvenční návrh)?

Nejlépe je oslovit neziskovou organizaci, která návrh na oddlužení udělá zdarma. Běžné firmy mohou požadovat odměnu v řádu tisíců, v krajním případě i desítky tisíc!
Insolvenční návrh obsahuje soupis majetku, závazků, pohledávek, dluhů, věřitelů.

 

Co mám dělat s návrhem na oddlužení?

Zanést na krajský soud, který ve věci rozhodne.

Co se bude dít dál?

Soud během několika hodin posoudí, zda byl návrh podán předepsaným způsobem a vydá vyhlášku o insolvenčním řízení. Tu zveřejní v insolvenčním rejstříku a na úřední desce insolvenčního soudu (§71/1 Insolvenčního zákona).

 

Jsem v insolvenčním rejstříku - co se tím mění?

Zveřejnění v insolvenčním rejstříku zablokuje věřitele. Není tedy již možné vymáhat finanční prostředky formou exekuce. Je přidělen insolvenční správce, který jedná s věřiteli. Věřitelé musí přihlásit své pohledávky u insolvenčního správce, jinak se jich nedomohou.
Úkolem insolvenčního správce je také jednání s dlužníky dlužníka. Insolvenční správce povede všechny soudní spory týkající se majetku, dluhů (v pozici strany žalované i žalující).

 

Do kdy soud rozhodne o insolvenčním návrhu?

Soud rozhodne ve lhůtě 15 dní od podání insolvenčního návrhu.


Co když krajský soud schválí oddlužení?

 • dlužník ztrácí možnost nakládat se svým majetkem a finančními zdroji,
 • dlužníci dlužníka musí směřovat platby insolvenčnímu správci.


Čeká Vás

Získaná částka nejde exekutorovi, ale insolvenčnímu správci, který spravedlivě částky rozdělí věřitelům. Dlužník tedy s věřiteli již v podstatě nekomunikuje.

 

Co když při oddlužení ztratím práci?

To se může stát, na přechodnou dobu se dokonce může stát i to, že nebude z čeho strhávat na splátky. Podle insolvenčního zákona však existuje podmínka, že dlužník musí pracovat a nesmí odmítnout práci, jinak by bylo oddlužení zrušeno. I když ale na přechodnou dobu dlužník ztratí práci, platí nadále, že musí do 5 let splatit minimálně 30% dluhů.

 

Formuláře

Formulář Soubor typu PDF pro tisk a ruční vyplnění Soubor typu PDF pro elektronické vyplnění Pokyny k vyplnění Předvyplněné vzory
Hlasovací lístek o přijetí reorganizačního plánu dle § 346 insolvenčního zákona Stáhnout Stáhnout Pokyny Vzor
Hlasovací lístek dle § 50 insolvenčního zákona Stáhnout Stáhnout Pokyny Vzor
Hlasovací lístek podle § 401 insolvenčního zákona Stáhnout Stáhnout Pokyny Vzor
Návrh na povolení oddlužení Stáhnout Stáhnout Pokyny Vzor
Přihláška pohledávky Stáhnout Stáhnout Pokyny Vzor
Popření pohledávky přihlášeným věřitelem Stáhnout Stáhnout Pokyny Vzor

 

Tabulka obsahuje formuláře podání ve formátech pdf pro vyplňování pomocí programu Adobe Reader, který si můžete stáhnout zde.

 


Klíčová slova:

insolvenční, insolvece, úpadek, platební neschopnost, oddlužení, řízení, oddlužení, osobaní bankrot, osobní krach, nezabavitelná částka, nezabavitelné minimum, věřitel, dlužník, závazek, úpadek, insolvenční rejstřík, konkurz