Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Ve stejný den, kdy jsem byl propuštěn, byla s.r.o. prodána. Nebyla mi zaplacena poslední mzda a odstupné. Soud už proběhl, uznal můj nárok, ovšem ze strany nového jednatele nebyla žádná odezva. Mám si prý vzít k výkonu tohoto soudního rozhodnutí exekutora, jenže v případě jeho neúspěchu budu muset jeho práci zaplatit já - cca 10 000.-Kč.

Předpokládám, že kromě základního jmění nebude mít tato s.r.o. žádný majetek. Lze vykonat exekuci i na základní jmění? A bývalý jednatel již nenese žádnou zodpovědnost? Děkuji, Eduard

ODPOVĚĎ:
V první řadě je podstatné, kdo byl Vaším zaměstnavatelem, t.j. proti komu jste vedl soudní spor o neuhrazenou mzdu a odstupné. Přestože to z Vašeho dotazu nevyplývá, předpokládám, že Vaším zaměstnavatelem byla s.r.o.
Chcete-li se domoci peněz, na které máte dle Vámi zmiňovaného rozsudku nárok, nabízí se Vám dvě varianty řešení:
1/ Podat k soudu návrh na zahájení exekuce. V tomto případě bude exekuce prováděna podle exekučního řádu soudním exekutorem (který je OSVČ). Výhodou tohoto způsobu řešení je značná flexibilita a rychlost, soudní exekutor sám zjistí veškeré potřebné informace a zvolí nejvhodnější způsob exekuce. Nevýhodou této varianty je Vámi zmiňované riziko, že náklady exekuce ponesete v případě jejího neúspěchu sám.
2/ Soudní výkon rozhodnutí. Můžete se rovněž obrátit na soud s návrhem na soudní výkon rozhodnutí dle občanského soudního řádu. V tomto případě však musíte sám navrhnout způsob provedení takového výkonu, je tedy nutné znát co nejpodrobněji majetkové poměry Vašeho dlužníka, tedy zkrachovalé s.r.o.. V tomto ohledu však můžete požádat soud, aby s.r.o. vyzval k učinění prohlášení o majetku – v tomto případě by byl jednatel s.r.o. povinen dostavit se k soudu a pravdivě zde popsat veškerý majetek s.r.o. (přičemž byste mu mohl klást doplňující dotazy). Poté, co byste se tímto způsobem dozvěděl podrobnosti o majetkové situaci s.r.o., mohl byste svůj návrh doplnit o konkrétní způsob výkonu rozhodnutí (pokud byste se např. dozvěděl, že s.r.o. má na bankovním účtu určitý peněžní obnos, mohl byste navrhnout výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky apod.). V případě soudního výkonu rozhodnutí budete povinen zaplatit soudní poplatek (pokud nesplníte podmínky pro upuštění od jeho úhrady).
Pokud nemáte bližší představu o majetkových poměrech s.r.o., lze Vám v první řadě doporučit nahlédnout do katastru nemovitostí a ověřit, zda např. nemovitost, v níž s.r.o. sídlí, není v jejím vlastnictví. V takovém případě byste mohl navrhnout její soudní prodej.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu podotýkám, že základní kapitál (dříve základní jmění) netvoří majetek společnosti, ale jedná se o její „interní dluh“ vůči společníkům, exekuci či soudní výkon rozhodnutí proti základnímu kapitálu tak vést nelze.
Co se týče odpovědnosti bývalého jednatele, jedná se o vztah mezi s.r.o. a tímto jednatelem, na Váš nárok nemá tato skutečnost žádný vliv (zde stále vycházím z předpokladu, že Vaším zaměstnavatelem byla s.r.o.).