Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Můj otec si nadělal asi před 5 lety dluhy, o kterých nikdo z rodiny nevěděl a neznáme ani výši. Je stále ženatý s mou matkou, ale již čtvrtým rokem spolu nebydlí. Ve společném jmění manželů SJM byl panelákový byt, který je od roku 2010 přepsán na moji sestru, matka bydlí s ní.

Otec ani matka tedy nemají žádný jiný movitý majetek a jsou majetkově vyrovnáni. Otec dluhy nesplácí a již je mu vyhrožováno exekucí. Kdo bude splácet dluhy v případě nějakého platebního rozsudku, zda dluhy mohou přejít na děti (i v případě, že byt rodiče dali sestře)? Já s nimi nebydlím od roku 2002. Můžu se nějak ochránit, aby tyto dluhy nepadly na mě a moji sestru? Např.: sepsat "nějaký" papír u právníka či notáře? Může přijít exekuce do bytu, nyní sestry bytu? A kdo by byl odpovědný za otcovy dluhy v případě jeho smrti. Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Váš otec, jak píšete, je stále s Vaší maminkou ženatý. Z dluhů, které vznikly alespoň jednomu z manželů za trvání manželství do SJM podle zákona nespadají následující dvě kategorie:
  • závazky, které se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů a
  • závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého manžela.
Ve společných závazcích vystupují oba manželé jako solidární dlužníci. Věřitel proto může vymáhat celé plnění nebo jeho část po kterémkoli z nich. Navíc jde-li o závazek, jenž je součástí společného jmění manželů, za splnění takového závazku manželé odpovídají nejen majetkem v jejich společném jmění, ale i výlučným majetkem každého z manželů, popř. majetkem v jejich podílovém spoluvlastnictví. Takže doporučuji Vaší mamince, aby uzavřela smlouvu o zúžení společného jmění manželů, neboť by ji Váš manžel mohl zadlužit i do budoucna (zúžení SJM je možné požadovat i soudním rozhodnutím). Dluhy by tedy v případě rozsudku nejspíše dále vymáhal exekutor a mohl by je vymáhat, jak uvedeno výše, i po Vaší mamince. Exekutor je dále oprávněn zabavit i movitosti (mobiliář), které se nachází na adrese trvalého bydliště dlužníka - tedy Vašeho otce i když nejsou jeho vlastnictvím. Poté by přicházela v úvahu vylučovací žaloba. Dluhy Vašeho otce na vás - děti za života přejít nemohou. V případě smrti jste Vy i Vaše setra neopomenutelnými dědici to znamená, že s majetkem dědíte i dluhy. Můžete ale předlužené dědictví odmítnout (vzdát se dědictví). Exekutor chodí na adresu trvalého pobytu dlužníka i když se tam dlužník nezdržuje.
Více o dědění dluhů a předluženém dědictví zde.