Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Vlastním polovinu nemovitosti a druhou vlastní švagr, na jeho polovinu je už druhá exekuce. Zajímalo by mě, kdy dojde k dražbě a na jaké částce je vydán dražební příkaz, když exekuce je od února 2010 a dluh činí 75.000 Kč a jestli mi bude jeho polovina nabídnuta přednostně. Děkuji, Magda.


ODPOVĚĎ:
Prodej nemovitostí na základě výkonu rozhodnutí se zabývá občanský soudní řád v § 335 a následující. Budete, jakožto osoba mající předkupní právo informovaná o výkonu rozhodnutí soudem. Máte tedy právo zúčastnit se dražby. Dražební vyhláška Vám bude také doručena. Pokud se zúčastníte dražby a učiní-li s jinými dražiteli stejné nejvyšší podání, udělí se Vám příklep.
Jako dražitel se může jednání zúčastnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení dražebního jednání jistinu.
Výši jistoty soud stanoví podle okolností případu, nejvýše však v částce nepřevyšující tři čtvrtiny nejnižšího podání. Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudu nebo platbou na účet soudu.
V usnesení o příklepu soud stanoví lhůtu k zaplacení nejvyššího podání, která počíná dnem právní moci příklepu a nesmí být delší než dva měsíce.