Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám zájem o pozemek, na který se vztahuje zástavní právo exekutorské. Spolu s dalšími pozemky má jít do dražby. Je možné tento pozemek koupit před dražbou (např. přímo od majitele)? Nebo je možné na to jít oklikou, např. uzavřít s ním smlouvu o půjčce, u které by byla smlouva o smlouvě budoucí na prodej pozemku, on by z té půjčky zaplatil dluhy a pak by mi pozemek prodal?

Nebo myslíte, že se spíš vyplatí počkat na dražbu? Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Neboť zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech představuje jeden ze způsobů exekuce ukládající zaplacení peněžité částky (§ 59/1 písm. e) exekučního řádu), doporučuji Vám (a vlastníkovi předmětného pozemku) zejména veškeré zamýšlené kroky projednat s příslušným exekutorem.
V této souvislosti je nutné si uvědomit, že dle § 44a/1, resp. též dle § 47/4, exekučního řádu nesmí povinný (vlastník pozemku) po doručení usnesení o zahájení exekuce nakládat se svým majetkem (včetně nemovitostí), přičemž právní úkon, kterým by povinný tuto povinnost porušil, by byl platný pouze v případě, že by se exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel nedovolali jeho neplatnosti. Koupě nemovitosti zatížené exekutorským zástavním právem bez souhlasu exekutora by tak pro Vás byla nanejvýš riskantním počinem.
Pokud by však s prodejem předmětné nemovitosti vyslovili písemný souhlas exekutor, oprávněný i všichni přihlášení věřitelé, bylo by možné zpeněžit určitou část majetku povinného k úhradě vymáhané pohledávky, jejího příslušenství, nákladů exekuce či nákladů oprávněného, nejméně však za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku splatnou při podpisu smlouvy k rukám exekutora (§ 44a/4 exekučního řádu).
Vámi navrhované řešení v podobě kombinace poskytnutí peněžní částky s následným převodem pozemku (po zastavení exekučního řízení) by bylo možné uskutečnit v souladu s § 44a/2 exekučního řádu, dle něhož složí-li povinný u exekutora částku ve výši vymáhané pohledávky, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, exekutor na návrh povinného zruší rozhodnutím zákaz podle § 44a/1 a § 47/4 exekučního řádu.
Pro ilustraci rizik spjatých s dispozicí s nemovitostí zatíženou exekutorským zástavním právem bez souhlasu exekutora (a dalších osob) připomínám ještě § 338d/2 občanského soudního řádu, dle něhož pro pohledávky, pro něž bylo zřízeno soudcovské zástavní právo (též exekutorské zástavní právo), lze vést výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti přímo i proti každému pozdějšímu vlastníku nemovitosti, který ji nabyl smluvně, o zakoupený pozemek byste tudíž mohl následně přijít v dražbě i Vy (byť pro vymožení dluhu povinného).
I přes shora uvedené varianty však ponechávám na zvážení, zda by pro Vás nebylo ekonomicky výhodnější vyčkat s koupí pozemku do dražby, a to zejména s ohledem na výši vyvolávací ceny dražených věcí.