Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Zajímalo by mě, zda-li Městské úřady jsou povinny zaslat občanovi upomínku na zaplacení poplatku za svoz odpadu. Mému příteli složenka nebyla doručena.Částku tedy nezaplatil. Po roce přišel exekuční příkaz na 8000kč.Bez jakékoli upomínky nebo výstrahy. Toto se může stát komukoliv.

Všechny předešlé roky poplatky řádně platil na základě zaslaných složenek.Můžete, prosím, poradit, jak nyní postupovat nebo se bránit? Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Přestože zasílání složenek je v případě poplatků za svoz komunálního odpadu zažitou praxí, o povinnost městského úřadu se nejedná.
Ve Vašem případě je důležité zjistit, v jakém právním režimu se exekuce na dluh Vašeho přítele pohybuje – městský úřad může provádět exekuci buď sám (jakožto správce poplatku) nebo může tento případ předat soudu či soudnímu exekutorovi.
Jako první krok lze proto doporučit kontaktovat městský úřad a dle spisové značky (která je na exekučním příkazu uvedena) se doptat na režim exekuce.
Svou obranu může Váš přítel vystavět na tom, že městský úřad nesplnil svou zákonnou povinnost, neboť po neuhrazení poplatku Vaším přítelem ve lhůtě splatnosti (která je uvedena v příslušné obecně závazné vyhlášce města) mu nezaslal tzv. platební výměr, resp. výměr nedoplatku (jedná se de facto o obdobu upomínky). Na okraj ještě podotýkám, že v tomto výměru je městský úřad oprávněn zvýšit poplatek až na trojnásobek. Pomocí spisové značky se lze rovněž domoci nahlédnutí do spisu, v němž můžete eventuálně zjistit, zda městský úřad skutečně platební výměr nezaslal apod.
Váš přítel proto může podat proti exekučnímu příkazu odvolání – toto však do 15 dnů od doručení exekučního příkazu. Lze doporučit, aby se Váš přítel obrátil na městský úřad s návrhem na odložení exekuce, neboť v jeho případě došlo k vymáhání dluhu neoprávněně. Pokud by městský úřad skutečně exekuci zrušil, může se Váš přítel domáhat rovněž zaplacení úroku z prodlení či náhrady škody (samozřejmě v případě, že na exekuci již něco zaplatil).